Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu

Úvodní informace

Útvar Hlavního architekta eGovernmentu (dále jen „OHA") je odborem organizačně zařazeným na Ministerstvu vnitra ČR. OHA má nadresortní působnost, to znamená, že je pověřen a zodpovědný za koordinaci a vedení rozvoje eGovernmentu v celém veřejném sektoru. Samotný eGovernment zahrnuje nejen samotné informační technologie, ale také optimalizaci a zjednodušování služeb veřejné správy vázané na legislativní prostředí. Z  pohledu právních předpisů vykonává OHA vybrané povinnosti svěřené Ministerstvu vnitra zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020. Posláním a hlavními činnostmi vykonávanými OHA jsou:

 1. Stanovování architektonických a dalších standardů pro digitalizaci veřejné správy a podpora zvyšování digitálních schopností jednotlivých orgánů veřejné správy prostřednictvím vyhledávání a sdílení osvědčené praxe.

 2. Působení jako centrum digitálních expertíz včetně podpory objevování nových myšlenek a rozvojových záměrů.

 3. Řízení rozvoje sdílených služeb eGovernmentu a jejich efektivního využívání.

 4. Posuzování a schvalování vybraných ICT projektů veřejného sektoru k realizaci zahrnující jejich kontrolu a zajištění oprav ve fázi před vypsáním veřejné zakázky, resp. před podpisem smlouvy.

 5. Koordinace činností k zavedení Nařízení eIDAS (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. Července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES) do praxe.

 6. Řízení, podpora a koordinace otevřených dat vykonávaná Národním koordinátorem otevřených dat působícím na OHA.

 7. Připomínkování veškeré nové legislativy na soulad s digitálními požadavky a vizí veřejné správy 21. století.

 8. Výkon Pracovního výboru pro architekturu a strategii zřízeného v rámci Rady vlády pro informační společnost. Členy Pracovního výboru jsou zástupci jednotlivých resortů, Asociace krajů a Svazu měst a obcí. Pracovní výbor zasedá jednou za dva měsíce a je hlavní platformou pro sdílení architektonických znalostí a zkušeností.
   

Nezbytnost existence centrální autority pro koordinaci a řízení elektronizace veřejné správy potvrzují vedle tuzemských také zahraniční zkušenosti. Všechny země s vysokou úrovní eGovernmentu mají obdobnou jednotku zřízenu, bez ohledu na její konkrétní organizační zařazení, kdy v Evropě fungují modely samostatné agentury podřízené ministerskému předsedovi nebo některému z ministrů, útvaru na některém z ministerstev (nejčastěji financí nebo vnitra) či samostatného ministerstva pro informační technologie.

EN:

The Office of the Chief eGovernment Architect (also referred to as "the OHA") is part of the Ministry of the Interior of the Czech Republic. The OHA has a interdepartmenal competence, that is, it is entrusted with and responsible for the coordination and management of the eGovernment development throughout the whole public sector. The eGovernment consist not only from the information technology, but also the optimization and simplification of the public administration services linked to the legislative environment. From the legal point of view, the OHA performs selected duties entrusted to the Ministry of the Interior by the Act No. 365/2000 Coll., on Public Administration Information Systems, and by the Government Resolution of 27th January, 2020, No. 86. The mission and main activities performed by the OHA are:

 1. Developing architectural and other standards for the digitization of public administration and supporting the enhancement of the digital capabilities of individual public authorities through the search for and sharing best practice.

 2. Effectiveness as a center of digital expertise including support for discovering new ideas and developmental goals.

 3. Managing the development of shared eGovernment services and their efficient use.

 4. Appraisal and approval of selected ICT projects of public administration for the implementation, including their control and adjustments in the phase preceding public procurement phase or signage of a contract phase.

 5. Coordination of activities to implement the eIDAS Regulation (Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC) into practice.

 6. Request, support, and coordination of open data conducted by the National Open Data Coordinator, a position within the OHA structure.

 7. Securing compliance of the legislation proposals with the digital requirements and the visions of the 21st century public administration.

 8. Execution of activities of the Working Committee on Architecture and Strategy set up within the Government Council for Information Society. The members of the Working Committee are representatives of individual ministries, the Association of Regions and the Union of Towns and Municipalities. The Working Committee meets once every two months and is the main platform for sharing architectural knowledge and experience.
   

The necessity of the existence of a central authority for the coordination and management of the electronization of public administration is, besides the domestic one, also underlined by the foreign experience. All countries with high levels of eGovernment have a similar unit set up, regardless of its specific organizational placement, since in Europe there are various set-ups of either a separate agency subordinated to the Prime Minister or one of the ministers, the department at one of the ministries (mostly Finance or Interior) or a separate Ministry for Information technology.

  

Ředitel: Ing. Petr Kuchař

Kancelář odboru Hlavního architekta eGovernmentu
Tel.  974 817 502
        974 816 210
E-mail: oha@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem