Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní spolupráce

EUCPN, OSN, Rada Evropy, DAPHNE 

  • EUCPN
  • OSN
  • Rada Evropy
  • Mezinárodní projekty

EUCPN

Evropská síť prevence kriminality - European Crime Prevention Network (EUCPN)

EUCPN je mezinárodní forum zaměřené na spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti, především na úrovni výměny osvědčených postupů. EUCPN byla založena rozhodnutím Rady č. 2001/427/JHA ze dne 28. května 2001. Rozhodnutím Rady Evropské unie 2009/902/JHA byla zrušen původní statut sítě coby neformálního mezinárodního fóra a nahrazena novým Rozhodnutím o zřízení EUCPN jako orgánu EK. Nová forma zřízení EUCPN zahrnula celou řadu změn týkajících se struktury EUCPN včetně zřízení stálého sekretariátu v Bruselu, zřízení kontaktních míst v jednotlivých členských zemích, financování z rozpočtu EK, uzavření rámcových partnerství s dalšími institucemi EU (Europol, Eurojust, EFUS, CEPOL a dalšími subjekty na poli prevence kriminality) a pravidelnou výměnu informací mimo rámec EU. Gesčním útvarem vůči EUCPN za Českou republiku je odbor prevence kriminality zastoupený vedoucí oddělení pro lidská práva Mgr.Alenou Horákovou.
Vrcholným orgánem EUCPN je Rada v níž je ČR zastoupena od svého vstupu do EU v roce 2004. Rada se schází 4x ročně na řádných zasedáních, na kterých projednává a schvaluje zásadní dokumenty (Víceletý akční plán, Každoroční vyhodnocení činnosti předkládané Evropské komisi, Projektový plán apod.). V čele Rady je předseda, jež je národním reprezentantem země, která v daném období předsedá Radě EU, tj. EUCPN kopíruje rotační systém EU.Administrativní, akademickou a technickou podporu Radě a předsedovi Rady vykonává stálý Sekretariát EUCPN se sídlem v Bruselu, jehož provoz je financován z 95% z programu ISEC a 5% se podílí členské státy. Sekretariát prostřednictvím národních reprezentantů poskytuje matriály týkající se výzkumu prevence kriminality, formou dotazníků zpracovává analýzy a statistiky zaměřené na aktuální potřeby členských států a lze jej oslovit i za řad expertů či studentů v souvislosti s podklady pro diplomové práce či národní výzkumný projekt (eucpn@ibt.eu).

OSN

OSN byla založena 26. června 1945 v San Franciscu (USA) na základě přijetí Charty OSN 50 státy včetně tehdejší ČSR a významné podpory Rockefellerova fondu. Nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála. První Valné shromáždění OSN se konalo 10. ledna 1946 v Londýně.
 
Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Členství v OSN je založeno na principu suverénní rovnosti, státy mají svá zastoupení, tzv. stálé mise, zejména v hlavním sídle OSN New Yorku, ale také např. v Ženevě nebo ve Vídni. Každý členský stát má své zástupce ve Valném shromáždění a disponuje jedním stejně platným hlasem.
 
Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce jsou právně závazné.
 
Dalšími hlavními orgány OSN jsou
  • Ekonomická a sociální rada OSN - ECOSOC,
  • Poručenská rada OSN,
  • Mezinárodní soudní dvůr
  • Sekretariát, v jehož čele stojí generální tajemník OSN.
MV zastupuje ČR každoročně v Komisi OSN pro prevenci kriminality a trestní justici (CCPCJ - Comission for Crime Prevention and Criminal Justice) pod UNODC (Úřad pro drogy a kriminality při ECOSOC). Každých pět let se koná světový kongres o prevenci kriminality, poslední se uskutečnil v roce 2015 v hlavním městě Kataru Dauhá. Komise se zaměřuje na různá témata, např. násilí na ženách, dětech, migrační a azylová politika, boj proti korupci a nadnárodnímu organizovanému zločinu.
Více na www.un.org.

Rada Evropy

Rada Evropy je mezinárodní celoevropskou organizací, která zajišťuje spolupráci členských zemí především při podpoře demokracie a ochraně lidských i sociálních práv a svobod.
 
Rada Evropy byla založena v roce 1949, její sídlo je ve Štrasburku. Prvními orgány RE byla Rada Evropy jako ministerský výkonný orgán a Parlamentní shromáždění jako poradní orgán složený ze zástupců parlamentů členských zemí. Členem RE se může stát každý evropský stát, který zachovává zásady právního státu a zaručuje všem osobám v rámci své svrchovanosti základní lidská práva a svobody, v současnosti má RE 47 členů.
Hlavním úkolem Evropského soudu pro lidská práva (ESLP)je dohlížet na dodržování ustanovení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích 12 opčních protokolů. Úmluva vstoupila v platnost v roce 1953, ESLP byl ustanoven v roce 1959. ESLP se skládá z celkem 46 soudců, počet soudců z jedné členské země ale není limitován. Soudce volí Parlamentní shromáždění, funkční období je 6 let.

Více na www.coe.int

Mezinárodní projekty

vytisknout  e-mailem