Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktualizované stanovisko k oprávněním strážníků při vymáhání mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem po 13. květnu 2020

 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Č. j. MV- 50139-3/OBP-2020

Praha 13. května 2020
Počet listů: 3

Aktualizované stanovisko odboru bezpečností politiky k oprávněním obecní policie při vymáhání mimořádných opatření přijímaných v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

Dne 13. května 2020 nabyl účinnosti zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky.

Podle tohoto zákona mohou strážníci obecní policie a policisté PČR nově příkazem na místě uložit pokutu za:

  • přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, pokud byl spáchán nesplněním povinnosti uložené mimořádným opatřením vydaným v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky,

  • za přestupek podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona, pokud byl spáchán porušením povinnosti strpět omezení vyplývající z krizového opatření stanoveného v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

Přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví se dopustí fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) tohoto zákona k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události.
Jedná se o mimořádná opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví. Strážník může příkazem na místě řešit pouze porušení mimořádných opatření, která jsou vydávána v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky. Aktuální mimořádná opatření jsou dostupná na stránkách Ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradnaopatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1.html.

Obecně je k projednání tohoto přestupku příslušná i nadále krajská hygienická stanice.

Přestupku podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., se dopustí fyzická osoba, která v době krizového stavu nestrpí omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. V současné době se jedná o krizová opatření přijímaná formou usnesení vlády, která jsou zveřejněná ve Sbírce zákonů https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.
Tohoto přestupku se může fyzická osoba dopustit pouze za trvání nouzového stavu.

Obecně je k projednání tohoto přestupku příslušný i nadále obecní úřad obce s rozšířenou působností

Nově přijatý zákon upravuje pouze příslušnost strážníků a policistů k projednání přestupků. Ve všem ostatním platí i nadále obecná úprava rozhodování o přestupcích příkazem na místě, která je obsažena v § 91 a 92 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Příkazem na místě lze uložit pokutu, pokud nestačí domluva, obviněný souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Příkazem na místě lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

I nadále platí, že pokud nejsou splněny podmínky pro uložení pokuty příkazem na místě, nebo nebyl přestupek vyřešen domluvou, strážníci postupují podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tj. oznamují příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu. Tak jak ukládá § 10 odst. 3 zákona o obecní polici, doloží své oznámení důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá.

Pokud osoba i přes upozornění strážníkem obecní policie pokračuje v jednání, kterým vyhlášená krizová nebo mimořádná opatření porušuje, lze takovou osobu v souladu s § 7 odst. 4 zákona o obecní policii vyzvat, aby svého protiprávního jednání zanechala. Pokud osoba, jíž je taková výzva směřována ani v takovém případě svého jednání nezanechá nebo naopak neučiní to, k čemu je vyzvána (např. k nasazení roušky nebo obdobného ochranného prostředku, byť improvizovaného), lze ji postihnout též za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

  

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

  

vytisknout  e-mailem