Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cejp, M.: Možnosti zpřesňování a doplňování kriminologických poznatků prostřednictvím kombinace výzkumných postupů

Souhrn (čes., angl., něm.) 

Cejp, M.
Možnosti zpřesňování a doplňování kriminologických poznatků prostřednictvím kombinace výzkumných postupů
SOUHRN

Každý výzkumný postup má poznávací limity. K určitému překonání těchto omezení lze dospět kombinací různých výzkumných metod a technik. V článku jsou vyjmenovány nejčastější kombinace, které byly v českém kriminologickém výzkumu využívány v posledních dvaceti letech. Konkrétně jsou pak analyzovány: korekce statistických dat o evidované kriminalitě prostřednictvím viktimologických výzkumů a selfreportových studií, doplňování výroků z dotazování expertů o poznatky ze soudních spisů, grafů vytvořených extrapolací časových řad o názory odborníků v ohniskových skupinách či  besedách u kulatého stolu. I kombinace výzkumných postupů je limitována vypovídacími schopnostmi každého z nich a proto musí zároveň probíhat hlubší analýza příčin růstu či poklesu kriminality a následků negativního působení kriminogenních faktorů a pozitivního vlivu různých opatření.


Cejp, M.
The options for refining findings by combining research practices
SUMMARY

Every research practice has its cognitive limits. These limitations can be overcome to a certain extent by combining various research methods and techniques. The article lists the most frequent combinations, which have been applied in Czech criminological research in the past twenty years. In particular, it analyses: correction of statistical data on registered criminality by means of victimology surveys and self-report studies, complementing statements from inquiries by experts with findings from court files, complementing graphs created by extrapolation of timelines with the views of experts from focal groups or round-table discussions. Even a combination of research practices is limited by the explanatory power of each of them, and a deeper analysis of the causes of increase or decrease in crime-rate and the effects of the negative operation of crime-generating factors and the positive influence of various measures must therefore be carried out at the same time.


Cejp, M.
Die Möglichkeiten der Präzisierung und der Ergänzung der kriminologischen Erkenntnisse durch Kombination mehrerer Forschungsverfahren
ZUSAMMENFASSUNG

Jedes Forschungsverfahren hat auf bestimmte Erkennungsgrenzen.  Die Einschränkung kann man durch Kombination  verschiedener Forschungsmethoden und –techniken in gewissem Maße überwinden. Im Artikel werden die häufigsten Kombinationen aufgeführt, die in den letzten zwanzig Jahren in der tschechischen kriminologischen Forschung benutzt wurden. Es werden dann konkret analysiert: die Korrektion der statistischen Daten über die erfasste Kriminalität mit Hilfe der viktimologischen Forschungen und der Self- Report-Studien, die Ergänzung der Aussagen aus Expertenbefragungen um  Erkenntnisse aus Gerichtsakten und den durch Extrapolation der Zeitreihen gebildeten Graphen, um die Expertenmeinungen aus Brennpunktgruppen oder  Rundtischgesprächen. Auch die Kombination  mehrerer Forschungsverfahren wird mit der jeweiligen Aussagekraft eines jeden Forschungsverfahrens eingeschränkt, deswegen muss gleichzeitig eine tiefere Analyse der Ursachen des Wachstums bzw. der Senkung der Kriminalität und der Folgen der negativen Wirkung der kriminogenen Faktoren sowie des positiven Einflusses von verschiedenen Maßnahmen durchgeführt werden.

vytisknout  e-mailem