Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup státu softwarových produktů

Cílem centrálního nákupu státu je omezit plýtvání s veřejnými prostředky a posílit při nakládání s veřejnými prostředky uplatňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti (principů 3E). Mezi hlavní efekty, které s sebou centralizované zadávání přináší, patří především:

 • úspory z většího rozsahu získaného agregací komodit a dosažení výrazných množstevních slev,
 • zvýšení odbornosti pracovní síly dané centralizací znalostí,
 • snížení administrativní zátěže jednotlivých orgánů státní správy spojené se zadáváním veřejných zakázek,
 • zefektivnění nákupních procesů, jejich zrychlení a zjednodušení,
 • větší transparentnost prováděných nákupů.
   

Vláda svým Usnesením ze dne 9. listopadu 2015 č. 913 k Informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a k návrhu Rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020 pověřila ministra vnitra stanovením závazného technického standardu a organizací nadresortních veřejných zakázek v oblasti ICT komodit. Na základě tohoto pověření byl v resortu Ministerstva vnitra v rámci odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT (MV) zaveden systém centrálního zadávání veřejných zakázek pro nákup softwarových produktů určený pro veřejné zadavatele a všechny další zadavatele v souladu s uvedeným usnesením.

Bližší informace o centrálním nákupu státu naleznete na webových stránkách Ministerstva financí.

MV, jako centrální zadavatel veřejných zakázek (VZ) na softwarové produkty (SW), uzavírá s pověřujícími zadavateli smlouvou o centralizovaném zadávání, na základě které jej jednotliví pověřující zadavatelé pověří realizací centrálního nákupu dané SW komodity. MV následně připraví veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody, která umožní jednotlivým pověřujícím zadavatelům nakupovat SW prostřednictvím této rámcové dohody. Rámcové dohody jsou zavírány s jedním či více dodavateli a následně probíhá nákup s obnovením soutěže (tzv. minitendr) nebo bez obnovení soutěže v případě jednoho dodavatele.

Bližší informace o rámcových smlouvách / dohodách a o nákupních postupech nalezne na následujících odkazech:

Microsoft WMware IBM Oracle Cisco

  

Aktuality

 • Uzavírání dodatků k rámcové smlouvě Microsoft
  S ohledem na uplynutí termínu platnosti některých "Dohod o centralizovaném zadávání" (dále jen DoCZ) k platné "Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft za dne 1. 12. 2014" (dále jen RS) centrální zadavatel připravil dodatek k předmětným DoCZ a obeslal prostřednictvím datové schránky veškeré pověřující zadavatele, kterých se ukončení platnosti týká. Tento dodatek prodlužuje platnost stávajících DoCZ v souladu s platností RS do 30. 11. 2018. Jeho znění v editovatelné podobě a další informace naleznete zde.

 • Ukončení používání stávajícího systému elektronického tržiště Gemin Ministerstvem vnitra a přechod na Národní elektronický nástroj (NEN)
  V souvislosti s Usnesením vlády České Republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o "Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN)" došlo na Ministerstvu vnitra k ukončení používání stávajícího systému elektronického tržiště ke dni 30. června 2017 a dle rozhodnutí vedení bude od 1. července 2017 Ministerstvo vnitra používat k zadávání veřejných zakázek výhradně NEN.

 • Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních od 18. dubna 2017
  Rádi bychom Vás upozornili na povinnost výhradně elektronické komunikace v zadávacích řízeních vyplývající z ustanovení § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Povinnost výhradně elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3 ZZVZ) nastává ke dni 18. dubna 2017 a vtahuje se na organizační složky státu a centrální zadavatele. Nebudeme tak oprávnění přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje.
  Povinnost výhradně elektronické komunikace se uplatní i na zadávací řízení zahájená před 18. dubnem 2017, není tedy rozhodující okamžik zahájení zadávacího řízení, ale okamžik, kdy dochází ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem.

  

Co se chystá

 • Uzavření rámcové dohody na produkty Oracle
  Byla vyhlášena VZ na uzavření rámcové dohody na "Pořizování a obnovu licencí k produktům Oracle" a v současné době je stále možné s MV uzavírat smlouvy o centralizovaném zadávání. Další informace nalezne zde.

  

Co proběhlo

  

Archiv

  

Kontakt

Ministerstvo vnitra
Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Příslušné telefonní kontakty naleznete na stránkách o jednotlivých výrobcích.
Datová schránka: 6bnaawp

  

vytisknout  e-mailem