Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu

 • Úvodní informace
 • Legislativa a strategické dokumenty
 • Architektura eGovernmentu
 • Schvalování ICT projektů ze strany OHA
 • Předložení posouzení provozní dokumentace před zahájením poskytování služby
 • Metodické a vzorové dokumenty
 • Otevřená data
 • Studentské stáže a spolupráce se studenty
 • Informace k realizaci povinnosti usnesení vlády č. 86/2020 v resortu Ministerstva vnitra
 • Často kladené dotazy
 • Kontakty

Úvodní informace

Úvodní informace

Útvar Hlavního architekta eGovernmentu (dále jen „OHA") je odborem organizačně zařazeným na Ministerstvu vnitra ČR. OHA má nadresortní působnost, to znamená, že je pověřen a zodpovědný za koordinaci a vedení rozvoje eGovernmentu v celém veřejném sektoru. Samotný eGovernment zahrnuje nejen samotné informační technologie, ale také optimalizaci a zjednodušování služeb veřejné správy vázané na legislativní prostředí. Z  pohledu právních předpisů vykonává OHA vybrané povinnosti svěřené Ministerstvu vnitra zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020. Posláním a hlavními činnostmi vykonávanými OHA jsou:

 1. Stanovování architektonických a dalších standardů pro digitalizaci veřejné správy a podpora zvyšování digitálních schopností jednotlivých orgánů veřejné správy prostřednictvím vyhledávání a sdílení osvědčené praxe.

 2. Působení jako centrum digitálních expertíz včetně podpory objevování nových myšlenek a rozvojových záměrů.

 3. Řízení rozvoje sdílených služeb eGovernmentu a jejich efektivního využívání.

 4. Posuzování a schvalování vybraných ICT projektů veřejného sektoru k realizaci zahrnující jejich kontrolu a zajištění oprav ve fázi před vypsáním veřejné zakázky, resp. před podpisem smlouvy.

 5. Koordinace činností k zavedení Nařízení eIDAS (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. Července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES) do praxe.

 6. Řízení, podpora a koordinace otevřených dat vykonávaná Národním koordinátorem otevřených dat působícím na OHA.

 7. Připomínkování veškeré nové legislativy na soulad s digitálními požadavky a vizí veřejné správy 21. století.

 8. Výkon Pracovního výboru pro architekturu a strategii zřízeného v rámci Rady vlády pro informační společnost. Členy Pracovního výboru jsou zástupci jednotlivých resortů, Asociace krajů a Svazu měst a obcí. Pracovní výbor zasedá jednou za dva měsíce a je hlavní platformou pro sdílení architektonických znalostí a zkušeností.
   

Nezbytnost existence centrální autority pro koordinaci a řízení elektronizace veřejné správy potvrzují vedle tuzemských také zahraniční zkušenosti. Všechny země s vysokou úrovní eGovernmentu mají obdobnou jednotku zřízenu, bez ohledu na její konkrétní organizační zařazení, kdy v Evropě fungují modely samostatné agentury podřízené ministerskému předsedovi nebo některému z ministrů, útvaru na některém z ministerstev (nejčastěji financí nebo vnitra) či samostatného ministerstva pro informační technologie.

EN:

The Office of the Chief eGovernment Architect (also referred to as "the OHA") is part of the Ministry of the Interior of the Czech Republic. The OHA has a interdepartmenal competence, that is, it is entrusted with and responsible for the coordination and management of the eGovernment development throughout the whole public sector. The eGovernment consist not only from the information technology, but also the optimization and simplification of the public administration services linked to the legislative environment. From the legal point of view, the OHA performs selected duties entrusted to the Ministry of the Interior by the Act No. 365/2000 Coll., on Public Administration Information Systems, and by the Government Resolution of 27th January, 2020, No. 86. The mission and main activities performed by the OHA are:

 1. Developing architectural and other standards for the digitization of public administration and supporting the enhancement of the digital capabilities of individual public authorities through the search for and sharing best practice.

 2. Effectiveness as a center of digital expertise including support for discovering new ideas and developmental goals.

 3. Managing the development of shared eGovernment services and their efficient use.

 4. Appraisal and approval of selected ICT projects of public administration for the implementation, including their control and adjustments in the phase preceding public procurement phase or signage of a contract phase.

 5. Coordination of activities to implement the eIDAS Regulation (Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC) into practice.

 6. Request, support, and coordination of open data conducted by the National Open Data Coordinator, a position within the OHA structure.

 7. Securing compliance of the legislation proposals with the digital requirements and the visions of the 21st century public administration.

 8. Execution of activities of the Working Committee on Architecture and Strategy set up within the Government Council for Information Society. The members of the Working Committee are representatives of individual ministries, the Association of Regions and the Union of Towns and Municipalities. The Working Committee meets once every two months and is the main platform for sharing architectural knowledge and experience.
   

The necessity of the existence of a central authority for the coordination and management of the electronization of public administration is, besides the domestic one, also underlined by the foreign experience. All countries with high levels of eGovernment have a similar unit set up, regardless of its specific organizational placement, since in Europe there are various set-ups of either a separate agency subordinated to the Prime Minister or one of the ministers, the department at one of the ministries (mostly Finance or Interior) or a separate Ministry for Information technology.

  

Ředitel: Ing. Petr Kuchař

Kancelář odboru Hlavního architekta eGovernmentu
Tel.  974 817 502
        974 816 211
E-mail: oha@mvcr.cz

  

Legislativa a strategické dokumenty

Legislativa a strategické dokumenty

Usnesení vlády č. 86/2020:

Navazující dokumenty Informační koncepce ČR

Ministerstvo vnitra dle usnesení vlády č. 629/2018 vydává dokumenty Metody řízení ICT veřejné správy ČR, Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán. Všechny dokumenty jsou zároveň zveřejněny formou wiki stránky na adrese https://archi.gov.cz, která je zároveň i primární publikační platformou pro všechny informace týkající se těchto dokumentů.

Výroční zprávy o činnosti OHA

 1. Zpráva o posuzování projektů útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2019 (pdf, 726 kB)
  Příloha - seznam projektů 2019 (xlsx, 34 kB)
 2. Zpráva o posuzování projektů útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2018 (pdf, 882 kB)
  Příloha - seznam projektů 2018 (xlsx, 24 kB)
 3. Zpráva o posuzování projektů útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2017 (pdf, 1 MB)
  Příloha - seznam projektů 2017 (docx, 229 kB)
 4. Zpráva o posuzování projektů útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2016 (docx, 299 kB)
  Průběžná zpráva o posuzování projektů útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za 1. pol. 2016 (docx, 183 kB)
   

Ostatní legislativní a strategické dokumenty

  

Architektura eGovernmentu

Architektura eGovernmentu

Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR je řešena na stránce https://archi.gov.cz.

  

Schvalování ICT projektů ze strany OHA

Schvalování ICT projektů ze strany OHA

Obecné informace:

Pro projekty podléhající zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 nebo oběma těmto předpisům
Podle typu projektu předložte jeden z níže uvedených formulářů žádosti o stanovisko, postupujte přitom podle příslušného metodického pokynu. Typ formuláře pro váš projekt zjistíte z rozcestníku.
Žádá se nejpozději před dokončením zpracování zadávací dokumentace, je-li zpracovávána, jinak před podpisem smlouvy s dodavatelem.
OHA vydá stanovisko do 30 dnů, v odůvodněných případech u zvlášť komplikovaných žádostí do 60 dnů.
Pokud projekt podléhá zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zároveň usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020, je možné požádat o stanovisko podle obou těchto předpisů jedinou žádostí. OHA vydá o posouzení podle těchto předpisů jediné stanovisko, pokud by se však stanovisko OHA podle každého z těchto předpisů lišilo, vydá OHA o posouzení podle každého z těchto předpisů samostatná stanoviska.

Pro návrhy investičních dokumentací programů obsahujících pořízení nebo technické zhodnocení určených informačních systémů a investiční záměry akcí pořízení nebo technického zhodnocení určených informačních systémů dle zákona 365/2000 Sb.
Využijte stejných formulářů a dokumentů, které jsou použitelné pro schvalování Ministerstvem financí dle jiného právního předpisu, které zašlete na OHA. OHA vydá stanovisko do 30 dnů..

! Formuláře verze 7 jsou platné od března 2021 a jejich použití je povinné od 1. 6. 2021. !

Typ formuláře
Stručný popis
Odkazy na soubory
Typ A
Plný formulář bez zjednodušení, který slouží pro nákup nových informačních systémů či jejich údržbu/rozvoj, respektive pro vybudování IT podpory nějaké nové nebo významně pozměněné agendy, její části nebo veřejné služby úřadu. 
(docx, 271 kB)
(docx, 459 kB)
Typ B
Typ B1
Žádost o stanovisko OHA k rámcovému záměru
(docx, 241 kB) 
(docx, 393 kB)
Typ B2
Žádost o stanovisko OHA ke každé dílčí změně řešení
Formulář B2
(docx, 269 kB)
(docx, 462 kB)
Typ B3
Žádost o stanovisko OHA k plánované cílové architektuře
Formulář B3
(docx, 271 kB)
(docx, 456 kB)
Typ C
Tento zjednodušený vzor žádosti byl připraven pro použití v případech záměru pořídit typizovaný komoditní ICT produkt (HW, SW nebo službu).
(docx, 223 kB)
(docx, 379 kB)
Žádost o výjimku Žádost o výjimku vyplňujte vždy, pokud existuje objektivní důvod nebýt v souladu s architektonickými principy Národní architektury VS, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury úřadu, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury eGovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb eGovernmentu apod. Pro každý jednotlivý důvod uvádějte jednu žádost o výjimku. Formulář
Žádost o výjimku

(docx, 150 kb)
Metodický pokyn
k žádosti o výjimku

(pdf, 465 kb)
Formulář pro společné Zjednodušený formulář pro společné řízení projektů dle IROP a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a/nebo usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Formulář
(docx, 197 kB)

  

Vzorové žádosti - příklady vyplnění žádosti o stanovisko OHA:

Vzorové příklady mají vyžlucené části, které si zpracovatel nepřál zveřejnit. K souhlasnému vyřízení žádosti jsou však povinné.

Pravidla pro vydávání stanovisek pro jednotlivé výzvy:

  

Školení k žádostem o stanovisko OHA

Chtěli bychom Vás v souvislosti s usnesením vlády č. 86 z 27.1.2020 a souvisejícího požadavku budovat Národní architektury na bázi Enterprise architektury a úkolu pro OHA vydávat stanoviska HAeG k Vašim projektům, jakož i v souvislosti s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, seznámit prakticky se základy koncepce budování Národní architektury, s podstatou a obsahem formuláře žádosti o stanovisko HAeG a se základy modelování úřadu v notaci ArchiMate, v míře užitečné pro formulář žádosti.

V programu tréninku se bude střídat teoretická část s praktickou, kdy jak doufáme, si každý s sebou přinese projekt, záměr vynaložit prostředky na ICT, a se společně s pomocí lektora a jeho kolegů z OHA se připraví na vyplnění žádosti.

Neslibujeme, že se Vám podaří vyplnit žádost na místě. Nepodaří. Ale uděláme všechno proto, aby Vám každému bylo z formuláře úplně všechno jasné, abyste měli rozmyšleno, na co a koho se v úřadu potřebujete ještě zeptat, jaké údaje budete vyplňovat do které tabulky, až je získáte, a jak z katalogů v žádosti vytvoříte také požadované diagramy.

Proto budou mít tréninky otevřenou a komorní atmosféru, zveme pouze do 5 úřadů a maximálně po 3 účastnících za úřad do jednoho kurzu. Tak budete mít každý dostatek prostoru se nás ptát a diskutovat mezi sebou.

Jsme připraveni vyslechnout a společně probrat Vaše doporučení k formuláři a případné úpravy zařadit do jeho další verze.

V průběhu tréninku Vám rádi poradíme i v ostatních otázkách, týkajících se postupného zavedení architektury do Vašeho úřadu.

Předpokládáme, že tento úvodní kurz budou po čase navazovat podrobnější tréninky dalších aspektů metodiky Národního architektonického rámce, odvozené ze standardů TOGAF a ArchiMate. Předchozí znalost těchto standardů není podmínkou účasti, na rozdíl od otevřené mysli a chuti posunout strategické řízení informatiky veřejné správy společně zase kousek kupředu.


Mluvená prezentace - prerekvizita pro školení

 

Připravovaná školení:
Školení probíhá vždy od 9:30 do cca 15 hod na Centrotexu, nám. Hrdinů 3, Praha 4. Před samotným školením je potřeba si poslechnout mluvené prezentace výše. Teoretická část se z důvodu časových dispozic nebude přednášet.

 • Pokud budete mít zájem o školení, kontaktujte OHA na email níže.
 • Školení jsou určena pro zástupce povinných subjektů i dodavatele. Pro účast je nutná registrace na email oha@mvcr.cz.

  

Předložení posouzení provozní dokumentace před zahájením poskytování služby

Předložení posouzení provozní dokumentace před zahájením poskytování služby

Obecné informace

 • Předložení provozní dokumentace je podáno MVČR, odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA) do datové schránky ID: 6bnaawp a musí obsahovat:

  • Průvodní dopis

  • Obálku provozní dokumentace definovanou OHA (formuláře ve formátu docx (38 kB) a xlsx (30 kB))

  • Provozní dokumentaci

  • Další přílohy provozní dokumentace

 • Doplňující informace získáte na email adrese OHA@mvcr.cz.
   

Postup předložení

Dle § 5 odst. 2 písm. c) jsou orgány veřejné správy v rámci informačních systémů veřejné správy povinny předložit ministerstvu vnitra před zahájením poskytování služby informačního systému veřejné správy určeným informačním systémem nebo na žádost ministerstva vnitra provozní dokumentaci určeného informačního systému k posouzení, zda určený informační systém splňuje požadavky kladené na něj právními předpisy, informační koncepcí orgánu veřejné správy a provozní dokumentací a jde-li o informační systém veřejné správy spravovaný orgánem veřejné správy, pro něhož jsou závazná usnesení vlády, rovněž informační koncepcí České republiky a jinými usneseními vlády. Tato povinnost se uplatňuje pouze v případě určených informačních systémů spravovaných státními orgány nebo určených informačních systémů spravovaných orgány územních samosprávných celků, které slouží výlučně k výkonu přenesené působnosti.

Každé předložení musí obsahovat průvodní dopis s elektronickým podpisem a obsahem předložením, obálku provozní dokumentace definovanou OHA, samotnou provozní dokumentaci a případné další přílohy.

OHA vydá stanovisko do 30 dnů, v odůvodněných případech u zvlášť komplikovaných žádostí do 60 dnů.

Jako obálku provozní dokumentace, která musí být přílohou každého předložení, využijte tento formulář ve formátu XLSX (30 kB) nebo DOCX (38 kB).

  

Metodické a vzorové dokumenty

Metodické a vzorové dokumenty

Interní metodiky OHA

Externí zdroje využívané OHA

Další dokumenty

White Papers - jednoduchý průvodce složitými věcmi

  

Odkazy na technické dokumentace

  

Otevřená data

Otevřená data

Informace k otevřeným datům jsou k dispozici na stránkách data.gov.cz.

Odbor hl. architekta eGovernmentu nabízí konzultace k publikaci a katalogizací otevřených dat podle vytvořených metodik na http://opendata.gov.cz/. V případě zájmu pište na oha@mvcr.cz, popř. nás kontaktujte na twitteru účtu @otevrenadata.

  

Studentské stáže a spolupráce se studenty

Studentské stáže a spolupráce se studenty

Stáže

Odbor hlavního architekta eGovernmentu nabízí možnost neplacených stáží na pozici Junior architekt. Během stáže Vás čeká:

 • možnost podílet se na analýze a návrhu architektury českého eGovernmentu na projektech jako jsou CzechPOINT, Portál občana, elektronická identita, Základní registry atd.,

 • praktické modelování architektur pomocí jazyka Archimate za využití architektonického rámce TOGAF v souladu s metodickými postupy Ministerstva vnitra,

 • spolupráce s přiděleným architektem na návrzích interních informačních systémů ministerstva.
   

Bližší informace naleznete v letáku:

Akademické práce

Pro bakalářské, diplomové nebo seminární práce nabízíme konzultace a příležitost psát práci, která může být využita v praxi. Témata, která nás zajímají především, uvádíme níže. Dejte nám ovšem vědět, i pokud chce psát práci na jiné téma, které by mohlo spadat do působnosti Hlavního architekta českého eGovernmentu.

Upřednostňovaná témata prací na OHA jsou:

 1. Mezinárodní srovnání portálů občana (veřejné správy) a návrhy pro ČR.

 2. Analýza osvětových kampaní využívání eGovernmentu v ČR a zahraničí, návrh komunikační strategie pro Ministerstvo vnitra.

 3. Vyhodnocení klíčových kritérií mezinárodních srovnávacích studií eGovernmentu a návrh realizovatelných opatření pro zlepšení ratingu ČR.

 4. Analýza hodnotících mechanismů transparentnosti a otevřenosti (otevřená data) a návrh realizovatelných opatření pro zlepšení ratingu ČR.

 5. Vytvoření konsolidovaného znění vize českého eGovernmentu z platných strategických dokumentů.

 6. Inventura portálů občana státní správy a samosprávy.

 7. Vytvoření referenčního modelu pro projekty spolufinancované z evropských fondů (úplné elektronické podání, otevřená data, kybernetická bezpečnost ad.)

 8. Vytvoření architektonického modelu centrálního eGovernmentu ČR s akcentem na sdílené prvky.

 9. Analýza výměny dat ve veřejné správě s ohledem na otevřená data.

 10. Moderní eÚřad občana, moderní eStát 21. století - ideový návrh.

 11. Vytvoření znalostní báze cen systémů a jejich podpory dle parametrů vytěžených z registru smluv a IS Veřejných zakázek.

 12. Rozdíl mezi standardy elektronických podpisů před a po eIDAS.

 13. Metody ověřování platnosti elektronického podpisu dle eIDAS.

 14. Metody dlouhodobé úschovy elektronických údajů zejména podepsaných elektronických dokumentů.

 15. Analýza možnosti publikace zdrojových kódů státní IS pod opensource licencí a doporučení pro ČR na základě zahraničních zkušeností.

Kontakt

Pokud jste student nebo absolvent a máte zájem o spolupráci s odborem Hlavního architekta, neváhejte se obrátit na našeho Koordinátora studentských aktivit:

Informace k realizaci povinnosti usnesení vlády č. 86/2020 v resortu Ministerstva vnitra

Informace k realizaci povinnosti usnesení vlády č. 86/2020 v resortu Ministerstva vnitra

Následující postup je popsán pro organizace v rámci resortu Ministerstva vnitra, neplatí pro jiné organizace veřejné správy povinné dle usnesení vlády č. 86/2020!

Usnesení vlády ukládá ve vztahu k resortu Ministerstva vnitra, jakož i všem útvarům Policie České republiky, Hasičského záchrannému sboru a všem organizacím nebo právnickým osobám, k nimž Ministerstvo vnitra, Policie České republiky nebo Hasičský záchranný sbor vykonávají roli zakladatele nebo zřizovatele, informovat v případech uvedených v usnesení vlády o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, s tím, že v případech podle čl. II. odst. 1 písm. a) musí být v informaci na vládu doložen i odkaz na stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra (dále "OHA").

Za účelem sjednocení a zjednodušení administrativních postupů bude informování vlády probíhat v rámci resortu vnitra centrálně a to prostřednictvím OHA.

Subjekt v rámci resortu vnitra, u něhož je podle výše zmíněného usnesení dána povinnost předložit informaci vládě, požádá o informování vlády tak, že zašle OHA informaci v rozsahu vyplněného formuláře (docx, 40 kB).

OHA zajistí svodné zpracování jednotlivých formulářů a následné samotné informování vlády. To bude probíhat v týdenních intervalech s uzávěrkou vždy v úterý ve 12:00. V tomto okamžiku bude sběr žádostí uzavřen a souhrnný referátník s informacemi bude postoupen k dalším administrativním úkonům až ke kanceláři ministra vnitra. Vláda tuto informaci projedná dle svých časových a organizačních možností, zpravidla za 13 dnů, přičemž ale tento termín není garantován.

Pro zasílání žádostí pro informaci vládě byla zřízena zvláštní emailová adresa ictnavladu@mvcr.cz, na kterou prosím zasílejte výše uvedené.

Dopisy k postupu:

 • Dopis k postupu realizace usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, v resortu Ministerstva vnitra.
 • Dopis k upřesněním postupu realizace usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, v resortu Ministerstva vnitra.

  

Často kladené dotazy

Nejčastější otázky a odpovědi odboru hlavního architekta eGovernmentu


Co ukládá povinnost řídit se architektonickými dokumenty OHA, jako jsou vzory, cíle, principy a metodiky, při budování architektury ve státní správě?
Posuzování ze strany OHA je prováděno na základě usnesení vlády 86 ze dne 27. ledna 2020 a na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Je posuzována především shoda architektury projektu s architekturou eGovernmentu. Aby měl OHA při posuzování shody otevřená, veřejná kritéria, ve shodě s přijatou mezinárodní metodikou TOGAF stanovil a v metodickém pokynu k formuláři publikoval tzv. architektonické principy a architektonické vzory řešení. Architektonické principy a vzory jsou sestaveny tak, aby podle nich vytvořené architektury úřadů, popř. jiných povinných subjektů, naplňovaly cíle Strategie rozvoje ICT služeb a dalších platných strategických dokumentů. Obojí, principy i vzory budou nadále podrobovány odborné diskusi v pracovním výboru RVIS.

Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu.
 

Existuje povinnost vypracovat architekturu našeho úřadu nebo právnické osoby?
Ne, žádný ze subjektů povinný žádat o stanovisko OHA není aktuálně povinován vytvořit a překládat svou kompletní architekturu na všech úrovních (strategickou, segmentovou i pro všechny schopnosti). Ale současně Ano, neboť každý zpracovatel (žadatel) musí v žádosti (obecné žádosti pro stanovisko OHA i ve studii proveditelnosti pro IROP) představit architekturu projektu (záměru) v kontextu architektury svého úřadu, resp. právnické osoby, a v kontextu architektury eGovernmentu. Jde o ten rozdíl, že se nežádá plná architektura celku úřadu, resp. právnické osoby, ale dostatečně srozumitelné představení vztahu, jak plánovaný projekt zapadá do celku úřadu, resp. právnické osoby. Podrobnější informace k architektuře schopností naleznete ve vzorové žádosti a brzy také ve zjednodušené metodice modelování na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu.
 

Budou probíhat školení na vyplňování žádostí o stanovisko OHA dle usnesení vlády 889/2015?
Pro žadatele, jejich poradce, IT dodavatele a další zájemce pořádáme cyklus školení, zaměření na tvorbu architektury úřadu v omezené míře, nezbytné pro dostatečné vyplnění žádosti dle usnesení 86, resp. dle zákona (a odvozeně dostatečné i pro žádosti IROP, které jsou obsahově totožné, liší se pouze menší striktností formy). V případě zájmu se obraťte na OHA.
 

Co mám dělat, když některé podklady ještě OHA nezveřejnil?
V případě, že dokumenty potřebné k vyplnění žádosti, které upřesňují některé části požadované architektury posuzované OHA nebyly oficiálně zveřejněny na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu - bude k tomuto faktu přihlédnuto. V současné době je publikován formulář žádosti a metodika k jeho vyplnění, která strukturuje jaké informace OHA požaduje, dále jsou zveřejněny architektonické vzory, které v případě, že jsou pro projekt relevantní, musí projekt dodržet a dále jsou publikovaná pravidla, podle kterých je posouzeno, zda projekt z architektonického pohledu spadá pod danou výzvu.

V současné době dále připravujeme zjednodušené řízení pro vydání stanoviska OHA pro některé typizované případy např. Komodity, rámcové smlouvy, nákup služeb. Je zpracovávána metodika modelování, která říká JAK modelovat konkrétní případy ve formuláři.
 

Jaké jsou plánované sdílené služby veřejné správy?
Klíčové sdílené služby jsou aktuálně vyjmenovány v kapitole 2.5 formuláře žádosti o stanovisko OHA a budou postupně zpřesňovány.
 

Jaké existují závazné architektonické vzory OHA a kde jsou dostupné?
Aktuálně je zpracováno 6 architektonických vzorů sdílených služeb eGovernmentu (Propojený datový fond, CzechPOINT, Federované elektronické identity, Informační systém datových schránek, Úplné elektronické podání, Centrální místo služeb). Tyto modely jsou členěny na 2 fáze: As-Is (tak jak je teď), To-Be (tak jak bude) a na 2 pohledy: Centrální systém, AIS (Agendový informační systém). Jedinou výjimkou je centrální místo služeb, které není zobrazeno v pohledu AIS. Celkem tedy 22 pohledů na sdílené služby eGovernmentu. Uloženy i zpřístupněny jsou na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu. Editovatelnou verzi poskytne OHA na vyžádání ve standardním výměnném formát Open Group Exchange File Format, který stále nemusí podporovat všechny nástroje.
 

Kde mohu nalézt Metodiku modelování NA VS ČR?
Zjednodušená metodika, která popisuje diagramy potřebné k vyplnění formuláře žádosti o stanovisko OHA je zveřejněna v sekci Metodiky.
 

Od kdy platí povinnost využívat Metodiku modelování NA VS ČR?
Metodika modelování není povinná podle žádného předpisu. Povinný je zatím pouze formulář žádosti o stanovisko OHA, jehož vzor byl OHA povinen vytvořit a učinil tak. Metodika modelování je nadstavbovým vysvětlujícím materiálem k metodickému pokynu k formuláři. Předpokládá se, že součástí naplňování Strategie rozvoje ICT služeb, zejména jejího cíle C1 a opatření  O3, bude stanovit pro určitý okruh povinných osob tvorbu, údržbu a užití architektury úřadu, resp. právnické osoby, jako povinnou, včetně využívání jednotné metodiky a ukládání modelů do centrálního úložiště. Zatím není zřejmé, dokdy a jakými legislativními akty se podaří toto opatření realizovat.

Jak je patrné i z publikovaného vzoru, úspěšná žádost může obsahovat i architektonické modely vytvořené v jiných notacích, než je ArchiMate, který je standardem pro Národní architekturu, pokud mají odpovídající informační hodnotu.
 

Je někde dostupný vyplněný vzor žádosti o stanovisko OHA?
Ano, vzor žádosti o stanovisko OHA je k dispozici. Jedná se o žádost Státního ústavu pro kontrolu léčiv na projekt informační systém eRecept. Ke stažení je dostupný na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu (web MV ČR -> eGovernment -> Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu -> Vzorová žádost - příklad vyplnění žádosti o stanovisko OHA).
 

Je možné vzorovou žádost zpracovatele Státní ústav pro kontrolu léčiv vnímat jako referenční architekturu pro potřebu prokázání dodržení metodik, standardů a vzorů Národního architektonického plánu VS ČR?
Zveřejněný konkrétní příklad žádosti může posloužit pouze jako příklad individuální situace, kdy takto vyplněná žádost byla dostatečným představením plánovaného projektu pro žádost o stanovisko OHA. Příklad není referenční z jiných pohledů a nemá žádný formální vztah k žádostem k výzvě č. 4 IROP a jiným. U výzvy IROP je předepsán pouze obsah, nikoli forma, ta je částečně doporučena odkazem na ArchiMate. Přesto bude-li žádost dle výzvy pro IROP obsahovat zpracování odpovídající zveřejněnému formuláři a metodickému pokynu vydanému k posuzování podle usnesení vlády, resp. podle zákona o informačních systémech veřejné správy, bude to představovat výrazné přichýlení se k očekávanému obsahu žádosti.

Příklad žádosti obsahuje více než jeden grafický diagram a také studie proveditelnosti k žádosti o IROP by měly architekturu projektu v kontextu úřadu a eGovernmentu představit více než jedním diagramem. Ale těžištěm žádosti je představení projektu v jeho čtyřech vrstvách, jejich vzájemných souvislostech (službách) a v kontextu celého úřadu, resp. právnické osoby, a eGovernmentu. Lze si tedy představit, že u velmi malých projektů malých povinných subjektů se podaří všechny tyto myšlenky postihnout jediným diagramem.
 

Jsou dostupné referenční architektonické modely pro Kraj, Statutární město a Obec?
Existují zatím pouze první verze takových modelů, které nejsou zcela aktuální a správné, tj. nejsou ve shodě s aktuální metodikou modelování. V pilotních projektech se pracuje na prvních zveřejnitelných referenčních modelech. Původní a aktuálně rozpracované modely jsou dostupné pouze na vyžádání jako součást konzultace s OHA. Bez vysvětlující konzultace dostupné nejsou.
 

V jakém je stavu spuštění centrálního architektonického úložiště?
Centrální úložiště je ve stádiu projektových příprav, což dobře odpovídá faktu, že dosud není požadováno sdílet vedle podaných žádostí i elektronické modely architektur úřadu ve výměnném formátu. Je předpoklad a záměr, aby takové úložiště bylo vybudováno a pilotně ověřeno před tím, než by taková povinnost nastala. Do doby spuštění centrálního architektonického úložiště doporučuje OHA jednotlivým používat pro modelování architektury úřadu v notaci ArchiMate 2.1 buď svůj stávající EAM (Enterprise Architecture Management) nástroj nebo využít nástroj Archi, který je OpenSource a zdarma.
 

Kde lze nalézt podrobnější popis eGON Service Bus?
V současné době bližší informace k eGSB veřejně dostupné nejsou. V nejkratší možné době budou dokumenty zveřejněny na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu.
 

Je vyžadováno využívat eGON Service Bus pro přístup k celému sdílenému datovému fondu a službám správců identit v rámci implementace eIDAS v ČR?
Ze strany OHA je požadováno využívání eGSB pro publikaci údajů v rámci sdíleného datového fondu veřejné správy. Nepublikace přes eGSB bude značnou překážkou ve vydání kladného stanoviska OHA. Znamená to, že v případě, kdy je orgán veřejné moci povinen publikovat svá data vytvářená v rámci své agendy (včetně správců identit) jiným agendám a OVM, pak jedinou schválenou cestou je publikace prostřednictvím eGSB.

Z druhé strany pro projekt využívající sdílený datový fond (včetně správců identit) je povinnou komponentou architektury napojení na eGSB a čerpání údajů z tohoto referenčního rozhraní. Není však zakázáno dodatečné napojení na stávající publikační cesty, pokud publikátor ještě nepřešel na komunikaci přes eGSB.

  

Kontakty

Kontakty

Ředitel: Ing. Petr Kuchař

Kancelář odboru hlavního architekta eGovernmentu
Tel.  974 817 502
        974 816 211
E-mail: oha@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem