Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Studium na College of Europe

Informace o možnostech studia na College of Europe 

Charakteristika školy

College of Europe je prestižní evropská univerzita, která již téměř 70 let nabízí postgraduální studium zaměřené na problematiku Evropské unie a evropské integrace. Pro College of Europe je charakteristická intelektuální nezávislost, bilingvismus (angličtina a  francouzština), rozmanitost akademického sboru a multikulturní prostředí. College of Europe je tvořena dvěma univerzitními prostory, z nichž jeden se nachází v belgických Bruggách a druhý v polském Natolinu.
 

Akademické studijní programy

Bruggách je možné se přihlásit na následující čtyři obory:

 • Evropská politická a administrativní studia,
 • Evropská právní studia,
 • Evropská ekonomická studia,
 • Mezinárodní vztahy EU a diplomatická studia.
   

Student se zapisuje vždy jen na jeden z hlavních oborů, v průběhu studia však absolvuje i kurzy v rámci evropských všeobecných a interdisciplinárních studií.

Univerzitní prostor v  Natolinu vznikl s cílem umožnit postgraduální vzdělání v oblasti evropské integrace a Evropské unie především pro uchazeče ze střední a východní Evropy. Zde je možné přihlásit se na obor:

 • Evropská interdisciplinární studia.
   

Studijní program zahrnuje přednášky, výzkumné semináře, simulační cvičení, víkendové workshopy a setkávání s pozvanými specialisty, které jsou pravidelně aktualizovány tak, aby vyučované předměty odrážely vývoj Evropy. Studijní program, který se překrývá s jedním akademickým rokem (začátek září - konec června), je přednášen v anglickém a francouzském jazyce. Velký důraz je kladen na aktivní účast studentů a jejich soustavnou přípravu. Úspěšné zakončení studia vede k získání titulu "Master of European Studies". Podmínkou pro získání titulu je úspěšné vykonání ústní a písemné zkoušky na konci každého semestru a vypracování diplomové práce.

CoE využívá široké škály kontaktů s evropskými institucemi, mezinárodními organizacemi, evropskými univerzitami i významnými osobnostmi. Během studia v Bruggách se studenti mají možnost seznámit blíže s institucemi EU v Bruselu, studenti v Natolinu uskutečňují studijní návštěvy okolních zemí (v loňském roce navštívili studenti Ukrajinu, jeden týden strávili v sousedních zemích - na Estonsku a Lotyšsku, v Arménii a Gruzii nebo v České republice, na Slovensku a v Maďarsku).

Nově nabízí College of Europe také dvouletý magisterský program připravený společně s Fletcher School of Law and Diplomacy na Tufts Universitě v USA - Master of Arts in Transatlantic Affairs (Natolin, Bruges a Tufts). Na toto studium se možnost poskytnutí vládního stipendia nevztahuje.
 

Poplatky za studium

Poplatek za studium pro akademický rok 2018/2019 bude v obou kampusech činit 25 000,- EUR a pokrývá školné, připojení na internet, ubytování na koleji a stravování v menze ve dnech školní výuky (pondělí až sobota, mimo svátky a prázdniny).
 

Informace o výběrovém řízení

Podmínky pro přijetí

Uchazeči o postgraduální studium na College of Europe musejí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru, dobrou znalost angličtiny a francouzštiny (jeden jazyk alespoň na úrovni B2 a druhý alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce), výjimka u studentů EU International Relations and Diplomacy (angličtina na stupni C1, francouzština B1/B2) - více informací naleznete na stránkách školy zde.

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je řádně vyplněná přihláška - dostupná po zřízení účtu na https://www.coleurope.eu/admissions-apply-online (více informací viz vysvětlivky k online přihlášce). Přihlašování je možné od 1. listopadu 2017 do 17. ledna 2018.Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat CoE pouze elektronicky (je nutné se zaregistrovat na www.coleurope.eu a přihlášku vyplnit online).

Kopie přihlášky se také zasílá na národní kontaktní místo, kterým je v České republice Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT"), oddělení pro záležitosti EU, Karmelitská 7, Praha 1 (kontaktní osoba Mgr. Marie Suchopárová, tel.: 234 811 536, e-mail: marie.suchoparova@msmt.cz), a to do 17. ledna 2018.
Ke stejnému datu je třeba zaslat jména uchazečů ze státní správy a samosprávy a jejich kontaktní spojení na Ministerstvo vnitra jako správce stipendií (kontaktní osoba Ing. Jaroslava Plšková, sekce pro státní službu, odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, telefon 974 818 200, e-mail: jaroslava.plskova@mvcr.cz).

Výběrové řízení

MŠMT ve spolupráci s CoE organizuje výběrové řízení, jehož termín určují zástupci CoE. Ti také vedou celý pohovor s uchazeči v anglickém a francouzském jazyce (cca 20 minut) za přítomnosti zástupce ČR ve Správní radě CoE a zástupců MŠMT, Ministerstva vnitra a Úřadu vlády. Uchazeči uvedou ve své přihlášce obor, na který se přednostně hlásí a druhý jako náhradní. Konečné rozhodnutí kolik studentů a na jaký obor bude přijato, záleží na rozhodnutí CoE.

Oznámení o přijetí či nepřijetí ke studiu zasílá CoE na kontaktní místo. MŠMT poté vyrozumí všechny uchazeče o výsledcích přijímacího řízení a zároveň dotazem ověřuje, zda přijatí souhlasí s tím, že byli případně vybráni na obor, který uvedli až jako druhý v pořadí své volby. MŠMT vyrozumí o výsledcích přijímacího řízení i Ministerstvo vnitra.

Podmínky udělení stipendia

Vláda ČR každoročně poskytuje cca 2-3 stipendia (finální počet závisí na objemu vyčleněných finančních prostředků) pro úspěšné uchazeče z řad zaměstnanců ve veřejné správě.

Podmínkou pro udělení stipendia je vedle úspěšného zvládnutí výběrového řízení v případě státních zaměstnanců podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, i vydání rozhodnutí služebního orgánu o povolení zvýšení vzdělání vysláním na studijní pobyt - studium na CoE, které obsahuje závazek státního zaměstnance setrvat 5 let po ukončení studia ve služebním poměru. Zaměstnanci územních samosprávných celků uzavírají kvalifikační dohodu podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje závazek setrvat po ukončení studia u zaměstnavatele (doporučuje se sjednat tento závazek také na 5 let).
 

Související usnesení

S agendou CoE souvisejí také následující usnesení vlády ČR:

 • ze dne 5. dubna 2006 č. 359 k Vyhodnocení prvního funkčního období zástupce České republiky ve Správní radě College of Europe a o jmenování zástupce České republiky do této správní rady pro druhé funkční období,
 • ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe,
 • ze dne 11. dubna 2007 č. 365 o úpravě financování související s úhradou členského příspěvku College of Europe,
 • ze dne 20. července 2009 č. 940 ke jmenování zástupce České republiky do správní rady College of Europe pro třetí funkční období a k informacím o současném stavu a výhledu v College of Europe a jejich dopadu na Českou republiku,
 • ze dne 25. července 2012 č. 587 ke jmenování zástupce České republiky do správní rady College of Europe pro čtvrté funkční období a úpravě financování členského příspěvku College of Europe.
 • ze dne 8. února 2016 k Vyhodnocení čtvrtého funkčního období zástupce České republiky ve Správní radě College of Europe a ke jmenování zástupce České republiky do této správní rady pro páté funkční období.
   

Další odkazy

Doplňující informace

K získání podrobnějších informací o studiu na College of Europe doporučujeme prostudovat webové stránky školy nebo:

V případě dotazů kontaktujte Ing. Jaroslavu Plškovou (tel.: 974 818 200, e-mail: jaroslava.plskova@mvcr.cz).

 


Sekce pro státní službu, odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 4. října 2017

vytisknout  e-mailem