Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Autokriminalita

Statistiky, autovraky, EUCARIS, prevence a informace 

EUCARIS

Co je EUCARIS

EUCARIS (EUropean CAr Registration and driving licence Information System) byl původně vytvořen jako informační systém pro výměnu informací o vozidlech a řidičských průkazech z národních registrů členských zemí, které jej využívaly na základě přistoupení k dohodě EUCARIS. Z technického hlediska se jedná o celoevropské technické rozhraní, které umožňuje výměnu informací z národních registrů členských zemí EU.

Postupně se EUCARIS stal technickou platformou Evropské unie pro výměnu informací z národních registrů vozidel, řidičů a podnikatelů v silniční dopravě (podle jednotlivých modulů/webových služeb) na základě unijních dokumentů.

Moduly_EUCARIS_pouzivane_v_CR_-_20210909.jpg

Moduly EUCARIS používané v České republice
PRÜM Umožňuje automatizovanou výměnu informací o vozidle, jeho vlastnících a provozovatelích (některé státy poskytují i údaj o pojištění vozidla).

Účel: Pro předcházení trestným činům a jejich vyšetřování a pro projednávání jiných protiprávních činů, které v členském státě spadají do působnosti soudů nebo státních zastupitelství, jakož i pro zachování veřejné bezpečnosti.
CBE Umožňuje automatizovanou výměnu informací o vozidle, jímž byl na území jiného členského státu spáchán vybraný dopravní delikt, jeho vlastnících a provozovatelích.

Účel: Pro usnadnění přeshraniční výměny informací k vybraným dopravním deliktům v oblasti bezpečnosti silničního provozu, a tím i pro usnadnění vymáhání sankcí. Blíže viz "Modul CBE - Cross Border Exchange".
RESPER Umožňuje automatizovanou výměnu informací o řidičích, řidičských oprávněních a řidičských průkazech, které členské státy vydaly, vyměnily, nahradily, prodloužily nebo zrušily, a usnadňuje kontrolu řidičských průkazů.

Účel: Pro usnadnění vydávání, výměny a ověřování řidičských průkazů, potírání podvodů a padělání dokladů, usnadnění kontrol řidičských průkazů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
ERRU Umožňuje automatizovanou výměnu informací z národních registrů podnikatelů v silniční dopravě - o podnikateli, eurolicenci, odpovědných zástupcích, o porušení předpisů, jichž se dopustili a stavu jejich dobré pověsti.

Účel: K zajištění rovného přístupu na trh silniční dopravy, dodržování předpisů EU a usnadnění kontrol.
eCALL Systém eCall poskytuje tísňové lince 112 základní informace o vozidle a místu dopravní nehody. Modul e-Call umožňuje také propojení na registry vozidel členských států a automatizovanou výměnu především technických dat o vozidle pro potřeby integrovaného záchranného systému (např. zda se jedná o nákladní vozidlo, jaký je druh paliva apod.).

Účel: Poskytnutí včasné a efektivní pomoci integrovaného záchranného systému při stavu nouze, zejména při dopravní nehodě.
VAT Systém VAT umožňuje automatizovanou výměnu informací z registru silničních vozidel členských států.

Účel: Kontrola úhrady daně z přidané hodnoty.

   

Některé další moduly EUCARIS, které Česká republika dosud nepoužívá
VH-INFO
(AVI)
Výměna informací z registrů vozidel je možná buď na základě Smlouvy o EUCARIS nebo na základě čl. 9 směrnice 1999/37/ES, o registračních dokladech vozidel, který administrativní kontrolu vozidla v registrech vozidel jiných členských států výslovně předpokládá: "Členské státy si jsou při provádění této směrnice vzájemně nápomocny. Mohou si vyměňovat informace na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni, aby zejména před každou registrací vozidla v případě potřeby mohly zkontrolovat právní postavení vozidla v členském státě, ve kterém bylo předtím registrováno. Tato kontrola může zahrnovat zejména použití elektronické sítě".

Modul umožňuje výměnu informací o vozidlech za účelem jejich přeregistrace. Pokud je žádost o registraci vozidla podána v jednom členském státě a toto vozidlo bylo dříve registrováno v jiném členském státě, informace poskytnuté žadatelem se ověří na základě informace z centrálního registru vozidel členského státu, ve kterém bylo vozidlo registrováno. Modul umožňuje ověřit historii registrace vozidla i v jiných členských státech.

Na modul VH-INFO navazuje formát AVI, který umožňuje výměnu aktuálních informací o vozidle během jeho životního cyklu.
MILEAGE Umožňuje automatizovanou výměnu historie ujetých kilometrů.
RSI Umožňuje automatizovanou výměnu informací o výsledcích technických silničních kontrol užitkových vozidel.
PTI Umožňuje automatizovanou výměnu informací o osvědčení o technické způsobilosti vozidla od členského státu registrace za účelem jeho ověření v rámci opětovné registrace vozidla, včetně kontroly ujetých kilometrů.
TOLL/eETS Umožňuje automatizovanou výměnu informací z registru silničních vozidel členských států za účelem zajištění úhrady nezaplaceného poplatku za použití zpoplatněných úseků silniční sítě (silnice, mostu, tunelu…).
TACHONET Prostřednictvím Tachonetu si členské státy Evropské dohody o práci posádek vozidel mezinárodní silniční dopravy /AETR/ vyměňují informace o tachografech za účel jejich snazší kontroly.
(Policie ČR využívá jiný přístup k síti Tachonet než přes Eucaris.)
IVI Umožní automatizovanou výměnu informací o elektronických COC (Certifikate od Comformity - prohlášení o shodě, kterým výrobce vozidla osvědčí, že vyrobené vozidlo odpovídá schválenému typu a splňuje požadavky platné v době výroby vozidla).
… a další (blíže viz https://www.eucaris.net/services/)

  

Informaci pro Vás připravila: JUDr. Jana Horáková - Odbor bezpečnostní politiky, Ministerstvo vnitra (jana.horakova@mvcr.cz).
Poslední aktualizace: 9. září 2021

  

vytisknout  e-mailem