Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup ICT komodit

(notebooky, PC, monitory) 

 

Dne 26. 3. 2019 zavedlo MV jako centrální zadavatel Dynamický nákupní systém s názvem "Dynamický nákupní systém pro centrální nákup státu na dodávky ICT komodit pro roky 2019-2022" na dobu určitou do 26. 3. 2023 nebo do vyčerpání celkové hodnoty DNS. Celková hodnota DNS je 2.500.000.000,- Kč bez DPH.

Předmětem DNS jsou průběžné realizace veřejných zakázek na centrální dodávky ICT komodit (stolních počítačů, plochých monitorů, přenosných počítačů, klávesnic a myší) dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, včetně jejich dopravy do místa plnění, včetně poskytování souvisejících servisních služeb, jakož i dalších souvisejících služeb a to dle Technických standardů ICT komodit vyhlášených ministrem vnitra.

"Standardy ICT" (rar, 257 kB), které byly schváleny členy Komoditní standardizační skupinou pro ICT komodity (KSS ICT) a následně také schváleny Nadresortní koordinační skupinou (NKS), jsou závazné od 15. dubna 2021. Jsou platné a to pro všechna zadávací řízení veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadaných po tomto datu pro všechny ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády, včetně jejich podřízených organizací. Pro ostatní ústřední orgány státní správy jsou doporučující. V odůvodněných případech lze udělit výjimku ze závazných technických standardů na ICT komodity, kterou schvaluje osoba k tomu oprávněna dle interních pravidel daného Resortu. Resorty si samy vytvářejí vlastní seznam výjimek, bez nutnosti zasílání MV.

Pravidelné zasedání KSS ICT budou probíhat 4x ročně a dle potřeby budou svolávána ad hoc jednání. Pevné termíny dalšího jednání KSS ICT  v roce 2021 jsou stanoveny na tyto dny:

 • 25. 01. 2021 9:00 - 12:00,
 • 26. 04. 2021 9:00 - 12:00,
 • 26. 07. 2021 9:00 - 12:00,
 • 25. 11. 2021 9:00 - 12:00.
   

Nákupní postup

Nákup ICT komodit je realizován prostřednictvím veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného "Dynamického nákupního systému pro centrální nákup státu na dodávky ICT komodit pro roky 2019-2022"  (dále také "DNS ICT").

Ministerstvo vnitra (dále také "MV") jako Centrální zadavatel od 11. kola soutěženého v rámci zavedeného  DNS ICT provádí sběr požadavků přímo v Národním elektronickém nástroji (dále také "NEN"). Tím je snížena administrativní zátěž a zjednodušen celý nákupní proces.

Smluvně je tato skutečnost zajištěna podpisem nové verze "Smlouvy o centralizovaném zadávání" (dále také "SoCZ") (rar, 88 kB). Ministerstvo, resp. pověřující zadavatel (dále také "PZ"), musí být v NEN zaregistrován, automaticky je mu pak umožněno i využívání systému pro Centralizované zadávání.  Centrální zadavatel zajistí pro účel sběru přístup ministerstvu, resp. PZ k centrálnímu zadávání v NEN.

Upozornění - V NEN není možné, ze strany Centrálního zadavatele, delegovat kontaktní osobu za dané ministerstvo. Udělení rolí v NEN musí určit každé ministerstvo samostatně uvnitř své organizace prostřednictvím administrátora subjektu daného ministerstva.

Viditelnost požadavků PZ (podřízených organizací) v NEN po podepsání SoCZ:

Schema_CN_ICT_komodit_-_obr_v2.png

  

MV ve spolupráci se společností Tesco SW pořádalo dne 16. září 2021 online formou informační školení pro pověřující zadavatele. Ze školení je dostupná prezentace a  zjednodušený manuál popisující centralizované zadávání v systému NEN: "DNS CNS ICT  - Sběr požadavků v NEN" (rar, 613 kB).

1. Nákup prostřednictvím Centrálního zadavatele

 • PZ vyplní "Žádost o provedení VZ na základě DNS" (docx, 25 kB) a "Návrh Kupní smlouvy" (dále také "KS") (docx, 50 kB).

 • U žádostí adresovaných od PZ z resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na nařízení ministra vnitra č. 27/2019 ze dne 30. července 2019 PZ navíc přiloží doklad o provedení předběžné řídící kontroly (dále také "PŘK").

 • Výše uvedené dokumenty PZ odešle do datové schránky Centrálního zadavatele - ID: 6bnaawp.

 • Na základě těchto dokumentů bude provedená Veřejná zakázka / dílčí kolo DNS.

 • Před vyhlášením VZ prostřednictvím NEN bude proveden sběr požadavků prostřednictvím NEN. Centrální zadavatel vytvoří v NEN "Sběr požadavků", ve kterém vystaví naceněný Katalog DNS pro dané soutěžní kolo. PZ obdrží notifikaci o zahájení sběru a v rámci Centralizovaného zadávání vloží své požadavky včetně fakturačních adres a míst dodání. U jednotlivých položek v katalogu DNS vyplní množství. Termíny zahájení a ukončení sběru budou sdělovány prostřednictvím notifikací rozesílaných z NEN.

 • Pro hodnocení nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek v zavedeném DNS, jakož i pro výběr dodavatele a případně pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny bude ustanovena komise, do které je PZ povinen nominovat alespoň jednoho člena (a jeho náhradníka), majícího příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS. Komise bude mít minimálně 3 členy.

 • Po vysoutěžení obdrží PZ do datové schránky informaci o vyhlášení vítězného uchazeče a návrh KS podepsaný vítězným uchazečem. KS pak uzavírá přímo s vítězným uchazečem.

 • Po podpisu KS jeden stejnopis PZ doručí Centrálnímu zadavateli k evidenci.
   

2. Přímý nákup

 • Na základě zavedeného "Dynamického nákupního systému pro centrální nákup státu na dodávky ICT komodit pro roky 2019-2022" provede PZ veřejnou zakázku sám.

 • V případě, kdy veřejnou zakázku provádí pověřující zadavatel sám, zašle centrálnímu zadavateli na vědomí:

  • vysoutěženou specifikaci,

  • předpokládanou cenu VZ,

  • vysoutěženou cenu VZ,

  • kopií kupní smlouvy k evidenci,

  • pověřující zadavatel kupní smlouvu po podpisu uveřejní v registru smluv,

  • centrální zadavatel uveřejní plnění v rámci věstníku VZ.
    

Termín zahájení 11. kola v DNS ICT (kolo pro notebooky a příslušenství) prostřednictvím NEN je stanoven na:

 • 7. 10. 2021

 • Sběr požadavků prostřednictvím NEN je stanoven na období od 7. 10. 2021 do 26. 10. 2021. Podmínkou zařazení PZ Centrálním zadavatelem do sběru je doručení podepsané SoCZ k rukám Centrálního zadavatele do 4. 10. 2021.

 • Následně budou požadavky zpracovány a vysoutěženy prostřednictvím NEN. Podmínkou zahrnutí PZ do vypsaného kola je doručení "Žádosti o provedení VZ na základě DNS", "Návrhu KS" a dokladu Předběžné řídící kontroly (u resortu MV) k rukám Centrálního zadavatele do 26. 10. 2021.

 • Žádosti, které nebudou kompletní a doručeny ve stanovených termínech nebudou Centrálním zadavatelem akceptovány.
   

Termín zahájení 12. kola v DNS ICT (kolo pro PC a monitory) prostřednictvím NEN je stanoven na:

 • 1. 11. 2021

 • Sběr požadavků prostřednictvím NEN je stanoven na období od 1. 11. 2021 do 16. 11. 2021. Podmínkou zařazení PZ Centrálním zadavatelem do sběru je doručení podepsané SoCZ k rukám Centrálního zadavatele do 27. 10. 2021.

 • Následně budou požadavky zpracovány a vysoutěženy prostřednictvím NEN. Podmínkou zahrnutí PZ do vypsaného kola je doručení "Žádosti o provedení VZ na základě DNS", "Návrhu KS" a dokladu Předběžné řídící kontroly (u resortu MV) k rukám Centrálního zadavatele do 16. 11. 2021.

 • Žádosti, které nebudou kompletní a doručeny ve stanovených termínech nebudou Centrálním zadavatelem akceptovány.
   

"Katalog DNS - Technické specifikace předmětu plnění" (rar, 59 kB) se bude průběžně doplňovat dle požadavků od PZ a bude uzavřen nejpozději 20 dní před vyhlášením sběru v NEN.

PZ si může v rámci tvorby katalogu zažádat o vlastní specifikaci ICT komodity po předchozí dohodě s MV za podmínek:

 • Katalogový list vychází ze schválených Standardů ICT.

 • Podobnou konfiguraci katalog pro dané kolo nenabízí.

 • Požadovanou konfiguraci nabízí minimálně dva výrobci.

 • Požadovanou konfiguraci dodá i s předpokládanou maximální cenou.

 • Na případné dotazy v průběhu vyhlášeného kola DNS podává odpovědi/ vysvětlení vždy tvůrce katalogového listu, na který byl dotaz vznesen - žádost o zařazení vlastní specifikace ICT komodity PZ doplní  kromě svého e-mailu i mobilním telefonním číslem.

 • Svůj požadavek zašle prostřednictvím e-mailu (na andrea.blazekova@mvcr.cz) v termínu nejpozději 20 dní před vyhlášením sběru v NEN.
   

Na základě usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, (dále také "Usnesení") je povinností většiny státních organizací (podrobné informace na stránkách Odboru hlavních architekta eGovernmentu) informovat vládu o:

 1. záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy, anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury); součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,

 2. veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) tohoto usnesení.
   

Tuto povinnost splní každý povinný Pověřující zadavatel ještě před tím, než požádá Centrálního zadavatele o zadání Dílčí veřejné zakázky pod DNS ICT.
 

Kontakt:

Kontaktní osobou za Ministerstvo vnitra u požadavků z resortu MV, na kterou se obracejte ve smluvních záležitostech či s případnými dotazy je Ing. Peter Daňko, tel: 974 816 486, e-mail: peter.danko@mvcr.cz.

Kontaktní osobou za Ministerstvo vnitra u požadavků mimo resort MV, na kterou se obracejte ve smluvních záležitostech či s případnými dotazy je Ing. Andrea Blažeková, tel: 974 849 648, 730 522 335, e-mail: andrea.blazekova@mvcr.cz.

Odbor veřejných zakázek
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Datová schránka: 6bnaawp

  

Úvod WMware IBM Oracle Cisco Microsoft

  

vytisknout  e-mailem