Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Czech POINT

 • Kontaktní místa Czech POINT
 • CzechPOINT@home
 • CzechPOINT@office
 • GDPR a Czech POINT
 • Informace pro systémové integrátory a lokální administrátory
 • Aktuality Czech POINT

Kontaktní místa Czech POINT

Kontaktní místa Czech POINT

Czech POINT (Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál) je univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, např. Výpis z Rejstříku trestů, Výpis z Katastru nemovitostí, Výpis z bodového hodnocení řidiče, Výpis z Veřejných rejstříků atd. a řadu dalších služeb, např. podání Žádosti o zřízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů.

Jeho služby jsou dostupné na více než 7 212 místech, převážně v České republice, ale též na některých zastupitelských úřadech po celém světě (40 míst). Dosud vyřídila přes 18 milionů transakcí. V roce 2017 byla zavedena nová agenda "Zprostředkovaná identifikace".

Czech POINT je jedním ze systémů českého eGovernmentu, který již 10 let funguje a naplňuje heslo: "obíhat mají data, ne občan".

Kontaktní místa Czech POINT si můžete vyhledat na mapě.

Přehled nabízených služeb kontaktního místa veřejné správy Czech POINT:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Veřejného rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku
   
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
   
 • Datové schránky - žádost o zřízení, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, žádost o přidání další pověřené osoby, její odebrání, žádost o povolení dodávání dokumentů z datové schránky fyzických osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob do datové schránky fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby
   
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Konverze
 • Úschovna systému Czech POINT
   
 • Výpisy ze Základních registrů - např. Výpis údajů z Registru obyvatel, Výpis údajů z Registru osob, Výpis údajů o využití údajů z Registru obyvatel, Žádost o změnu údajů vedených v Registru obyvatel, Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
   
 • Zprostředkovaná identifikace
   

Více informací naleznete na webových stránkách Czech POINTu.
http://www.czechpoint.cz/public/

  

CzechPOINT@home

CzechPOINT@home

V situaci, kdy díky datovým schránkám existuje možnost zaručené elektronické komunikace, je dalším logickým krokem zpřístupnění autentických elektronických verzí různých výpisů pro další využití v komunikaci s veřejnou správou, v podnikání nebo v osobním životě. Výpisy, které lze pořídit v papírové podobě s ověřovací doložkou na každé kamenné pobočce Czech POINTu za správní poplatek odvislý od počtu stran či typu výpisu, je možné získat zdarma díky aplikaci CzechPOINT@home ve své datové schránce.

Na Portálu veřejné správy jsou zpřístupněny formuláře umožňující vlastníkům datových schránek získat zdarma elektronické výpisy a využít služby související se základními registry a výpisy z veřejných rejstříků.

Datová schránka žadatele slouží pro odeslání žádosti a pro doručení vystaveného výpisu z rejstříku nebo jiné odpovědi.

Osobní údaje fyzických osob jsou bezpečně uloženy v Registru obyvatel. Každé jejich využití se zaznamenává a vlastníci datové schránky dostanou jednou za rok automaticky přehled o tom, kdo využil uložené osobní údaje a proč. Tento přehled je ale možné získat kdykoliv za libovolné časové období po vyplnění formuláře CzechPOINT@home - Výpis o využití údajů z Registru.

CzechPOINT@home nabízí i možnost kdykoliv zkontrolovat, jaké údaje jsou o občanu vedeny (Výpis údajů z Registru obyvatel), v případě zjištění chyb zažádat o změnu (Změna údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel) nebo poskytnout či odvolat souhlas s poskytnutím vybraných údajů a jejich budoucích změn komerčním nebo soukromým subjektům, jako například zaměstnavatelům, poskytovatelům energií, bankovních služeb, atd. (formulář - Poskytnutí údajů třetí osobě).

Žadatel připravuje žádost o výpis či další podání pomocí webových formulářů CzechPOINT@home. Formulář provede žadatele vyplněním formulářových polí a zajistí odeslání žádosti z jeho datové schránky žadatele. Žadatel pouze bezpečným způsobem zadává přístupové údaje do datové schránky.

Formuláře:

CzechPOINT@home - Základní registry

CzechPOINT@home - ostatní výpisy

  

CzechPOINT@office

CzechPOINT@office

Czech POINT není jen název terminálu státu, kde můžeme získat řadu ověřených výpisů, ale díky své univerzálnosti je i pracovním nástrojem, díky němuž úředníci prostřednictvím aplikace CzechPOINT@office zapisují nové informace a údaje do jiných informačních systémů veřejné správy. Například úředníci, kteří mají na starosti evidenci obyvatel, zapisují do matrik nové aktuální skutečnosti o občanech, dále do matrik soudy zapisují údaje a změny vyplývající z jejich rozhodnutí, např. omezení způsobilosti k právním úkonům, ohlašovny zaznamenávají změny pobytu. Díky vzájemnému propojení se základními registry jsou tyto informace druhý den k dispozici pro všechny zásadní agendy státu, které je pro fungování výkonu veřejné správy potřebují.

Úředníci provádějí konverze mezi papírovou a elektronickou podobou dokumentů, získávají údaje ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy (např. rejstřík trestů či katastr nemovitostí).

Díky CzechPOINT@office a jeho možnosti on-line ověření totožnosti osoby v případě, že občan nahlásí na zastupitelském úřadě ztrátu cestovního dokladu, získá nový pas v mnohem kratší době než dříve.

Součástí Czech POINTu je autentizační informační systém, který mohou využít i informační systémy jiných správců k řízení přístupu svých úředníků při využívání  referenčních údajů základních registrů. Výhodou je, že autentizační systém Czech POINT automaticky aktualizuje oprávnění rolí úředníků v agendách podle stavu údajů v základním Registru práv a povinností.

  

GDPR a Czech POINT

GDPR a Czech POINT

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. dubna 2016, které určuje pravidla pro ochranu osobních údajů. GDPR především vyžaduje důslednější přístup k ochraně  osobních údajů a nakládání s nimi. Kategorizuje a popisuje bezpečnostní standardy a procesní požadavky na zpracování a ukládání osobních údajů. Týká se všech, kteří shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje Evropanů. Nařízení je účinné od 25. května 2018. Následující text popisuje, jakým způsobem jsou zpracovávány osobní údaje v rámci informačního systému Czech POINT, jehož správcem je Ministerstvo vnitra.
 

Osobní údaje v systému Czech POINT

V rámci využívané služby mohou být po žadateli (subjektu údajů) požadovány identifikační údaje za účelem jednoznačného ověření totožnosti pro vydání výpisu z rejstříku či registru, nebo provedení jiného požadovaného úkonu. Požadovanými osobními údaji po žadateli jsou obvykle druh a číslo dokladu (nejčastěji občanský průkaz). Další údaje (jméno, příjmení, datum narození atd.) jsou automatizovaně získávány ze základních registrů či jiných příslušných agendových informačních systémů. Získané osobní údaje jsou výhradně použity pro účely poskytnutí žádané služby, jsou zpracovávány pouze v rámci požadavku o výpis či k provedení daného úkonu, a slouží pro jednoznačné ztotožnění osoby při komunikaci s cílovým agentovým informačním systémem. Tyto údaje nejsou v systému Czech POINT uchovávány ani jinak dále zpracovány, v případě výpisů odesílaných do datové schránky žadatele, zůstávají maximálně po dobu 90-ti dnů do doručení v rámci informačního systému datových schránek.

V rámci systému Czech POINT, funguje tzv. Úschovna systému Czech POINT, která slouží pro krátkodobé uchování dokumentů uživatele pro potřeby konverze.

Jelikož zpracování osobních údajů při poskytnutí služeb Czech POINT je upraveno zákonem, není třeba, abyste dávali k tomuto zpracování zvláštní souhlas.  Subjekt údajů je o zpracování osobních údajů informován v rámci vydávaných výstupů na kontaktních místech veřejné správy a též prostřednictvím webových stránek: http://www.mvcr.cz/clanek/czech-point-czech-point.aspx a https://www.czechpoint.cz/public/gdpr/.

Cílové informační systémy, které přijímají požadavky o výpis nebo k provedení dané činnosti, spravují příslušné úřady a orgány (např. Rejstřík trestů, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra).

Kontrolní funkce je svěřena Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/. Jakékoli dotazy a uplatnění práv týkajících se osobních údajů může žadatel (subjekt údajů) provést na e-mail adrese: helpdesk@czechpoint.cz.
 

Kontaktní místa veřejné správy a GDPR zpracování osobních údajů

Prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy lze činit podání a žádat o výpisy z informačních systémů veřejné správy v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy.

Služby kontaktních míst veřejné správy poskytují dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů: notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky a banka, které byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy.

Jelikož zpracování osobních údajů subjektu při poskytování služeb Czech POINT je upraveno zákonem, není třeba, abyste dávali k tomuto zpracování zvláštní souhlas. Zpracování osobních údajů v rámci systému Czech POINT je vysvětleno výše. Poté, co žádost o výpis nebo o provedení dané činnosti dorazí na kontaktní místo veřejné správy, platí následující:

Kontaktní místa veřejné správy dále evidují a archivují dokumenty jako např. plnou moc při žádosti o výpis z Rejstříku trestů. Tato povinnost je uložena konkrétními zákonnými ustanoveními a v praxi jde o tři evidence:

 1. evidenci vydaných výstupů (neevidují se samotné výpisy!) podle § 9b odst. 4 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů,

 2. evidenci provedených konverzí podle § 26 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,

 3. evidenci o zprostředkované identifikaci podle § 10 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
   

Jakékoli dotazy a uplatnění práv týkajících se osobních údajů může žadatel (subjekt údajů) provést na e-mail adrese konkrétního kontaktního místa veřejné správy - Czech POINTu - tedy již v roli městského či krajského úřadu, obecního úřadu, notáře apod., dle jím stanovených předpisů a samozřejmě na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontrolní funkce je svěřena Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/.
 

Detailní popisy o předávání údajů správcům Informačních systémů veřejné správy

  

Informace pro systémové integrátory a lokální administrátory

Informace pro systémové integrátory a lokální administrátory

Tímto si Vás dovolujeme informovat o plánovaných změnách v aplikačním rozhraní informačního systému Czech POINT.
 

1) Ukončení podpory protokolů TLS ve verzích 1.0 a 1.1

 • Co se mění:
  V souvislosti s vývojem v oblasti kryptografie bude v prostředí informačního systému Czech POINT ukončena podpora starých verzí kryptografických komunikačních protokolů TLS (Transport Layer Security) ve verzi 1.0 a 1.1. Nadále bude pro komunikaci s IS Czech POINT podporována jen verze protokolu TLS 1.2. Pro testování nutných úprav je možné využít testovací prostředí Czech POINT, kde byla podpora starších verzí TLS již vypnuta.

 • Kdy změna nastane:
  K ukončení podpory starých protokolů TLS dojde v produkčním prostředí dne 4. 3. 2020.

 • Koho se změna dotkne:
  Dopady lze očekávat v oblasti napojení externích aplikací na aplikační rozhraní IS Czech POINT, jako je autentizace pomocí JIP/KAAS, rozhraní pro autorizovanou konverzi a rozhraní pro spisové služby.

 • Koho se změna nedotkne:
  Běžných uživatelů webových aplikací Czech POINT, ať už na kontaktních místech veřejné správy nebo v rámci úřadů, protože aktuální verze operačních systémů a internetových prohlížečů již automaticky preferují novější protokol.
   

2) Změna v rozhraní KzMÚ API pro potřeby provádění konverze z moci úřední

 • Co se mění:
  Z bezpečnostních důvodů bude ukončena podpora hashovacího algoritmu SHA1 pro otisk dat žádosti o časové razítko v rozhraní KzMU API 1. Pro vytvoření otisku dat bude nutné používat hashovací alogoritmus SHA256. Technická specifikace rozhraní KzMÚ API se nachází na veřejných stránkách Czech POINT, viz https://www.czechpoint.cz/public/vyvojari/ke-stazeni/.

 • Kdy změna nastane:
  K vypnutí podpory algoritmu SHA1 dojde 2. 4. 2020.

 • Koho se změna dotkne:
  Těch informačních systémů, které používají aplikační rozhraní pro provádění autorizované konverze z moci úřední a dosud nepřešli na algoritmus SHA256.

 • Koho se změna nedotkne:
  Uživatelů webové aplikace Czech POINT, kteří provádí konverzi přímo v prostředí této aplikace na stránkách https://www.czechpoint.cz/.

  

V případě, že nevíte jak postupovat nebo máte jiné dotazy, konzultujte problematiku nejprve se svým IT oddělením či IT dodavatelem, případně se obraťte na helpdesk Czech POINTu emailem (helpdesk@czechpoint.cz) nebo telefonem (222 131 313).

  

Aktuality Czech POINT

vytisknout  e-mailem