Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu

 • Úvodní informace
 • Legislativa a strategické dokumenty
 • Architektura eGovernmentu
 • Schvalování ICT projektů ze strany OHA
 • Metodické a vzorové dokumenty
 • Otevřená data
 • Studentské stáže a spolupráce se studenty
 • Často kladené dotazy
 • Kontakty

Úvodní informace

Úvodní informace

Útvar Hlavního architekta eGovernmentu (dále jen „OHA") je odborem organizačně zařazeným na Ministerstvu vnitra ČR. OHA má nadresortní působnost, to znamená, že je pověřen a zodpovědný za koordinaci a vedení rozvoje eGovernmentu v celé veřejné správě. Samotný eGovernment zahrnuje nejen samotné informační technologie, ale také optimalizaci a zjednodušování služeb veřejné správy vázané na legislativní prostředí. Z  pohledu právních předpisů vykonává OHA vybrané povinnosti svěřené Ministerstvu vnitra zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a usnesením vlády č. 889 ze dne 2. listopadu 2015. Posláním a hlavními činnostmi vykonávanými OHA jsou:

 1. Stanovování architektonických a dalších standardů pro digitalizaci veřejné správy a podpora zvyšování digitálních schopností jednotlivých orgánů veřejné správy prostřednictvím vyhledávání a sdílení osvědčené praxe.

 2. Působení jako centrum digitálních expertíz včetně podpory objevování nových myšlenek a rozvojových záměrů.

 3. Řízení rozvoje sdílených služeb eGovernmentu a jejich efektivního využívání.

 4. Posuzování a schvalování významných ICT projektů veřejné správy k realizaci zahrnující jejich kontrolu a zajištění oprav ve fázi před vypsáním veřejné zakázky.

 5. Koordinace činností k zavedení Nařízení eIDAS (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. Července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES) do praxe.

 6. Řízení, podpora a koordinace otevřených dat vykonávaná Národním koordinátorem otevřených dat působícím na OHA.

 7. Připomínkování veškeré nové legislativy na soulad s digitálními požadavky a vizí veřejné správy 21. století.

 8. Výkon Pracovního výboru pro architekturu a strategii zřízeného v rámci Rady vlády pro informační společnost. Členy Pracovního výboru jsou zástupci jednotlivých resortů, Asociace krajů a Svazu měst a obcí. Pracovní výbor zasedá jednou za dva měsíce a je hlavní platformou pro sdílení architektonických znalostí a zkušeností.
   

Nezbytnost existence centrální autority pro koordinaci a řízení elektronizace veřejné správy potvrzují vedle tuzemských také zahraniční zkušenosti. Všechny země s vysokou úrovní eGovernmentu mají obdobnou jednotku zřízenu, bez ohledu na její konkrétní organizační zařazení, kdy v Evropě fungují modely samostatné agentury podřízené ministerskému předsedovi nebo některému z ministrů, útvaru na některém z ministerstev (nejčastěji financí nebo vnitra) či samostatného ministerstva pro informační technologie.

EN:

The Office of the Chief eGovernment Architect (also referred to as "the OHA") is part of the Ministry of the Interior of the Czech Republic. The OHA has a interdepartmenal competence, that is, it is entrusted with and responsible for the coordination and management of the eGovernment development throughout the whole public administration. The eGovernment consist not only from the information technology, but also the optimization and simplification of the public administration services linked to the legislative environment. From the legal point of view, the OHA performs selected duties entrusted to the Ministry of the Interior by the Act No. 365/2000 Coll., on Public Administration Information Systems, and by the Government Resolution of 2nd November, 2015, No. 889. The mission and main activities performed by the OHA are:

 1. Developing architectural and other standards for the digitization of public administration and supporting the enhancement of the digital capabilities of individual public authorities through the search for and sharing best practice.

 2. Effectiveness as a center of digital expertise including support for discovering new ideas and developmental goals.

 3. Managing the development of shared eGovernment services and their efficient use.

 4. Appraisal and approval of important ICT projects of public administration for the implementation, including their control and adjustments in the phase preceding public procurement phase.

 5. Coordination of activities to implement the eIDAS Regulation (Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC) into practice.

 6. Request, support, and coordination of open data conducted by the National Open Data Coordinator, a position within the OHA structure.

 7. Securing compliance of the legislation proposals with the digital requirements and the visions of the 21st century public administration.

 8. Execution of activities of the Working Committee on Architecture and Strategy set up within the Government Council for Information Society. The members of the Working Committee are representatives of individual ministries, the Association of Regions and the Union of Towns and Municipalities. The Working Committee meets once every two months and is the main platform for sharing architectural knowledge and experience.
   

The necessity of the existence of a central authority for the coordination and management of the electronization of public administration is, besides the domestic one, also underlined by the foreign experience. All countries with high levels of eGovernment have a similar unit set up, regardless of its specific organizational placement, since in Europe there are various set-ups of either a separate agency subordinated to the Prime Minister or one of the ministers, the department at one of the ministries (mostly Finance or Interior) or a separate Ministry for Information technology.

  

Ředitel: Ing. Petr Kuchař

Kancelář odboru Hlavního architekta eGovernmentu
Tel.  974 817 502
        974 816 211
E-mail: oha@mvcr.cz

  

Legislativa a strategické dokumenty

Legislativa a strategické dokumenty

Navazující dokumenty Informační koncepce ČR

Ministerstvo vnitra dle usnesení vlády č. 629/2018 vydává dokumenty Metody řízení ICT veřejné správy ČR, Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán. Všechny dokumenty jsou zároveň zveřejněny formou wiki stránky na adrese https://archi.gov.cz, která je zároveň i primární publikační platformou pro všechny informace týkající se těchto dokumentů.

Ostatní legislativní a strategické dokumenty

  

Architektura eGovernmentu

Architektura eGovernmentu

Současné architektonické vzory

Budoucí architektonické vzory
Na validaci se pracuje!

Referenční modely
Na validaci se pracuje!

Moravskoslezský kraj - Návrh architektury ICT

 • Korporátní architektura Moravskoslezského kraje
  Účelem vytvoření korporátní architektury bylo naplnění Strategie krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2020, která definuje jako jednu ze základních hodnot "Korporátní řízení". Krajský úřad vnímá sebe a příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje jako jednu korporaci. Korporátní řízení se pak dále promítá v jednotlivých strategických cílech. Aby mohl krajský úřad kvalitně a efektivně řídit rozsáhlou a složitou korporaci, rozhodl se využít jako podpůrný nástroj Enterprise (podnikovou) Architekturu. Vzhledem k tomu, že zde představuje "podnik" korporaci, tak je využit název Korporátní architektura.

  

Schvalování ICT projektů ze strany OHA

Schvalování ICT projektů ze strany OHA

Obecné informace:

Pro projekty spolufinancované z IROP
Předložte Studii proveditelnosti, která je vyplněna v souladu s pravidly MMR pro danou výzvu, zejména je v souladu s Osnovou studie proveditelnosti. OHA posuzuje zejména část „Řešení projektu“, která musí být mimo jiné v souladu s Pravidly pro vydání stanoviska OHA pro danou výzvu.

Žádá se před předložením žádosti o projekt na MMR.

OHA vydá stanovisko do 15 pracovních dnů.

Pro projekty podléhající zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015 nebo oběma těmto předpisům
Podle typu projektu předložte jeden z níže uvedených formulářů žádosti o stanovisko, postupujte přitom podle příslušného metodického pokynu. Typ formuláře pro váš projekt zjistíte z rozcestníku.

Žádá se nejpozději před první investicí do realizační fáze projektu.

OHA vydá stanovisko do 30 dnů, v odůvodněných případech u zvlášť komplikovaných žádostí do 60dnů.

Pokud projekt podléhá zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zároveň usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015, je možné požádat o stanovisko podle obou těchto předpisů jedinou žádostí. OHA vydá o posouzení podle těchto předpisů jediné stanovisko, pokud by se však stanovisko OHA podle každého z těchto předpisů lišilo, vydá OHA o posouzení podle každého z těchto předpisů samostatná stanoviska.

Společné řízení pro projekty spolufinancované z IROP a zároveň podléhající zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a/nebo usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015
V případě, že máte již v úvodu projektu dostatek informací, můžete řízení o stanovisko OHA spojit a požádat pouze jednou.

Předložte Studii proveditelnosti, která je vyplněna v souladu s pravidly MMR pro danou výzvu, zejména je v souladu s Osnovou studie proveditelnosti. Ve Studii proveditelnosti uveďte do kapitoly "Řešení projektu" formulaci "Zpracováno v samostatné příloze""".

Dále předložte formulář typu A (ve své zjednodušené formě). Formulář je zjednodušený a jsou vynechány údaje, které se již v jiných místech mají vyskytovat ve studii proveditelnosti.

OHA vydá stanovisko do 30 dnů, v odůvodněných případech u zvlášť komplikovaných žádostí do 60 dnů.

! Detailní popis druhů formulářů je uveden v ROZCESTNÍKU (pdf, 438 kB). Formuláře verze 6.0 jsou platné od září 2018 a jejich použití je povinné od 1.11.2018. Aktuální Formuláře verze 6.0.1 z ledna 2019 obsahují drobná vylepšení a popis vyplnění KPI !

Typ formuláře
Stručný popis
Odkazy na soubory
Typ A
Plný formulář bez zjednodušení, který slouží pro nákup nových informačních systémů či jejich údržbu/rozvoj, respektive pro vybudování IT podpory nějaké nové nebo významně pozměněné agendy, její části nebo veřejné služby úřadu. 
(docx, 266 kB)
(pdf, 1,3 MB)
Typ B
Typ B1
Žádost o stanovisko OHA k rámcovému záměru
(docx, 220 kB) 
(pdf, 1,1 MB)
Typ B2
Žádost o stanovisko OHA ke každé dílčí změně řešení
Formulář B2
(docx, 262 kB)
(pdf, 1,3 MB)
Typ B3
Žádost o stanovisko OHA k plánované cílové architektuře
Formulář B3
(docx, 254 kB)
(pdf, 1,3 MB)
Typ C
Tento zjednodušený vzor žádosti byl připraven pro použití v případech záměru pořídit typizovaný komoditní ICT produkt (HW, SW nebo službu).
(docx, 201 kB)
(pdf, 1 MB)
Žádost o výjimku Žádost o výjimku vyplňujte vždy, pokud existuje objektivní důvod nebýt v souladu s architektonickými principy Národní architektury VS, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury úřadu, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury eGovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb eGovernmentu apod. Pro každý jednotlivý důvod uvádějte jednu žádost o výjimku. Formulář
Žádost o výjimku

(docx, 150 kb)
Metodický pokyn
k žádosti o výjimku

(pdf, 465 kb)
Formulář pro společné Zjednodušený formulář pro společné řízení projektů dle IROP a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a/nebo usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015 Formulář
(docx, 197 kB)

  

Vzorové žádosti - příklady vyplnění žádosti o stanovisko OHA:

Vzorové příklady mají vyžlucené části, které si zpracovatel nepřál zveřejnit. K souhlasnému vyřízení žádosti jsou však povinné.

Pravidla pro vydávání stanovisek pro jednotlivé výzvy:

  

Školení k žádostem o stanovisko OHA

Chtěli bychom Vás v souvislosti s usnesením vlády č. 889 z 2.11.2015, v něm formulovaném požadavku zahájit budování Národní architektury na bázi Enterprise architektury a úkolu pro OHA vydávat stanoviska HAeG k Vašim projektům, jakož i v souvislosti s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, seznámit prakticky se základy koncepce budování Národní architektury, s podstatou a obsahem formuláře žádosti o stanovisko HAeG a se základy modelování úřadu v notaci ArchiMate, v míře užitečné pro formulář žádosti.

V programu tréninku se bude střídat teoretická část s praktickou, kdy jak doufáme, si každý s sebou přinese projekt, záměr vynaložit prostředky na ICT, a se společně s pomocí lektora a jeho kolegů z OHA se připraví na vyplnění žádosti.

Neslibujeme, že se Vám podaří vyplnit žádost na místě. Nepodaří. Ale uděláme všechno proto, aby Vám každému bylo z formuláře úplně všechno jasné, abyste měli rozmyšleno, na co a koho se v úřadu potřebujete ještě zeptat, jaké údaje budete vyplňovat do které tabulky, až je získáte, a jak z katalogů v žádosti vytvoříte také požadované diagramy.

Proto budou mít tréninky otevřenou a komorní atmosféru, zveme pouze do 5 úřadů a maximálně po 3 účastnících za úřad do jednoho kurzu. Tak budete mít každý dostatek prostoru se nás ptát a diskutovat mezi sebou.

Jsme připraveni vyslechnout a společně probrat Vaše doporučení k formuláři a případné úpravy zařadit do jeho další verze.

V průběhu tréninku Vám rádi poradíme i v ostatních otázkách, týkajících se postupného zavedení architektury do Vašeho úřadu.

Předpokládáme, že tento úvodní kurz budou po čase navazovat podrobnější tréninky dalších aspektů metodiky Národního architektonického rámce, odvozené ze standardů TOGAF a ArchiMate. Předchozí znalost těchto standardů není podmínkou účasti, na rozdíl od otevřené mysli a chuti posunout strategické řízení informatiky veřejné správy společně zase kousek kupředu.


Mluvená prezentace - prerekvizita pro školení

 

Připravovaná školení:
Školení probíhá vždy od 9:30 do cca 15 hod na Centrotexu, nám. Hrdinů 3, Praha 4. Před samotným školením je potřeba si poslechnout mluvené prezentace výše. Teoretická část se z důvodu časových dispozic nebude přednášet.

 • dne 22. 3. 2017
 • Další školení nejsou plánována. Pokud budete mít zájem o školení, kontaktujte OHA na email níže.
 • Školení jsou určena pro zástupce úřadů i dodavatele. Pro účast je nutná registrace na email oha@mvcr.cz

  

Metodické a vzorové dokumenty

Metodické a vzorové dokumenty

Interní metodiky OHA

Externí zdroje využívané OHA

Další dokumenty

White Papers - jednoduchý průvodce složitými věcmi

  

Odkazy na technické dokumentace

  

Otevřená data

Otevřená data

Informace k otevřeným datům jsou k dispozici na stránkách data.gov.cz.

Odbor hl. architekta eGovernmentu nabízí konzultace k publikaci a katalogizací otevřených dat podle vytvořených metodik na http://opendata.gov.cz/. V případě zájmu pište na oha@mvcr.cz, popř. nás kontaktujte na twitteru účtu @otevrenadata.

  

Studentské stáže a spolupráce se studenty

Studentské stáže a spolupráce se studenty

Stáže

Odbor hlavního architekta eGovernmentu nabízí možnost neplacených stáží na pozici Junior architekt. Během stáže Vás čeká:

 • možnost podílet se na analýze a návrhu architektury českého eGovernmentu na projektech jako jsou CzechPOINT, Portál občana, elektronická identita, Základní registry atd.,

 • praktické modelování architektur pomocí jazyka Archimate za využití architektonického rámce TOGAF v souladu s metodickými postupy Ministerstva vnitra,

 • spolupráce s přiděleným architektem na návrzích interních informačních systémů ministerstva.
   

Bližší informace naleznete v letáku:

Akademické práce

Pro bakalářské, diplomové nebo seminární práce nabízíme konzultace a příležitost psát práci, která může být využita v praxi. Témata, která nás zajímají především, uvádíme níže. Dejte nám ovšem vědět, i pokud chce psát práci na jiné téma, které by mohlo spadat do působnosti Hlavního architekta českého eGovernmentu.

Upřednostňovaná témata prací na OHA jsou:

 1. Mezinárodní srovnání portálů občana (veřejné správy) a návrhy pro ČR.

 2. Analýza osvětových kampaní využívání eGovernmentu v ČR a zahraničí, návrh komunikační strategie pro Ministerstvo vnitra.

 3. Vyhodnocení klíčových kritérií mezinárodních srovnávacích studií eGovernmentu a návrh realizovatelných opatření pro zlepšení ratingu ČR.

 4. Analýza hodnotících mechanismů transparentnosti a otevřenosti (otevřená data) a návrh realizovatelných opatření pro zlepšení ratingu ČR.

 5. Vytvoření konsolidovaného znění vize českého eGovernmentu z platných strategických dokumentů.

 6. Inventura portálů občana státní správy a samosprávy.

 7. Vytvoření referenčního modelu pro projekty spolufinancované z evropských fondů (úplné elektronické podání, otevřená data, kybernetická bezpečnost ad.)

 8. Vytvoření architektonického modelu centrálního eGovernmentu ČR s akcentem na sdílené prvky.

 9. Analýza výměny dat ve veřejné správě s ohledem na otevřená data.

 10. Moderní eÚřad občana, moderní eStát 21. století - ideový návrh.

 11. Vytvoření znalostní báze cen systémů a jejich podpory dle parametrů vytěžených z registru smluv a IS Veřejných zakázek.

 12. Rozdíl mezi standardy elektronických podpisů před a po eIDAS.

 13. Metody ověřování platnosti elektronického podpisu dle eIDAS.

 14. Metody dlouhodobé úschovy elektronických údajů zejména podepsaných elektronických dokumentů.

 15. Analýza možnosti publikace zdrojových kódů státní IS pod opensource licencí a doporučení pro ČR na základě zahraničních zkušeností.

Kontakt

Pokud jste student nebo absolvent a máte zájem o spolupráci s odborem Hlavního architekta, neváhejte se obrátit na našeho Koordinátora studentských aktivit:

Často kladené dotazy

Nejčastější otázky a odpovědi odboru hlavního architekta eGovernmentu


Co ukládá povinnost řídit se architektonickými dokumenty OHA, jako jsou vzory, cíle, principy a metodiky, při budování architektury ve státní správě?
Posuzování ze strany OHA je prováděno na základě usnesení vlády 889 z 2. listopadu 2015 a na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Je posuzována především shoda architektury projektu s architekturou eGovernmentu. Aby měl OHA při posuzování shody otevřená, veřejná kritéria, ve shodě s přijatou mezinárodní metodikou TOGAF stanovil a v metodickém pokynu k formuláři publikoval tzv. architektonické principy a architektonické vzory řešení. Architektonické principy a vzory jsou sestaveny tak, aby podle nich vytvořené architektury úřadů naplňovaly cíle Strategie rozvoje ICT služeb a dalších platných strategických dokumentů. Obojí, principy i vzory budou nadále podrobovány odborné diskusi v pracovním výboru RVIS.
 
Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu.


Existuje povinnost vypracovat architekturu úřadu?
Ne, žádný z úřadů VS ČR není aktuálně povinován vytvořit a překládat kompletní architekturu úřadu na všech úrovních (strategickou, segmentovou i pro všechny schopnosti). Ale současně Ano, neboť každý zpracovatel (žadatel) musí v žádosti (obecné žádosti pro stanovisko OHA i ve studii proveditelnosti pro IROP) představit architekturu projektu (záměru) v kontextu architektury úřadu a v kontextu architektury eGovernmentu. Jde o ten rozdíl, že se nežádá plná architektura celku úřadu, ale dostatečně srozumitelné představení vztahu, jak plánovaný projekt zapadá do celku úřadu. Podrobnější informace k architektuře schopností naleznete ve vzorové žádosti a brzy také ve zjednodušené metodice modelování na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu.


Budou probíhat školení na vyplňování žádostí o stanovisko OHA dle usnesení vlády 889/2015?
Budou probíhat školení na vyplňování žádostí o stanovisko OHA dle usnesení vlády 889/2015, resp. zákona o informačních systémech veřejné správy ? Pro žadatele, jejich poradce, IT dodavatele a další zájemce pořádáme cyklus školení, zaměření na tvorbu architektury úřadu v omezené míře, nezbytné pro dostatečné vyplnění žádosti dle usnesení 889, resp. dle zákona (a odvozeně dostatečné i pro žádosti IROP, které jsou obsahově totožné, liší se pouze menší striktností formy). První termín bude 16. března 2016 V případě zájmu o tento nebo jiné termíny se obraťte na OHA.


Co mám dělat, když některé podklady ještě OHA nezveřejnil?
V případě, že dokumenty potřebné k vyplnění žádosti, které upřesňují některé části požadované architektury posuzované OHA nebyly oficiálně zveřejněny na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu - bude k tomuto faktu přihlédnuto. V současné době je publikován formulář žádosti a metodika k jeho vyplnění, která strukturuje jaké informace OHA požaduje, dále jsou zveřejněny architektonické vzory, které v případě, že jsou pro projekt relevantní, musí projekt dodržet a dále jsou publikovaná pravidla, podle kterých je posouzeno, zda projekt z architektonického pohledu spadá pod danou výzvu.
 
V současné době dále připravujeme zjednodušené řízení pro vydání stanoviska OHA pro některé typizované případy např. Komodity, rámcové smlouvy, nákup služeb. Je zpracovávána metodika modelování, která říká JAK modelovat konkrétní případy ve formuláři.


Jaké jsou plánované sdílené služby veřejné správy?
Klíčové sdílené služby jsou aktuálně vyjmenovány v kapitole 2.5 formuláře žádosti o stanovisko OHA a budou postupně zpřesňovány.


Jaké existují závazné architektonické vzory OHA a kde jsou dostupné?
Aktuálně je zpracováno 6 architektonických vzorů sdílených služeb eGovernmentu (Propojený datový fond, CzechPOINT, Federované elektronické identity, Informační systém datových schránek, Úplné elektronické podání, Centrální místo služeb). Tyto modely jsou členěny na 2 fáze: As-Is (tak jak je teď), To-Be (tak jak bude) a na 2 pohledy: Centrální systém, AIS (Agendový informační systém). Jedinou výjimkou je centrální místo služeb, které není zobrazeno v pohledu AIS. Celkem tedy 22 pohledů na sdílené služby eGovernmentu. Uloženy i zpřístupněny jsou na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu. Editovatelnou verzi poskytne OHA na vyžádání ve standardním výměnném formát Open Group Exchange File Format, který stále nemusí podporovat všechny nástroje.


Kde mohu nalézt Metodiku modelování NA VS ČR?
Zjednodušená metodika, která popisuje diagramy potřebné k vyplnění formuláře žádosti o stanovisko OHA je zveřejněna v sekci Metodiky.


Od kdy platí povinnost využívat Metodiku modelování NA VS ČR?
Metodika modelování není povinná podle žádného předpisu. Povinný je zatím pouze formulář žádosti o stanovisko OHA, jehož vzor byl OHA povinen vytvořit a učinil tak. Metodika modelování je nadstavbovým vysvětlujícím materiálem k metodickému pokynu k formuláři. Předpokládá se, že součástí naplňování Strategie rozvoje ICT služeb, zejména jejího cíle C1 a opatření  O3, bude stanovit pro určitý okruh povinných osob tvorbu, údržbu a užití architektury úřadu jako povinnou, včetně využívání jednotné metodiky a ukládání modelů do centrálního úložiště. Zatím není zřejmé, dokdy a jakými legislativními akty se podaří toto opatření realizovat.
 
Jak je patrné i z publikovaného vzoru, úspěšná žádost může obsahovat i architektonické modely vytvořené v jiných notacích, než je ArchiMate, který je standardem pro Národní architekturu, pokud mají odpovídající informační hodnotu.


Je někde dostupný vyplněný vzor žádosti o stanovisko OHA?
Ano, vzor žádosti o stanovisko OHA je k dispozici. Jedná se o žádost Státního ústavu pro kontrolu léčiv na projekt informační systém eRecept. Ke stažení je dostupný na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu (web MV ČR ->eGovernment -> Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu -> Vzorová žádost - příklad vyplnění žádosti o stanovisko OHA).
 

Je možné vzorovou žádost zpracovatele Státní ústav pro kontrolu léčiv vnímat jako referenční architekturu pro potřebu prokázání dodržení metodik, standardů a vzorů Národního architektonického plánu VS ČR?
Zveřejněný konkrétní příklad žádosti může posloužit pouze jako příklad individuální situace, kdy takto vyplněná žádost byla dostatečným představením plánovaného projektu pro žádost o stanovisko OHA. Příklad není referenční z jiných pohledů a nemá žádný formální vztah k žádostem k výzvě č. 4 IROP a jiným. U výzvy IROP je předepsán pouze obsah, nikoli forma, ta je částečně doporučena odkazem na ArchiMate. Přesto bude-li žádost dle výzvy pro IROP obsahovat zpracování odpovídající zveřejněnému formuláři a metodickému pokynu vydanému k posuzování podle usnesení vlády 889/2015, resp. podle zákona o informačních systémech veřejné správy, bude to představovat výrazné přichýlení se k očekávanému obsahu žádosti.               

Příklad žádosti obsahuje více než jeden grafický diagram a také studie proveditelnosti k žádosti o IROP by měly architekturu projektu v kontextu úřadu a eGovernmentu představit více než jedním diagramem. Ale těžištěm žádosti je představení projektu v jeho čtyřech vrstvách, jejich vzájemných souvislostech (službách) a v kontextu celého úřadu a eGovernmentu. Lze si tedy představit, že u velmi malých projektů malých úřadů se podaří všechny tyto myšlenky postihnout jediným diagramem.


Jsou dostupné referenční architektonické modely pro Kraj, Statutární město a Obec?
Existují zatím pouze první verze takových modelů, které nejsou zcela aktuální a správné, tj. nejsou ve shodě s aktuální metodikou modelování. V pilotních projektech se pracuje na prvních zveřejnitelných referenčních modelech. Původní a aktuálně rozpracované modely jsou dostupné pouze na vyžádání jako součást konzultace s OHA. Bez vysvětlující konzultace dostupné nejsou.


V jakém je stavu spuštění centrálního architektonického úložiště?
Centrální úložiště je ve stádiu projektových příprav, což dobře odpovídá faktu, že dosud není požadováno sdílet vedle podaných žádostí i elektronické modely architektur úřadu ve výměnném formátu. Je předpoklad a záměr, aby takové úložiště bylo vybudováno a pilotně ověřeno před tím, než by taková povinnost nastala. Do doby spuštění centrálního architektonického úložiště doporučuje OHA jednotlivým používat pro modelování architektury úřadu v notaci ArchiMate 2.1 buď svůj stávající EAM (Enterprise Architecture Management) nástroj nebo využít nástroj Archi, který je OpenSource a zdarma.


Kde lze nalézt podrobnější popis eGON Service Bus?
V současné době bližší informace k eGSB veřejně dostupné nejsou. V nejkratší možné době budou dokumenty zveřejněny na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu.


Je vyžadováno využívat eGON Service Bus pro přístup k celému sdílenému datovému fondu a službám správců identit v rámci implementace eIDAS v ČR?
Ze strany OHA je požadováno využívání eGSB pro publikaci údajů v rámci sdíleného datového fondu veřejné správy. Nepublikace přes eGSB bude značnou překážkou ve vydání kladného stanoviska OHA. Znamená to, že v případě, kdy je orgán veřejné moci povinen publikovat svá data vytvářená v rámci své agendy (včetně správců identit) jiným agendám a OVM, pak jedinou schválenou cestou je publikace prostřednictvím eGSB.

Z druhé strany pro projekt využívající sdílený datový fond (včetně správců identit) je povinnou komponentou architektury napojení na eGSB a čerpání údajů z tohoto referenčního rozhraní. Není však zakázáno dodatečné napojení na stávající publikační cesty, pokud publikátor ještě nepřešel na komunikaci přes eGSB.

Kontakty

Kontakty

Ředitel: Ing. Petr Kuchař

Kancelář odboru hlavního architekta eGovernmentu
Tel.  974 817 502
        974 816 211
E-mail: oha@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem