Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doporučené standardy vybavení sídel obcí s rozšířenou působností

O b s a h


 

I.   Úvod

II.   Názvosloví

III.   Všeobecně

 1. Dispoziční zásady
 2. Požadavky na prostory
 3. Hygienická zařízení ¨
 4. Stravovací zařízení
 5. Servisní činnost sídla
 6. Prostory pro oddech a kuchyňky
 7. Technické vybavení sídel úřadů

 8. Vybavenost pracoven
  Spisovna
  Parkovací plochy
 
I.    Úvod:
Pro materiální zabezpečení připravovaného přenosu výkonu státní správy na obce s rozšířenou působností bude v některých případech (tam, kde není budova připravena na navýšení počtu pracovníků úřadu) nutné, aby prostory určené k tomuto účelu, byly upraveny tak, aby vyhovovaly obecně platným, s touto činností souvisejících předpisů (stavební zákon, hygienické, požární, pracovně - bezpečnostní apod.). K tomuto účelu vydává Ministerstvo vnitra ČR, odbor reformy územní veřejné správy doporučené standardy vybavení sídel obcí s rozšířenou působností, které by měly být součástí podkladů, předaných autorům projektových dokumentací, řešících zřízení, resp. rekonstrukce těchto sídel.
S ohledem na skutečnost, že města a obce již dlouhodobě plní své povinnosti ve veřejné správě, předpokládá se, že v souvislosti s reformou územní veřejné správy budou zřizována pouze úřednická místa a odpovídající technické zázemí. Neuvažuje se s realizací zasedacích prostor.
II.   Názvosloví:
sídlo úřadu - stavební objekt, určený k výkonu státní správy
pracovna - stavebně vymezený prostor, určený k umístění jednoho nebo více pracovišť
pracoviště - prostor, určený k pracovním procesům jednoho pracovníka a k umístění potřebného zařízení
III.   Všeobecně:


 


  1. vzhledem k tomu, že lze předpokládat proměnlivost provozu sídla úřadu, která sebou přináší změny v seskupení i funkčním využití jednotlivých pracoven, doporučuje se nově zřizovaná pracoviště vytvářet z lehkých, přemístitelných montovaných systémů, s možností změn půdorysného uspořádání, s výjimkou případů, kde to stavebně technické předpisy nedovolují (např. požární předpisy apod.)
  2. doporučuje se v návaznosti na odst. a) vhodně řešit související záležitosti - umístění otopných těles, osvětlovacích těles apod. tak, aby v případě dispozičních změn nebylo nutno tyto stavební prvky rekonstruovat
  3. pracovny, v nichž bude uskutečňován styk s veřejností (podatelny, hovorny apod.), by měly být umístěny v nejkratší možné vzdálenosti od hlavních komunikačních prostor
  4. vstup do sídla úřadu by měl být jedním vstupním prostorem s tím, že se doporučuje v tomto prostoru zřízení recepce; vstup se doporučuje osadit informační tabulí, resp. jiným informačním systémem, sloužícím k  informaci návštěvníků o rozmístění jednotlivých pracovišť.
  5. komunikační prostory by měly být zřizovány tak, aby byly přístupné přes kontrolovatelný přístup do sídla úřadu; projektovány by měly být tak, aby umožňovaly pohyb i osobám se sníženou možností pohybu.
    
 1. Požadavky na prostory:

  1. samostatné pracovny, sloužící k umístění 1 pracovníka, vytvářet pro pracovníky v hlavní řídící činnosti; optimální plocha tohoto pracoviště je 26 m2
  2. k pracovnám řídících pracovníků se doporučuje připojovat pracovny, v nichž budou vykonávány sekretářské, případně jiné administrativní práce
  3. sdružené pracovny, sloužící k umístění dvou pracovníků, případně společné pracovny, sloužící třem a více pracovníkům (nedoporučuje se více jak osm) vytvářet pro pracovníky v ostatních činnostech. Velikost těchto prostor vychází z místních podmínek a z nařízení vlády ze dne 18. dubna 2001 č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a kde jsou prostorové požadavky na pracoviště blíže specifikovány v příloze č. 6.
  4. v případě, že se bude na obci pracovat s utajovanými skutečnostmi, doporučuje se k tomu účelu vytvořit prostory a vybavit je dle "Standardů", vydanými Národním bezpečnostním úřadem, uveřejněnými ve Věstníku NBÚ - zvláštní vydání ze dne 21. 3. 2001.
  5. tam, kde dle pokynu krajských orgánů bude zřizován krizový štáb, se doporučuje zřídit místnost pro jeho činnost. Místnost by měla být připravena na připojení výpočetní, komunikační a kancelářské techniky.
    

 2. hygienická zařízení vytvářet samostatně pro zaměstnance a pro návštěvníky sídla úřadu. Při jejich dimenzování je nutné dodržet příslušné hygienické předpisy, platné pro tuto oblast. Rovněž je nutné dbát na to, aby jejich použití bylo přístupné i občanům se ztíženou pohyblivostí.
   

 3. pokud bude zřizováno, mělo by sloužit pouze zaměstnancům.
   

 4. doporučuje se zřídit dle možností šatny pro pracovníky úklidu, údržby, autoprovozu, telefonní ústředny, ostrahu objektu a případně dalších činností; převlékárna se doporučuje o ploše nejméně 7 m2, odděleně pro ženy a muže.
   

 5. v každém podlaží sídla úřadu, v němž budou zřízeny pracovny, se doporučuje zřídit kuchyňku jako samostatný větraný prostor. Její vybavenost je odvislá od místních podmínek.
   

  1. doporučuje se realizovat dle místních podmínek (větrání, klimatizace, výtahy, sklady, záložní zdroj elektrické energie pro dobu nejméně 24 hod., využití solární energie, vnitřní rozhlas apod.)
  2. navrhování prostorů pro ochranu zaměstnanců provádět podle pokynů územně příslušného Hasičského záchranného sboru kraje.
    

  1. pracovny hlavních řídících pracovníků by měly být připraveny na vybavení běžnou kancelářskou technikou a počítači, napojenými na vnitřní síť s výstupem na vnější elektronické sítě
  2. pracovny, v nichž budou vykonávány sekretářské, případně jiné administrativní práce se doporučuje, mimo běžnou kancelářskou techniku a počítač napojený na vnitřní síť, vybavit na reprografické práce jednoduchého charakteru
  3. pracovny ostatních pracovníků by měly být připraveny minimálně na napojení počítačů na vnitřní síť - pro každého pracovníka
  4. řešení interiéru jednotlivých pracoven i exteriéru sídla úřadu není omezováno žádnými speciálními požadavky a je ponecháno na řešení projektových firem a finančních možnostech úřadu.
    

 6. pro stanovení velikosti prostor určených pro spisovnu se doporučuje vycházet z počtu obyvatelstva, spádově patřících k úřadu. Pro jednoho občana se doporučuje 0,01 m.
   

 7. pro parkování návštěvníků úřadu a zaměstnanců se doporučuje zřizovat parkovací místa v rozsahu 1 parkovací místo na 30 m2 čisté užitkové plochy úřadu.

vytisknout  e-mailem