Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu

Nejčastější otázky a odpovědi odboru hlavního architekta eGovernmentu


Co ukládá povinnost řídit se architektonickými dokumenty OHA, jako jsou vzory, cíle, principy a metodiky, při budování architektury ve státní správě?
Posuzování ze strany OHA je prováděno na základě usnesení vlády 86 ze dne 27. ledna 2020 a na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Je posuzována především shoda architektury projektu s architekturou eGovernmentu. Aby měl OHA při posuzování shody otevřená, veřejná kritéria, ve shodě s přijatou mezinárodní metodikou TOGAF stanovil a v metodickém pokynu k formuláři publikoval tzv. architektonické principy a architektonické vzory řešení. Architektonické principy a vzory jsou sestaveny tak, aby podle nich vytvořené architektury úřadů, popř. jiných povinných subjektů, naplňovaly cíle Strategie rozvoje ICT služeb a dalších platných strategických dokumentů. Obojí, principy i vzory budou nadále podrobovány odborné diskusi v pracovním výboru RVIS.

Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu.
 

Existuje povinnost vypracovat architekturu našeho úřadu nebo právnické osoby?
Ne, žádný ze subjektů povinný žádat o stanovisko OHA není aktuálně povinován vytvořit a překládat svou kompletní architekturu na všech úrovních (strategickou, segmentovou i pro všechny schopnosti). Ale současně Ano, neboť každý zpracovatel (žadatel) musí v žádosti (obecné žádosti pro stanovisko OHA i ve studii proveditelnosti pro IROP) představit architekturu projektu (záměru) v kontextu architektury svého úřadu, resp. právnické osoby, a v kontextu architektury eGovernmentu. Jde o ten rozdíl, že se nežádá plná architektura celku úřadu, resp. právnické osoby, ale dostatečně srozumitelné představení vztahu, jak plánovaný projekt zapadá do celku úřadu, resp. právnické osoby. Podrobnější informace k architektuře schopností naleznete ve vzorové žádosti a brzy také ve zjednodušené metodice modelování na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu.
 

Budou probíhat školení na vyplňování žádostí o stanovisko OHA dle usnesení vlády 889/2015?
Pro žadatele, jejich poradce, IT dodavatele a další zájemce pořádáme cyklus školení, zaměření na tvorbu architektury úřadu v omezené míře, nezbytné pro dostatečné vyplnění žádosti dle usnesení 86, resp. dle zákona (a odvozeně dostatečné i pro žádosti IROP, které jsou obsahově totožné, liší se pouze menší striktností formy). V případě zájmu se obraťte na OHA.
 

Co mám dělat, když některé podklady ještě OHA nezveřejnil?
V případě, že dokumenty potřebné k vyplnění žádosti, které upřesňují některé části požadované architektury posuzované OHA nebyly oficiálně zveřejněny na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu - bude k tomuto faktu přihlédnuto. V současné době je publikován formulář žádosti a metodika k jeho vyplnění, která strukturuje jaké informace OHA požaduje, dále jsou zveřejněny architektonické vzory, které v případě, že jsou pro projekt relevantní, musí projekt dodržet a dále jsou publikovaná pravidla, podle kterých je posouzeno, zda projekt z architektonického pohledu spadá pod danou výzvu.

V současné době dále připravujeme zjednodušené řízení pro vydání stanoviska OHA pro některé typizované případy např. Komodity, rámcové smlouvy, nákup služeb. Je zpracovávána metodika modelování, která říká JAK modelovat konkrétní případy ve formuláři.
 

Jaké jsou plánované sdílené služby veřejné správy?
Klíčové sdílené služby jsou aktuálně vyjmenovány v kapitole 2.5 formuláře žádosti o stanovisko OHA a budou postupně zpřesňovány.
 

Jaké existují závazné architektonické vzory OHA a kde jsou dostupné?
Aktuálně je zpracováno 6 architektonických vzorů sdílených služeb eGovernmentu (Propojený datový fond, CzechPOINT, Federované elektronické identity, Informační systém datových schránek, Úplné elektronické podání, Centrální místo služeb). Tyto modely jsou členěny na 2 fáze: As-Is (tak jak je teď), To-Be (tak jak bude) a na 2 pohledy: Centrální systém, AIS (Agendový informační systém). Jedinou výjimkou je centrální místo služeb, které není zobrazeno v pohledu AIS. Celkem tedy 22 pohledů na sdílené služby eGovernmentu. Uloženy i zpřístupněny jsou na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu. Editovatelnou verzi poskytne OHA na vyžádání ve standardním výměnném formát Open Group Exchange File Format, který stále nemusí podporovat všechny nástroje.
 

Kde mohu nalézt Metodiku modelování NA VS ČR?
Zjednodušená metodika, která popisuje diagramy potřebné k vyplnění formuláře žádosti o stanovisko OHA je zveřejněna v sekci Metodiky.
 

Od kdy platí povinnost využívat Metodiku modelování NA VS ČR?
Metodika modelování není povinná podle žádného předpisu. Povinný je zatím pouze formulář žádosti o stanovisko OHA, jehož vzor byl OHA povinen vytvořit a učinil tak. Metodika modelování je nadstavbovým vysvětlujícím materiálem k metodickému pokynu k formuláři. Předpokládá se, že součástí naplňování Strategie rozvoje ICT služeb, zejména jejího cíle C1 a opatření  O3, bude stanovit pro určitý okruh povinných osob tvorbu, údržbu a užití architektury úřadu, resp. právnické osoby, jako povinnou, včetně využívání jednotné metodiky a ukládání modelů do centrálního úložiště. Zatím není zřejmé, dokdy a jakými legislativními akty se podaří toto opatření realizovat.

Jak je patrné i z publikovaného vzoru, úspěšná žádost může obsahovat i architektonické modely vytvořené v jiných notacích, než je ArchiMate, který je standardem pro Národní architekturu, pokud mají odpovídající informační hodnotu.
 

Je někde dostupný vyplněný vzor žádosti o stanovisko OHA?
Ano, vzor žádosti o stanovisko OHA je k dispozici. Jedná se o žádost Státního ústavu pro kontrolu léčiv na projekt informační systém eRecept. Ke stažení je dostupný na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu (web MV ČR -> eGovernment -> Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu -> Vzorová žádost - příklad vyplnění žádosti o stanovisko OHA).
 

Je možné vzorovou žádost zpracovatele Státní ústav pro kontrolu léčiv vnímat jako referenční architekturu pro potřebu prokázání dodržení metodik, standardů a vzorů Národního architektonického plánu VS ČR?
Zveřejněný konkrétní příklad žádosti může posloužit pouze jako příklad individuální situace, kdy takto vyplněná žádost byla dostatečným představením plánovaného projektu pro žádost o stanovisko OHA. Příklad není referenční z jiných pohledů a nemá žádný formální vztah k žádostem k výzvě č. 4 IROP a jiným. U výzvy IROP je předepsán pouze obsah, nikoli forma, ta je částečně doporučena odkazem na ArchiMate. Přesto bude-li žádost dle výzvy pro IROP obsahovat zpracování odpovídající zveřejněnému formuláři a metodickému pokynu vydanému k posuzování podle usnesení vlády, resp. podle zákona o informačních systémech veřejné správy, bude to představovat výrazné přichýlení se k očekávanému obsahu žádosti.

Příklad žádosti obsahuje více než jeden grafický diagram a také studie proveditelnosti k žádosti o IROP by měly architekturu projektu v kontextu úřadu a eGovernmentu představit více než jedním diagramem. Ale těžištěm žádosti je představení projektu v jeho čtyřech vrstvách, jejich vzájemných souvislostech (službách) a v kontextu celého úřadu, resp. právnické osoby, a eGovernmentu. Lze si tedy představit, že u velmi malých projektů malých povinných subjektů se podaří všechny tyto myšlenky postihnout jediným diagramem.
 

Jsou dostupné referenční architektonické modely pro Kraj, Statutární město a Obec?
Existují zatím pouze první verze takových modelů, které nejsou zcela aktuální a správné, tj. nejsou ve shodě s aktuální metodikou modelování. V pilotních projektech se pracuje na prvních zveřejnitelných referenčních modelech. Původní a aktuálně rozpracované modely jsou dostupné pouze na vyžádání jako součást konzultace s OHA. Bez vysvětlující konzultace dostupné nejsou.
 

V jakém je stavu spuštění centrálního architektonického úložiště?
Centrální úložiště je ve stádiu projektových příprav, což dobře odpovídá faktu, že dosud není požadováno sdílet vedle podaných žádostí i elektronické modely architektur úřadu ve výměnném formátu. Je předpoklad a záměr, aby takové úložiště bylo vybudováno a pilotně ověřeno před tím, než by taková povinnost nastala. Do doby spuštění centrálního architektonického úložiště doporučuje OHA jednotlivým používat pro modelování architektury úřadu v notaci ArchiMate 2.1 buď svůj stávající EAM (Enterprise Architecture Management) nástroj nebo využít nástroj Archi, který je OpenSource a zdarma.
 

Kde lze nalézt podrobnější popis eGON Service Bus?
V současné době bližší informace k eGSB veřejně dostupné nejsou. V nejkratší možné době budou dokumenty zveřejněny na adrese - Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu.
 

Je vyžadováno využívat eGON Service Bus pro přístup k celému sdílenému datovému fondu a službám správců identit v rámci implementace eIDAS v ČR?
Ze strany OHA je požadováno využívání eGSB pro publikaci údajů v rámci sdíleného datového fondu veřejné správy. Nepublikace přes eGSB bude značnou překážkou ve vydání kladného stanoviska OHA. Znamená to, že v případě, kdy je orgán veřejné moci povinen publikovat svá data vytvářená v rámci své agendy (včetně správců identit) jiným agendám a OVM, pak jedinou schválenou cestou je publikace prostřednictvím eGSB.

Z druhé strany pro projekt využívající sdílený datový fond (včetně správců identit) je povinnou komponentou architektury napojení na eGSB a čerpání údajů z tohoto referenčního rozhraní. Není však zakázáno dodatečné napojení na stávající publikační cesty, pokud publikátor ještě nepřešel na komunikaci přes eGSB.

  

vytisknout  e-mailem