Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrové řízení na pozici generálního ředitele České pošty

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje transparentní výběrové řízení na pozici generální ředitel státního podniku Česká pošta 

Ministerstvo vnitra České republiky
v roli zakladatele vyhlašuje na základě zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), na základě zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici:

GENERÁLNÍ ŘEDITEL státního podniku Česká pošta

Popis pracovní činnosti:

 • Definování a řízení naplňování strategie státního podniku v souladu s vizí zakladatele
 • Řízení rozvoje podniku dle schválených strategických plánů a rozpočtů v souvislosti s probíhajícím transformačním procesem České pošty, s. p.
 • Řízení a rozhodování ve věcech předmětu podnikání státního podniku
 • Optimalizace a zvyšování efektivnosti obchodních, provozních a podpůrných procesů
 • Vybudování profesionálního, výkonného a efektivního systémového managementu státního podniku
 • Efektivní rozvíjení profesionálních vztahů na úrovni zakladatele, zákazníků, zaměstnanců a partnerů
 • Řízení alokace zdrojů pro potřeby naplnění strategie státního podniku
 • Zlepšení interní i externí komunikace České pošty tak, aby zaměstnanci, obchodní partneři i veřejnost začali vnímat podnik jako seriózního a spolehlivého partnera uvědomujícího si výzvy, kterým je nutno čelit v měnícím se komunikačním prostředí
 • Vybudování firemní kultury: zaměstnanci by měli být hrdí na svou práci a veřejnost musí vnímat Českou poštu jako nezbytnou a nedílnou součást veřejného prostoru


Požadavky na kandidáty:

 • Státní občanství České republiky nebo EU
 • Předpoklady podle § 11 odst. 2 zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), které budou projednány vládním výborem pro personální nominace
 • dosažení věku 25 let
 • svéprávnost
 • bezúhonnost
 • bezdlužnost
 • Splnění podmínek stanovených pro výkon funkce jiným právním předpisem (§ 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým jsou stanoveny    některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích)
 •  Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • Minimálně 3 roky praxe ve vrcholovém výkonném managementu státního podniku či společnosti s majoritním podílem státu nebo minimálně 5 let praxe ve statutárních orgánech / vrcholovém managementu v jiné obchodní korporaci
 • Zkušenosti v oblasti poskytování poštovních, telekomunikačních služeb nebo služeb obdobného charakteru výhodou
 • Zkušenosti s implementací transformačních změn a nových byznys modelů podniku/korporace výhodou
 • Vynikající komunikační, prezentační a organizační schopnosti, strategické a analytické myšlení a zkušenosti s integrovaným systémem řízení podniku/korporace
 • Přístup k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

  Skutečnost, že uchazeč doposud není držitelem osvědčení přístupu k utajovaným informacím, není důvodem k vyřazení uchazeče z výběrového řízení.
 • Znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2


Nabízíme:

 • Zajímavou a zodpovědnou práci na rozhraní mezi veřejnými službami a komerčními službami
 • Pozici, ve které hraje důležitou roli řízení transformačních změn
 • Práci, která kromě odborné způsobilosti vyžaduje vytrvalost, nadhled, schopnost činit důležitá rozhodnutí a zároveň být týmovým hráčem, strategickou vizi, ochotu ke změnám a empatii
 • Finanční ohodnocení a benefity odpovídající významnosti, obsahu a rozsahu obsazované pozice
 • Motivační bonusy navázané na úspěšné plnění transformačních i jiných cílů definovaných zakladatelem
   

Podmínky výběrového řízení:

 • Výběrového řízení na uvedenou pozici se může účastnit pouze osoba, která podá žádost o účast ve výběrovém řízení a doloží splnění výše uvedených požadavků
   

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení je nutné doložit následující doklady:

 • Doklad totožnosti (osobně při ústním pohovoru)
 • Strukturovaný profesní životopis, včetně vlastnoručního podpisu
 • Motivační dopis
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců
 • Prohlášení o svéprávnosti,  střetu zájmů a zákazu konkurence

(vzor prohlášení je dostupný na webových stránkách Úřadu vlády ČR:
https://www.vlada.cz/cz/ppov/personalni-nominace/vzory/informace-pro-predkladatele-179584/
(v části Připojené dokumenty - Informace pro předkladatele)

 • 4 doklady, ne starší než 3 měsíce, potvrzující bezdlužnost (z finančního úřadu, z celního úřadu, ze zdravotní pojišťovny a z příslušné správy sociálního zabezpečení)
 • Ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích („lustrační zákon“) – pouze kandidáti narození do 1. 12. 1971. Toto osvědčení lze dočasně nahradit čestným prohlášením s ověřenou fotokopií žádosti, kterou uchazeč požádal o vydání tohoto osvědčení.
 • Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích („lustrační zákon“) – pouze kandidáti narození do 1. 12. 1971

(vzor žádosti o osvědčení a vzor čestného prohlášení jsou dostupné na webových stránkách MV:
https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTE%3d

 • Ověřenou kopii osvědčení přístupu k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., v případě, že kandidát je držitelem osvědčení
 • Doklad o stupni znalosti cizího jazyka
 • Strategický koncept na téma: Transformace České pošty, s. p. v podmínkách poštovních služeb 21. století s důrazem na její roli jednotného kontaktního místa pro občany (v rozsahu 15 normostran)
 • Prezentaci ve formátu PowerPoint na téma: Představení funkčního modelu České pošty s cílem dosažení finanční stability podniku (v rozmezí  10 minut - na ústní pohovor)
   

Informace o zpracování osobních údajů

Správce:
Ministerstvo vnitra, IČ 00007064,e-mail posta@mvcr.cz,
ID datové schránky: 6bnaawp
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: poverenec@mvcr.cz
Zpracování se provádí pro účely výběrového řízení, kterého se subjekt údajů účastní. Právním důvodem zpracování je zejména postup na základě žádosti subjektu údajů před uzavřením smlouvy a plnění úkolu ve veřejném zájmu. Údaje mohou být předány třetím osobám - členům výběrové komise a členům výboru pro personální nominace při úřadu vlády, za účelem výběrového řízení. Údaje budou uchovány dle skartační lhůty po ukončení výběrového řízení. Subjekt údajů má právo na přístup, opravu, výmaz, námitku a omezení zpracování ve smyslu a v rozsahu podle čl. 15 až 19 a čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č.2016/679/EU. 
Stížnost ohledně zpracování osobních údajů lze podat na:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n.


Uzávěrka přihlášek je 22. prosince 2023.

Za řádně podanou přihlášku do výběrového řízení se považuje přihláška, která bude doručena na Ministerstvo vnitra nejpozději do 22. prosince 2023 na adresu:

Ministerstvo vnitra České republiky, ul. Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7
Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na pozici Generální ředitel České pošty, státní podnik“.

 • Úplnost zaslaných přihlášek a podkladů bude posouzena komisí pro otevírání obálek.
 • Následně budou kandidáti, jejichž podklady budou úplné, pozváni k ústnímu pohovoru před výběrovou komisi.
 • Předpokládaný termín vzniku pracovního poměru je leden – únor 2024.

   Případné doplňující dotazy zasílejte na: pavel.vareka@mvcr.cz.

vytisknout  e-mailem