Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199 v roce 2011

Výzva k zaslání žádosti o poskytnutí dotace na program 

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky) ve smyslu usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 463 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011 a usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
 
v y h l a š u j e
 
k zabezpečení plnění úkolů vyplývajících ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011, schválené usnesením vlády ze dne 25. října 2006 č. 1199, výběrový dotační program „Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“.
 
Žádost o dotaci na rok 2011 si mohou podat občanská sdružení (zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a právnické osoby církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.), které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence korupčního jednání nejméně jeden rok.
 
Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní a sociální pojišťovně, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
 
Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři a v souladu s příslušnými, obecně platnými právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci programu „Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“ (viz příloha).
 
Žádosti o dotace podejte nejpozději do 15. října 2010 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).
 
Žádost o dotaci se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu, razítkem organizace a CD na adresu:
 
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3/936, 170 34 Praha 7
(kontaktní osoba: PhDr. Marta Léblová – marta.leblova@mvcr.cz)
 
 
 
 
Mgr. Martin LINHART
ředitel odboru bezpečnostní politiky

vytisknout  e-mailem