Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup produktů Oracle

Přistoupení ke smlouvě o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na pořizování produktů Oracle

Ministerstvo vnitra (dále jen "Centrální zadavatel") je dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy pro oblast informačních systémů státní správy a mimo jiné plní koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie (dále jen "ICT") ve státní správě a to včetně jejich centralizovaného pořizování.

Cílem centralizovaných nákupů státu (dále jen "CNS") je posílit uplatňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti (principů 3E) při nakládání s veřejnými prostředky. Mezi hlavní efekty, které s sebou centralizované zadávání přináší, patří především:

 • úspory z většího rozsahu získaného agregací komodit a dosažení výrazných množstevních slev,
 • zvýšení odbornosti pracovní síly dané centralizací znalostí,
 • snížení administrativní zátěže spojené se zadáváním veřejných zakázek,
 • zefektivnění nákupních procesů, jejich zrychlení a zjednodušení,
 • větší transparentnost prováděných nákupů.
   

To, že cíle CNS ICT jsou naplňovány, lze doložit konkrétními čísly. Centrální zadavatel vysoutěžil pro pověřující zadavatele více než 1 000 minitenderů v celkovém objemu přes 12 mld. Kč s dosaženými úsporami ve výši 4,6 mld. Kč.

Dovolujeme si Vás informovat, že Centrální zadavatel hodlá zahájit zadávací řízení vztahující se k pořizování produktů společnosti Oracle. S ohledem na obchodní a licenční modely společnosti Oracle budou pro pořizování produktů Oracle zadány dvě veřejné zakázky:

 • na uzavření Rámcové dohody (dále jen "RD") ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdější předpisů (dále jen "ZZVZ"), vztahující se k poskytování nových licencí k produktům společnosti Oracle včetně podpory
 • na zavedení Dynamického nákupního systému (dále jen "DNS") ve smyslu ZZVZ vztahujícímu se k poskytování podpory k produktům společnosti Oracle a pořizování dalších produktů Oracle které nelze zařadit do RD.
   

Cílem je, v souladu s usnesením vlády k Informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a k návrhu Rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016 - 2020 č. 913/2015, zajistit prostřednictvím Centrálního zadavatele hospodárné, efektivní a účelné (naplnění principů 3E) pořizování produktů Oracle pro orgány veřejné moci a orgány veřejné správy (dále jen "OVM a OVS") na období čtyř let.

K dosažení tohoto cíle je potřeba zahájit otevřené centralizované zadávací řízení na zavedení DNS a uzavření RD, ve kterých budou následně zadávány dílčí veřejné zakázky na pořizování produktů Oracle dle ZZVZ.

Předmětem plnění RD bude:

 • Poskytování nových licencí k programovým prostředkům Oracle označovaných jako "Oracle Technology Software", a to jako licencí v podobě "Full Use licence", tedy licence platné pro plné použití bez aplikačního omezení.
 • Poskytování služeb technické podpory k výše zmíněným licencím v rámci programu "Oracle Software Technical Support".
   

Předmětem plnění DNS bude:

 • Poskytování služeb technické podpory v rámci programu "Oracle Software Technical Support".
 • Poskytování služeb technické podpory v rámci programu "Oracle Hardware and Systems Support".
 • Poskytování produktů typu Oracle Engineered Systems.
 • Poskytování nových licencí k programovým prostředkům Oracle formou "Cloud Subscription".
   

Předmětem plnění uvedených veřejných zakázek bude pořízení produktů společnosti Oracle těmi OVM a OVS, které uzavřou s Centrálním zadavatelem smlouvu o přistoupení k centralizovanému zadávání veřejných zakázek na pořizování produktů Oracle (dále jen "SoCZ"). Tímto způsobem bude zajištěna optimální ekonomická výhodnost pořizovaných produktů.

Pokud se rozhodnete přistoupit k centralizovanému zadávání veřejných zakázek na pořizování produktům Oracle, bude tak možné v termínu

do 25. září 2019

Centrálnímu zadavateli na adresu:

Ministerstvo vnitra ČR,
odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT,
Nám. Hrdinů 1634/3,
140 21 Praha 4,
ID datové schránky: 6bnaawp.

Kontaktními osobami pro další podrobnou komunikaci jsou za Centrálního zadavatele Ing. Jana Benešová (e-mail: jana.benesova@mvcr.cz, tel: 974 849 758, 735 194 861) nebo PhDr. Jana Jankovcová (e-mail: jana.jankovcova@mvcr.cz, tel: 974 849 639).

  

Úvod Microsoft WMware IBM Cisco ICT komodity

vytisknout  e-mailem