Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobé vízum (vízum k pobytu nad 90 dnů) za účelem sezónního zaměstnání

 • Podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání
 • Průběh řízení o žádosti o vízum za účelem sezónního zaměstnání
 • Prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání
 • Zrušení platnosti dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání

Podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

English English

Podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání je nutno osobně podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (v odůvodněných případech může cizinec zastupitelský úřad požádat o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti). Žádost je cizinec oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož je občanem, popřípadě ve státě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Žádost o vydání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání se podává na formuláři "Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů".

K žádosti o vydání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání se předkládá:

 • cestovní doklad,

 • 1 fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,

 • povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, případně je povinen uvést číslo jednací žádosti o vydání tohoto povolení a u které krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu Úřadu práce České republiky o takové povolení požádal,

 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území na toto vízum (pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí z dokladu o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování stanovených zákonem, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být v takovém případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní tohoto ubytování.) (vzor prohlášení o zajištění ubytování),

 • potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, pokud cizinci ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel,

 • na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 • na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Všechny přikládané doklady musí být předloženy buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii. V originále musí být nutně vždy předložen cestovní doklad. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Dále platí, že před vyznačením dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad nepředkládá cizinec odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, nýbrž zastupitelskému úřadu a jedná se pouze o pojištění na dobu ode dne vstupu na území ČR do doby, než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění – v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Průběh řízení o žádosti o vízum za účelem sezónního zaměstnání

English English

Průběh řízení o žádosti o vízum za účelem sezónního zaměstnání

Řízení o žádosti

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání je nezbytné podávat vždy osobně na zastupitelském úřadu ČR, s výjimkou případů, kdy cizinec v odůvodněných případech požádá zastupitelský úřad o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti (v takovém případě se žádost o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání zašle zastupitelskému úřadu spolu se žádostí o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti a zastupitelský úřad rozhodne, zda jsou uváděné důvody skutečně důvodem pro upuštění od povinnosti osobního podání žádosti; pokud zastupitelský úřad rozhodne, že od povinnosti osobního podání žádosti neupustí, řízení o žádosti zastaví usnesením, které žadateli doručí; žadatel se pak bude muset na zastupitelském úřadu podat žádost osobně).

Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s žadatelem, na počátku řízení ho vyzývá k odstranění vad žádosti, vyzývá žadatele k pohovoru, prostřednictvím zastupitelského úřadu jsou žadateli doručovány písemnosti vyhotovené MV ČR nebo ho vyzve, aby se dostavil k vyznačení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání. O tom zda vízum bude uděleno, rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

Řízení o žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců, správnímu řádu se stanovenými výjimkami, a případně dalších souvisejících zákonů.

MV ČR/zastupitelský úřad může cizince v průběhu řízení vyzvat k pohovoru, požádat písemně vyzvat k jejich doplnění, snímat jeho otisky prstů či pořizovat jeho obrazový záznam.
 

Předkládání náležitostí žádosti

Nejsou-li náležitosti žádosti předloženy k žádosti samotné v okamžik jejího podání (doručení zastupitelskému úřadu), žádost je nepřijatelná, řízení o ní není zahájeno a zastupitelský úřad v takovém případě žádost i s případně zaplaceným konzulárním poplatkem žadateli vrátí.

Je-li jako náležitost žádosti předkládána veřejná listina vydaná cizím státem musí bát opatřena předepsaným ověřením, tedy vyšším ověřením (superlegalizace), nebo apostilou, ledaže by šlo o listiny vydané státem, se kterým má ČR uzavřenu příslušnou bilaterální smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou od požadavku ověření osvobozeny.

Doklad vyhotovený v cizím jazyce musíte předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Vždy uvádějte číslo jednací své žádosti.
 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání je 60 dnů ode dne podání žádosti.

Pro vyřízení žádosti o prodloužení platnosti dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání platí obecné lhůty dle správního řádu.

Lhůty pro vyřízení žádosti neběží, nebo jsou prodlouženy v zákonem stanovených případech, např. pokud je žadatel správním orgánem vyzván k odstranění vad podání nebo pokud je řízení usnesením přerušeno.
 

Vyhovění žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

V případě kladného posouzení vaší žádosti (splňujete-li podmínky pro vydání dlouhodobého víza) vás zastupitelský úřad ČR, na kterém jste podali žádost, kontaktuje.

Pokud je vaše žádost kladně vyřízena (splňujete-li podmínky pro vydání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání), vydá vám zastupitelský úřad na pokyn MV ČR vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání. Před vyznačením víza budete požádáni o předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění na dobu ode dne vstupu na území ČR do dne, kdy vám v ČR vznikne veřejné zdravotní pojištění.

Po příjezdu do ČR nejpozději do 3 pracovních dnů navštivte pracoviště odboru cizinecké policie krajského ředitelství PČR podle místa Vašeho hlášeného pobytu, konkrétně oddělení pobytových agend, za účelem splnění ohlašovací povinnosti.

Na základě dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání jste oprávněn pobývat na území po dobu, která ej jako doba platnosti uvedena ve vízu. Pokud stále trvá účel pobytu a doba platnosti dlouhodobého víza je kratší než 6 měsíců, je možné prodloužit dobu platnosti a dobu pobytu na dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, avšak maximálně tak, aby celková doba pobytu cizince na území nepřesáhla 6 měsíců.

Během vašeho pobytu v ČR nezapomeňte hlásit případné změny vašich údajů. Změnu podmínek, na základě kterých vám bylo dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání vydáno, jste povinen hlásit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.
 

Neudělení dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání

MV ČR neudělí dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, např. jestliže

 • se cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského úřadu nedostaví k pohovoru nebo nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o dlouhodobé vízum nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů nepodaří tyto údaje ověřit,

 • cizinec vyplní žádost o udělení dlouhodobého víza nepravdivě,

 • je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,

 • předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 • je zjištěno, že cizinec nemá platný cestovní doklad,

 • cizinec předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad, vízum nebo povolení k pobytu,

 • je cizinec zařazen do informačního systému vytvořeného státy, které jsou vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných hranicích, za účelem získání přehledu o cizincích, jimž nelze umožnit vstup na území smluvních států; to neplatí, je-li cizinci uděleno vízum opravňující pouze k pobytu na území,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy České republiky,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy smluvních států,

 • cizinec nesplňuje požadavky stanovené opatřením Ministerstva zdravotnictví před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí podle zákona o ochraně veřejného zdraví,

 • jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného dlouhodobým vízem neopustí území nebo že dlouhodobé vízum hodlá zneužít k jinému účelu, než je uveden v žádosti o udělení dlouhodobého víza,

 • před vyznačením dlouhodobého víza nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá zákonem stanoveným podmínkám a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění,

 • cizinec nesplňuje některou z podmínek pro udělení víza,

 • jestliže cizinec k žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání uvedl pouze číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání a Úřad práce České republiky toto povolení nevydal, nebo

 • cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti, za podmínky, že důsledky neudělení dlouhodobého víza budou přiměřené důvodu pro neudělení dlouhodobého víza. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto neudělení do soukromého a rodinného života cizince.
   

V případě neudělení dlouhodobého víza vám bude doručeno písemné vyhotovení informace MV ČR, o neudělení dlouhodobého víza.
 

Přezkoumání důvodů neudělení víza

V případě neudělení dlouhodobého víza můžete ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení sdělení o neudělení dlouhodobého víza požádat přímo MV ČR o nové posouzení důvodů neudělení víza.

Pokud nebylo možné vám sdělení o neudělení víza doručit, počíná lhůta pro podání žádosti běžet dnem, který následuje po uplynutí 180 dní ode dne podání žádosti o vízum.

Žádost o nové posouzení důvodů musí obsahovat údaje o tom, kdo ji podává, a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Důvodem žádosti nemohou být skutečnosti, které jste nedoložil nebo neuvedl v žádosti o udělení víza.

MV ČR vás bude písemně informovat o výsledku nového posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení žádosti.

Žádost můžete zaslat poštou Ministerstvu vnitra ČR.

Prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání

English English

Prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání

Dobu platnosti dlouhodobého víza a dobu pobytu na území na toto vízum, která je kratší než 6 měsíců, lze opakovaně prodloužit za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na 6 měsíců (dosavadní platnost dlouhodobého víza + prodloužená platnost = nejdéle 6 měsíců).

Žádost o prodloužení doby dlouhodobého víza se podává na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Žádost je třeba podat nejpozději před uplynutím doby platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum, nejdříve však 90 dnů před uplynutím této doby.

Pokud podání žádosti o prodloužení platnosti dlouhodobého víza ve stanovené lhůtě zabránily důvody na vůli cizince nezávislé, je možné žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. V odůvodněných případech je možné žádost podat i dříve než 90 dnů před uplynutím platnosti doby platnosti dlouhodobého víza. Je na cizinci, aby tyto důvody, které mu bránily v podání žádosti ve stanovené lhůtě, správnímu orgánu sám z vlastní iniciativy sdělil a prokázal. Povinnost tvrzení a důkazu těchto důvodů je na cizinci. Cizinec je povinen sdělit důvody pozdějšího podání žádosti nejpozději v okamžiku podání žádosti.

Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti dlouhodobého víza

Žádost o prodloužení platnosti dlouhodobého víza se podává na formuláři "Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů".

K žádosti o prodloužení platnosti dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání je cizinec povinen doložit:

 • cestovní doklad,

 • povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti,

 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území na toto vízum (pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí z dokladu o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování stanovených zákonem, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být v takovém případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní tohoto ubytování.) Vzor prohlášení ubytovatele.

 • potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, pokud cizinci ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel,

 • na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; doklad nelze vyžadovat od cizince mladšího 15 let,

 • na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Fikce platnosti dosavadního dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání

Podobně jako v ostatních případech žádostí o prodloužení platnosti dlouhodobého víza, i v případě žádosti o prodloužení platnosti dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání se při splnění podmínek stanovených § 60 odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb. uplatní tzv. fikce platnosti dosavadního dlouhodobého víza, která bývá na žádost cizince osvědčována tzv. překlenovacím štítkem.

Zrušení platnosti dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání

English English

Zrušení platnosti dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání

MV ČR rozhodnutím zruší platnost dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání mimo jiné, pokud:

 • cizinec, kterému bylo toto vízum uděleno, o zrušení jeho platnosti požádá,

 • náležitosti předložené k žádosti o udělení tohoto víza nebo prodloužení doby jeho platnosti jsou padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 • cizinec neplní účel, pro který mu bylo toto vízum uděleno, nebo

 • cizinec byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

a dále mimo jiné pokud:

 • není splněna některá z podmínek pro udělení tohoto víza,

 • jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území) z důvodu jeho odsouzení k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při dalším pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu, nebo

 • cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Při posuzování přiměřenosti Ministerstvo vnitra přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.

Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území ČR vycestovat.

vytisknout  e-mailem