Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příklady názvů fondů

Příklady názvů archivních fondů 

Státní správa a samospráva - název úřadu (respektivě jeho zkratka), případně upravený nebo pomocný název (viz bod 1 Všeobecných zásad) + nominativ místního jména
 • Archiv města XY
 • Archiv obce XY
 • Městský (Místní) národní výbor XY
 • Městský (Obecní) úřad XY
 • Landrát XY
 • Okresní úřad XY
 • Okresní zastupitelstvo XY
 • Okresní starostenský sbor XY
Četnictvo - přesný název stupně organizace četnictva + nominativ místního jména (četnická stanice, okresní četnické velitelství, četnické oddělení, zemské četnické velitelství).
Nepřípustný název fondu typu Četníci XY apod.
 
Finanční správa - název úřadu + nominativ místního jména
 • Berní úřad XY apod.
Cechy - Cech + genitiv plurálu jména řemesla (v případě většího množství jsou oddělena čárkou) + nominativ místního jména:
 • Cech perníkářů XY
 • Cech řezníků, uzenářů XY
  V případě názvu Smíšený cech, Sdružený cech apod. je nutno použít tento termín i do názvu fondu:
 • Sdružený cech kovářů, podkovářů a platnéřů XY
Není-li ze shrnujícího názvu zřejmé, které cechy organizaci tvoří, uvádějí se v položce Původce fondu (sbírky).
 
Společenstva a obchodní grémia - Společenstvo (respektivě Obchodní grémium a podobně) + genitiv plurálu názvu živnosti + nominativ místního jména (viz bod 4 Všeobecných zásad)
 • Společenstvo hostinských XY
 • Hospodářská skupina XY
Soudnictví - název soudu + nominativ místního jména
 • Okresní soud XY
Notářství - do roku 1949 (případně 1951) Notářství + příjmení + jméno + nominativ místního jména oddělený čárkou
 • Notářství Franc Josef, Polička
Nelze-li určit jméno notáře nebo fond tvoří písemnosti více notářství a není účelné je rozdělit na zvláštní fondy, užívá se název Notářství + nominativ místního jména.
 
Po roce 1949 je název fondu Státní notářství + nominativ místního jména
 • Státní notářství XY
Školství - název školského orgánu + nominativ místního jména
 • Okresní školní rada Olomouc
 • Místní školní rada Nepomuk
 • Újezdní školní rada Doupov
Osobní fondy - příjmení + jméno, titul. Uvádějí se všechny tituly, tituly před jménem na prvním místě, tituly za jménem na druhém, odděleny čárkou
 • Veselý Jindřich, Doc. PhDr., CSc.
 • Špillarovi Karel a Berta
Osobní jména původců nečeské národnosti se píší v původní nepočeštěné podobě.
Rodinné a rodové archivy - Rodinný archiv + genitiv plurálu jména rodiny (rodu), případně nominativ jména sídla větve a podobně
 • Rodinný archiv Schwarzenberků, Orlík nad Vltavou
 • Rodinný archiv Macků, XY
Velkostatky - Velkostatek + nominativ místního jména velkostatku
 • Při tvorbě názvu se nerozlišuje právní statut pozemkového majetku (panství, statek, léno atp.).
 • Obdobně se postupuje při tvorbě názvů fondů typu Ústřední správa AB statků XY
Podniky - poslední, respektivě nejvýstižnější název podniku + nominativ místního jména (viz bod 4 Všeobecných zásad)
Družstva - přesný název družstva + nominativ místního jména
V případě dalšího jména družstva (například Jednotné zemědělské družstvo 1. máje XY) či dedikací je možné je uvést v názvu fondu pouze pro rozlišení (například zahrnuje-li několik míst), v ostatních případech se uvádí v položce Původce fondu (sbírky) - srovnej bod 2 Všeobecných zásad.
 • Jednota, lidové spotřební družstvo XY
 • Výrobní družstvo Vřídlo XY
Spolky se širší působností - úřední, případně všeobecně užívané neúřední či zkrácené názvy spolků + stupeň organizace + nominativ místního jména
 • Národní jednota severočeská - místní odbor XY, XZ
 • Junák - dívčí středisko XY, XZ
 • Junák - velitelství 6. oblasti XY, XZ
 • Sokol - tělocvičná jednota XY, XZ
Místní spolky - přesný název spolku + nominativ místního jména
 • Okrašlovací spolek XY
 • Charakteristika spolku se neuvádí, není-li součástí jeho názvu.
Církev - vikariátní úřad + nominativ místního jména úředního sídla úřadu
 • Vikariátní úřad XY
Děkanský úřad + nominativ místního jména úředního sídla děkanátu
 • Děkanský úřad XY
Upozornění - název vikariátu (na Moravě a ve Slezsku děkanátu) nemusí být vždy totožný se sídlem vikáře, které se uvádí v položce Původce fondu (sbírky).
 
Fary - farní úřad (v případně farních úřadů ve městech patrocinium) + název církve + nominativ místního jména
 • Farní úřad českobratrské církve evangelické XY
U farních úřadů římskokatolické církve se název církve nepíše.
 
Řády a kongregace - vžitý krátký název řádu - provincialát (pokud jde o sídlo provinciála) + sídlo. Výjimku tvoří pouze úřad velmistra řádu německých rytířů (Němečtí rytíři - úřad velmistra Opava).
Seznam závazných názvů řádů je uveden v příloze č. 4 (Voršilky Kutná Hora; Dominikáni - provincialát Praha).
 
Sbírky, dokumentace současnosti a podobně - název Sbírka (Dokumentace apod.) + předmět sbírky, totéž v obdobných případech. V původním znění se zachovávají historicky vzniklé názvy sbírek.
 • Cerroniho sbírka
 • Sbírka matrik Západočeského kraje

vytisknout  e-mailem