Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnost silniční dopravy - Prevence

 

Rok 2009 je pro motoristy v České republice doslova přelomovým. Stačí jen vyjmenovat některá z nových a důležitých povinností při provozu na pozemních komunikacích. Zejména jde o:

 • Policie ČR přestává jezdit k nehodám, při nichž vznikla škoda nižší než sto tisíc korun (za splnění dalších zákonných podmínek).  
 • Účastníci dopravní nehody si nově sami pořizují záznam o nehodě.  
 • Při registraci vozidel (při jejich nákupu v zahraničí a při přeregistraci z jednoho majitele na druhého) se nově platí u starších aut, které nesplňují příslušné emisní normy, emisní poplatek.   
 • Nově platí povinnost vozit mezi doklady také podepsanou „zelenou kartu“ jako doklad o zaplacení „povinného ručení“.  
 • Povinné ručení musí mít každé registrované vozidlo, jinak nastupují tvrdé finanční sankce.    
 • Změny při provádění orientačních kontrol a při případných následných kontrolních odběrech krve při podezření jízdy řidiče pod vlivem alkoholu.

Co dělat po dopravní nehodě

Dopravní nehoda (DN) je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla. Jako taková představuje pro její aktéry většinou otřesný zážitek s vysokým psychickým vypětím, které leckdy pramení z faktu, že ne každý účastník silničního provozu ví, jak nejlépe má postupovat, pokud k takové situaci dojde.
  
Prvním lednem letošního roku se v otázkách ohlašovací povinnosti u DN mnohé změnilo. Účinná je totiž novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb.
 
Policii ČR nebudeme již k dopravní nehodě volat v následujících případech:

 • Škoda na některém z vozidel (škody na vozidlech se nesčítají!) včetně přepravovaných věcí nebude zjevně převyšovat limit 100 000 Kč. 
 • Nedojde ke škodě – a to v jakékoli výši – na majetku třetí osoby  (např. k poškození zaparkovaného vozidla, na přilehlé nemovitosti apod.) 
 • Při DN nedojde k žádnému zranění či dokonce úmrtí.
 • Nedojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značka, svodidla). 
 • Nedojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. sloup pro telekomunikační potřeby či pro přenos silového napájení, přejezdové zabezpečovací zařízení) nebo životního prostředí (únik provozních kapalin z vozidla). 
 • Pokud po DN budeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu na pozemní komunikaci.

V praxi to pro řidiče znamená, že při DN budou sami muset poznat, o jak velkou škodu jde. A nevolat policisty k havárii, kde není jejich účast nutná.
   
Převratnou změnou je i to, že policii není nutné volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, jiného člena rodiny), ale jehož řidič měl na nehodě účast.
  
Důležitou povinností však ze strany zúčastněných řidičů je, že si vzájemně prokáží totožnost a vyplní a zároveň souhlasným podpisem stvrdí, kdo DN zavinil. Zákon sice nestanovuje formu, ale obsah všech důležitých položek, které odpovídají tiskopisu s názvem „Záznam o dopravní nehodě“ (jinak nazývaný „euroformulář“). Pokud by některý z aktérů nehody odmítal tento doklad vyplnit nebo nechtěl druhému účastníku ukázat občanský průkaz či řidičský průkaz, pak je na místě policii zavolat, neboť odepřením sepsat záznam o nehodě se účastník DN dopustí přestupku.
    
Z uvedeného vyplývá, jak je důležité vozit s sebou zmíněný doklad o průběhu DN – euroformulář. Ten získáte buď od své pojišťovny, u níž máte vedené povinné ručení anebo je možné ho stáhnout z webových stránek pojišťoven. Lepší je však si formulář vyzvednout v pojišťovně, protože jako originál je průklepový, se dvěma kopiemi. Některé pojišťovny nabízejí dokonce tři kopie, každou v jiném světovém jazyce. Kopie jsou určeny pro účastníky DN, originál je pro pojišťovnu k vyřízení škody. Při vyplňování formuláře si dávejte pozor zejména na vyplnění v bodů 5, 8, 9 a 15. Důležité je také zajištění svědků v případech, kdy se názor účastníků DN na její zavinění liší. Vhodným doplněním formuláře DN je fotodokumentace místa nehody.
   
Škodu uplatňuje ten, který DN způsobil. Při oznámení nehody své pojišťovně nezapomeňte uvést, kde a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem, který přijde ohodnotit výši škody na autě. Pokud je vinna oboustranná, budou škodu likvidovat pojišťovny obou účastníků. Pro ohlášení škodní události budete potřebovat číslo své pojistné smlouvy, údaje o účastnících DN, osvědčení o technické způsobilosti vozidla (OTP) a řidičský průkaz.
   
Pokud výši škody špatně odhadnete a zavoláte policii v domnění, že jde o škodu vyšší než stanovený limit 100 000 Kč, zbytečný výjezd policie nebudete hradit. 
  
V případě DN v zahraničí můžete využít služeb některé z kanceláří v zemi, kde došlo k nehodě. Jejich adresy a telefonní čísla jsou uvedeny na zadní straně zelené karty. Při nehodě na území ČR zaviněné cizím státním příslušníkem kontaktujte přímo pojišťovnu, u které je tento cizí státní příslušník pojištěn, pokud nemáte sjednáno havarijní pojištění.

Emisní poplatky

Při registraci vozidel (při jejich nákupu v zahraničí a při přeregistraci z jednoho majitele na druhého) nesplňujících příslušné emisní normy se nově platí emisní poplatek. Jde o emisní poplatky za nesplnění nejnižší evropské normy výfukových emisí EURO 1, zavedených v roce 1992 či za plnění pouze normy EURO1 a EURO 2, z roku 1996. Pro vozidla bez katalyzátoru půjde o poplatek ve výši 10 000 Kč, při splnění EURO 1 se bude platit při registraci ekopoplatek 5000 Kč, u EURA 2, zavedeného od roku 1996, zaplatíme 3000 Kč. Poplatek se nebude platit při splnění limitů EURA 3 (v platnosti od roku 2000) a vyšších, dále u veteránů a motocyklů. Poplatek platí kupující a za každý vůz se bude platit pouze jednou.
 

Zelená karta a povinné ručení

V současnosti je v Česku registrováno kolem 850 00 vozidel, na která jejich majitelé neplatí povinné ručení. Od Nového roku musí mít každé registrované vozidlo zaplacené povinné ručení. Vyhnout se placení je možné jen vyřazením vozidla z registru vozidel. Pokud nebude registrované vozidlo pojištěno, Česká kancelář pojistitelů mu podle novely zákona vyměří sazbu podle typu vozidla 20 až 300 Kč denně. Za úhradu příspěvku odpovídá společně s majitelem vozidla také jeho provozovatel, není-li sám vlastníkem auta. Příspěvek půjde do garančního fondu České kanceláře pojistitelů a budou z něj vypláceny škody za dopravní nehody způsobené nepojištěnými vozidly.
 
Řidiči, vozte s sebou podepsanou „zelenou kartu“!
Jednu ze základních zákonných povinností řada majitelů vozidel stále neplní – jezdí bez dokladu o pojištění odpovědnosti. Od 1. června 2008 je účinná novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která zavádí jednu velmi důležitou a mezi motoristy málo známou povinnost. 
  
Při provozu na pozemních komunikacích i na území České republiky je nutným dokladem prokazujícím skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v zelené kartě (viz § 2 písm. k.), tzv. ZELENÁ KARTA. Ta je platná pouze tehdy, je-li řádně podepsána pojistníkem. Do nabytí účinnosti novely sloužila zelená karta většinou pouze jako doklad pro cesty do zahraničí. Po 1. červnu 2008 již pojišťovny nevydávají svým pojištěncům (klasický) doklad o pojištění, ale pouze zelenou kartu.
   
Kdo nemá nyní u sebe podepsanou zelenou kartu, vystavuje se možné hrozbě za spáchaný přestupek. Nově platný § 17 totiž stanovuje: „Při provozu na pozemních komunikacích je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu … a na požádání ji předložit příslušníku Policie České republiky.
 
Závěrečné ponaučení – při provozu na pozemních komunikacích si zkontrolujte, zda s sebou vozíte všechny stanovené doklady; nyní navíc zelenou kartu (platný doklad prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) a formulář „Záznam o dopravní nehodě“; pokud ne, ihned to napravte!
 


Informuje:
JUDr. Tomáš Koníček
odbor prevence kriminality MV
tel.: 974 833 217,
e-mail:
sekropk@mvcr.cz

 

V roce 2009 čeká na motoristy mnoho nových a důležitých povinností

Úvod

vytisknout  e-mailem