Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobé vízum (vízum k pobytu nad 90 dnů) za účelem sezónního zaměstnání

English English

Prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání

Dobu platnosti dlouhodobého víza a dobu pobytu na území na toto vízum, která je kratší než 6 měsíců, lze opakovaně prodloužit za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na 6 měsíců (dosavadní platnost dlouhodobého víza + prodloužená platnost = nejdéle 6 měsíců).

Žádost o prodloužení doby dlouhodobého víza se podává na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Žádost je třeba podat nejpozději před uplynutím doby platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum, nejdříve však 90 dnů před uplynutím této doby.

Pokud podání žádosti o prodloužení platnosti dlouhodobého víza ve stanovené lhůtě zabránily důvody na vůli cizince nezávislé, je možné žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. V odůvodněných případech je možné žádost podat i dříve než 90 dnů před uplynutím platnosti doby platnosti dlouhodobého víza. Je na cizinci, aby tyto důvody, které mu bránily v podání žádosti ve stanovené lhůtě, správnímu orgánu sám z vlastní iniciativy sdělil a prokázal. Povinnost tvrzení a důkazu těchto důvodů je na cizinci. Cizinec je povinen sdělit důvody pozdějšího podání žádosti nejpozději v okamžiku podání žádosti.

Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti dlouhodobého víza

Žádost o prodloužení platnosti dlouhodobého víza se podává na formuláři "Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů".

K žádosti o prodloužení platnosti dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání je cizinec povinen doložit:

  • cestovní doklad,

  • povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti,

  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území na toto vízum (pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí z dokladu o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování stanovených zákonem, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být v takovém případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní tohoto ubytování.) Vzor prohlášení ubytovatele.

  • potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, pokud cizinci ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel,

  • na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; doklad nelze vyžadovat od cizince mladšího 15 let,

  • na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
     

Fikce platnosti dosavadního dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání

Podobně jako v ostatních případech žádostí o prodloužení platnosti dlouhodobého víza, i v případě žádosti o prodloužení platnosti dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání se při splnění podmínek stanovených § 60 odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb. uplatní tzv. fikce platnosti dosavadního dlouhodobého víza, která bývá na žádost cizince osvědčována tzv. překlenovacím štítkem.


Odbor azylové a migrační politiky, 14. srpna 2017

vytisknout  e-mailem