Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestování po EU/Schengenu

  • Cestování po EU/Schengenu
  • Občan EU
  • Rodinný příslušník občana EU – občan třetí země
  • Cestování dětí

Cestování po EU/Schengenu

 

Občan EU

English English

Občan EU

Každý občan členského státu EU se může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 21 Smlouvy o fungování EU, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Občan EU může cestovat po území EU na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území jejich domovského státu či státu, kde pobývají.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad země, která váš cestovní doklad vydala, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do země, která doklad vydala.

Pro pobyt v ostatních členských státech EU nepotřebuje občan EU žádné povolení, nicméně každý členský stát má stanovena pravidla týkající se ohlašovací povinnosti/registrace občana EU po příjezdu na území, které je nutno ověřit u zastupitelského úřadu daného státu, pokud na jeho území hodláte přechodně pobývat. Jejich seznam naleznete zde.

 

Rodinný příslušník občana EU – občan třetí země

English English

Rodinný příslušník občana EU – občan třetí země

Do jiných států Schengenu/EU můžete cestovat s platným cestovním pasem. Podléháte-li z titulu své státní příslušnosti vízové povinnosti, potřebujete pro své cesty také vízum, které může být při pobytu na území ČR nahrazeno některým z následujících dokladů:

Jste-li držitelem platného průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU, resp. platné pobytové karty rodinného příslušníka občana EU vydané ČR a platného cestovního dokladu, můžete cestovat:

  • do jiných zemí schengenského prostoru a strávit na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech. Není nutná podmínka doprovázení nebo následování občana EU.

  • do zemí EU mimo schengenský prostor pobývat na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech za podmínky, že občana EU doprovázíte či následujete. Pokud cestujete sám a podléháte vízové povinnosti, potřebujete vízum.

 

Jste-li držitelem platného průkazu o povolení k trvalému pobytu vydaného ČR a platného cestovního dokladu, můžete cestovat do jiných zemí schengenského prostoru a pobývat na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech.

Pokud nejste držitelem ani jednoho z výše uvedených dokladů a při cestách do zemí EU mimo Schengen občana EU nedoprovázíte ani nenásledujete, nevztahují se na vás úlevy pro osoby požívající práva Společenství na volný pohyb a váš pobyt na území EU/Schengenu se řídí všeobecnými vízovými pravidly pro vaši zemi původu.

Pravidlo umožňující krátkodobý pobyt maximálně po dobu 90 dnů v každých 180 dnech nahradilo dosavadní pravidlo 3 měsíců v 6 měsících, které fungovalo na principu prvního vstupu. Pravidlo 90 dnů v každých 180 dnech princip prvního vstupu opustilo a nadále pracuje s pohyblivým obdobím 180 dnů. Den vstupu je považován za první den pobytu a den odjezdu za poslední den pobytu. 180 dnů představuje pohyblivé referenční období, které je tak vždy určeno např. ve chvíli vstupní kontroly, kdy je zjišťováno, zda za 180 dní předcházejících dni vstupu již cestující nevyčerpal povolených 90 dní v těchto 180 dnech.

Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje na praxi orgánů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které umožňují vstup na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska rodinným příslušníkům občanů EU pouze pokud tito disponují tzv. EEA Residence Permit a to i v případě, že rodinný příslušník občana EU je držitelem pobytové karty. Ministerstvo vnitra ČR doporučuje kontaktovat zastupitelský úřad Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za účelem ověření podmínek vstupu rodinných příslušníků občanů EU, držitelů pobytové karty.

Jestliže jste podal žádost o vydání povolení k přechodnému či trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU a bylo Vám osvědčeno oprávnění pobývat na území ve formě štítku dlouhodobého víza, který Vám byl vyznačen do cestovního dokladu, opravňuje Vás tento štítek nejen k pobytu na území České republiky, ale v době jeho platnosti jste oprávněn také cestovat  do jiných států Schengenského prostoru. Platnost tohoto štítku zaniká nabytím právní moci rozhodnutí  o  podané žádosti o vydání povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu  rodinného příslušníka občana EU.

 

Cestování dětí

English English

Cestování dětí

Obecně platí i pro děti (tj. nezletilé osoby) základní pravidlo cestování s vlastním cestovním dokladem (cestovním pasem či průkazem totožnosti).

Některé státy umožňují cestování dětí i bez vlastního dokladu, a to za podmínky, že cestují spolu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsané (v zásadě s cestovním pasem, některé státy umožňují zapsání také do průkazu totožnosti). Tuto skutečnost však doporučujeme před cestou ověřit u zastupitelského úřadu státu, do kterého plánujete cestovat. Možnost cestování dětí (státní příslušnosti některého ze schengenských států) zapsaných do cestovního dokladu rodiče však končí nejpozději 26. června 2012, poté bude platit povinnost každého dítěte prokázat se při cestování svým vlastním platným cestovním pasem.

Co se týče možnosti volného pohybu po EU/Schengenu, pokud je dítě zároveň rodinným příslušníkem občana EU – občanem třetí země – vztahují se na něj stejné možnosti pohybu po EU/Schengenu, jako na dospělé.

 

vytisknout  e-mailem