Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hnutí Suverénních občanů a jejich aktivity v České republice

V první polovině roku 2022 se stále častěji objevovaly případy, kdy lidé na úřady zasílali formuláře s názvem „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ŽIVOTĚ“, ve kterých „rozvazují smlouvu mezi fyzickou osobou a korporací Česká republika“. 

 

O tomto trendu informovala i mainstreamová média (například zde a zde, později zde). Jedná se veskrze o projev antisystémových konspiračních teorií analogických hnutí tzv. Suverénních občanů (Sovereign Citizen Movement, SCM) známého z USA. Jakkoliv mohou některé z příslušných konspirací vzbuzovat dojem neškodných nesmyslů, ideologie zahraničních Suverénních občanů pramení z antisemitských, rasistických a radikálně protistátních konspiračních teorií a hrála roli v řadě závažných zločinů (viz níže).

Doposud byly projevy ideologie SCM v ČR z hlediska otevřených zdrojů zaznamenávány vzácně (například zde), ale situace doznala za posledního půl roku změnu a postoje spojované s SCM mají nyní značný dosah, zejména v důsledku kombinovaného šíření prostřednictvím kvazi-médií, sociálních sítí a tzv. anti-systémových influencerů. Tato analýza si klade za cíl představit základní koncepty ideologie amerických SCM, popsat projevy této ideologie v ČR a poukázat na rizika, která jsou s působením Suverénních občanů spojena.

I. HNUTÍ SUVERÉNNÍCH OBČANŮ V USA

SCM je rozsáhlé, ale strukturou rozvolněné či zcela neorganizované hnutí, které, dle odhadů organizace Southern Poverty Law Center, čítalo v USA v roce 2011 přibližně 300 tisíc osob. Při zkoumání ideologie SCM lze rozpoznat dva základní rysy, které jsou většině suverénních občanů společné.

Prvním rysem je silný protivládní postoj. Ten je založen na širokém portfoliu konspiračních teorií a revizionistického a mylného výkladu historie a práva. SCM vládě pouze neoponuje, ale zcela zpochybňuje legitimitu její i všech složek státní moci. Suverénní občané věří, že se od federální (někdy i lokální) vlády a jejího vlivu dokáží oprostit a stát se „suverénními občany“, což je klíčovým prvkem jejich ideologie. Někteří suverénní občané se pokouší o budování duálních struktur k státní moci (včetně soudů a represivních složek). Druhým rysem hnutí je odmítání placení daně z příjmu a dalších poplatků. Uvádí se i třetí jednotící prvek, kterým je rasismus a antisemitismus, který je vlastní i celé řadě jiných konspiračních teorií.

Konspirační prvek hnutí se manifestuje především teoriemi, že v určitých etapách dějin USA došlo k podvodům a byla tak údajně nastolena nelegitimní vláda, která z USA udělala korporaci a podrobila lid nové formě obchodního práva, a proto mají občané (ti, kteří spiknutí údajně odhalili) právo rozvázat se státem smlouvu a stát se „suverénními“. Nová vláda pod údajně falešnými zákony a taktovkou zkorumpovaných bankéřů, často židovského původu, je jimi označována jako „vláda de facto“ či „Korporace spojených států“.

Suverenita spočívá v naprosté nezávislosti na státu. Suverénní občané odmítají platit daně a podřídit se státní moci (například mluvit s policisty, úředníky či soudci). Se SCM se pojí celá řada bezpečnostních incidentů, finančních podvodů, padělání dokumentů, ale i vražd (a zde). I z tohoto důvodu FBI označuje SCM za extremistické a teroristické hnutí spadající do kategorie tzv. domácího terorismu.

HSO.JPG

Projevy ideologie suverénních občanů

Vzhledem ke své ideologii se SCM často dostávají do konfliktu s právem. U soudních přelíčení jsou příznivci SCM pověstní užíváním nesrozumitelného jazyka a nejrůznější symboliky, která vychází z konspiračních teorií a chybného výkladu historie, zákonů a ústavy. Suverénní občané věří, že pokud užijí správnou kombinaci slov, frází, interpunkce, dokumentů a barevného inkoustu, mohou soudy přechytračit a obejít, a tím pádem dosáhnou všeho, co chtějí – ať už se jedná o osvobození od placení daní a poplatků, získání bohatství či život bez restrikcí a nutnosti mít různá povolení či osobní doklady.

Typickým projevem ideologie SCM je tzv. papírový terorismus. Za ten je považováno užívání falešných a nelegálních právních a osobních dokumentů, padělání důkazů, zneužívání právních nástrojů, dezinterpretace zákonů, podávání neopodstatněných žalob a vedení nelegálních soudních řízení i skrze samozvané soudy. Taktika tzv. papírového terorismu je mezi členy SCM velmi populární, jednotlivými útoky takto zastrašují své cíle. Navíc dochází k zahlcování soudního systému. K tzv. papírovému terorismu lze řadit i zahlcování úřadů dokumenty, které deklarují suverenitu.

Suverénní občané jsou spojeni s množstvím finančních podvodů. Užívají falešné peněžní příkazy, směnky i soudní příkazy. Jsou přesvědčeni, že americké dolary jsou bezcenné. Tím obhajují vytváření vlastních měn a padělání a užívání falešných finančních nástrojů. Věří, že mohou platit účty z tajného vládního fondu, který jim náleží (anglicky strawman account).

Vedoucí představitelé hnutí, ideologičtí vůdci či guru nalezli způsoby, jak z hnutí vytěžit finanční zisky. Pořádají konference a semináře a nabízejí i „právní konzultace“, při kterých klientům radí, jak se stát suverénními a vyplňovat právní i finanční dokumenty v souladu s ideologií SCM, to vše za úplatu.

Sociologický profil suverénních občanů

Dle organizace Anti-Defamation League lze přívržence SCM rozdělit do tří kategorií. První jsou lidé, kteří se dostali do tíživé finanční situace a hledají rychlé řešení svých problémů. Jejich motivace je primárně ekonomická. Dramatický nárůst počtu příznivců SCM nastal právě v roce 2008, kdy započala světová ekonomická krize. Druhou kategorií jsou lidé s protivládní či protistátní orientací, jejichž motivace je především ideologická. Třetí kategorií jsou nejrůznější podvodníci, kteří se snaží vydělat na lidské naivitě a důvěřivosti.

SCM je neorganizované hnutí, které se sdružuje převážně kolem svých guru. SCM obsahuje množství proudů, které mohou uznávat mírně odlišnou ideologii a různý set konspiračních teorií.

II. PROJEVY IDEOLOGIE HNUTÍ SUVERÉNNÍCH OBČANŮ V ČR

V ČR lze pozorovat některé ideologické paralely, které se původní americké ideologii SCM až nápadně podobají. To čítá i již zmiňované žádosti vůči úřadům, jejichž odesílatelé žádají o rozvázání smlouvy mezi nimi a „korporací Česká republika“. Zasílání takových dopisů je typické právě pro SCM, a to včetně formy a užívané terminologie. Jednoznačně potvrdit, že se původní americkou ideologií Češi inspirovali, nelze, ačkoliv někteří čeští proponenti na materiály z USA odkazují (například zde). Z identifikovaných uskupení popírajících existenci státu v jeho stávající oficiální podobě je v ČR nejvíce exponované tzv. Společenství legitimních věřitelů České republiky (dále jen SLVČR či legitimní věřitelé).

Ústřední postavou uvedeného hnutí je Jan Macháček, který je v tomto kontextu zajímavým aktérem, protože představuje někoho na způsob náboženského guru, na jehož údajné činy a výroky se jeho vyznavači odvolávají. Od roku 2019 je po Macháčkovi vyhlášené pátrání a je označen za nebezpečného.

Příznivci SLVČR jsou přesvědčeni, že stát („soukromá firma ČR“) dluží Macháčkovi peníze. Macháček měl, dle Českého národního vysílače Domovina, i z ostatních obyvatel ČR učinit své společníky, takže ČR touto logikou dluží peníze všem. Za věřitele se může člověk považovat pravděpodobně díky tzv. ztotožnění. Jedná se o pseudoprávní akt, na základě kterého požadují, aby jim bylo přiznáno občanství ČSFR (viz níže), a prohlašují, že jsou skuteční věřitelé ČR a stát jim dluží peníze. ČR považují za nelegitimní, a proto i nositeli občanství ČR nenáleží (dle jejich učení) žádná práva (například zde, zde a zde), ale ergo ani povinnosti vůči státu. Ztotožnění legitimních věřitelů měly již provést německé a švýcarské soudy, na což se legitimní věřitelé často dovolávají (například zde, zde a zde). Právě ztotožnění je další prvek, který se nápadně podobá ideologii amerických SCM, která věří ve dvojí občanství a zisk suverenity, na základě kterého mají mít právo přístupu ke speciálnímu tajnému státnímu účtu.

SCM v historii USA identifikovalo klíčové události, které podle něho vedly ke vzniku nelegitimního režimu a vzniku „korporace“ USA. Takovéto milníky byly dovozeny i v ČR. Stěžejním datem je 1. ledna 1993, tedy vznik samostatné ČR. Někteří čeští konspirační teoretici a dezinformátoři (například zde, zde, zde a zde) věří, že rozdělení federace proběhlo nelegálně, nikoli jako projev vůle občanů, a je tedy nelegitimní a neplatné, a z toho důvodu jsou občané ČR ve skutečnosti občany ČSFR. Někteří šiřitelé této konspirační teorie se v argumentaci odvolávají i na aktivistu Zdeňka Mojmíra Ponerta, který rozdělení Československa také dlouhodobě označuje za nelegitimní (například zde).

Dalším bodem, kterým se legitimní věřitelé podobají SCM, je tvrzení, že osobní doklady (řidičský průkaz, různé licence a v případě ČR i občanský průkaz) jsou neplatné. SCM věří, že převzetím takových dokladů zaniká občanu suverenita, která přechází do rukou státu, proto doklady vrací a vytvářejí si vlastní. Podobně i legitimní věřitelé odmítají platnost osobních dokumentů. Tvrdí, že došlo k nelegitimním zásahům do registrů a pokud nejsou údaje v registrech platné, nemůžou být platné ani dokumenty.

Specifické terminologické rámování různých fenoménů (zejm. vztahu k občanství ČR) příznivců SLVČR, podle kterého je lze poměrně snadno identifikovat, zahrnuje kromě výše uvedených výrazů i slova a sousloví jako: občan ČSFR, legitimní věřitel České republiky, organizační složka spící firma Česká republika s.r.o., nelegitimní firma Česká republika s.r.o., korporace Česko, ztotožnění či výrok „Česká republika je právní fikcí“ atp. Pobyt ve výkonu trestu chápou tito legitimní věřitelé tak, že byl dotyčný „vzat jako rukojmí“, zadržení je pak označováno slovem „únos“.

III. IMPLIKACE PRO BEZPEČNOST

Světonázor legitimních věřitelů se až nápadně podobá ideologii SCM (i jejím dalším neméně nebezpečným evropským mutacím, kterými se tento článek nezabývá) považované v USA za extremistickou a teroristickou skupinu. Zároveň vzhledem k ústřední myšlence nelegitimity stávajícího systému inherentně vytváří u svých stoupenců konfliktní potenciál vůči libovolným státním orgánům včetně bezpečnostních složek, jejichž aktivity mohou chápat jako ilegální ohrožení, vůči němuž je legitimní se „bránit“, a to jakýmikoliv prostředky. Dále lze na základě zkušeností z jiných zemí predikovat, že ze strany stoupenců legitimních věřitelů hrozí aktivity jako padělání dokumentů, finanční podvody, zahlcování úřadů nesmyslnými žádostmi a obecně zpochybňování zákonů a popírání autority státu.

Za možné faktory působící ve prospěch nárůstu popularity myšlenek legitimních věřitelů lze označit zhoršující se ekonomickou situaci populace i obecný antisystémový sentiment rozjitřený mimo jiné i někdejšími opatřeními vlády zavedenými se záměrem zabránit šíření pandemie COVID-19, kdy se též v rámci tábora jejich odpůrců etablovala kultura sdílení návodů a postupů, jak vynucování uvedených opatření obcházet. V obou uvedených případech se jedná o činitele spojované s nárůstem zájmu o SCM i v USA.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR