Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program profesionálních stáží pro národní experty (NEPT)

Stáž v rozsahu 3 až 5 měsíců má za cíl rozšířit odborné znalosti a zkušenosti uchazeče ve vybraném sektoru Evropské komise, který si uchazeč volí vzhledem ke své vykonávané agendě. 

Vyhlášení podzimního běhu programu stáží NEPT pro rok 2018

Vyhlašujeme podzimní běh Programu profesionálních stáží pro národní experty (NEPT), který se uskuteční v termínu od 1. nebo 16. října 2018.
 

Co je program NEPT?

Díky stáži NEPT si rozšíříte odborné znalosti ve vybraném sektoru Evropské komise, který si zvolíte vzhledem k vámi vykonávané agendě na vysílajícím úřadě. Dostanete možnost nahlédnout pod pokličku politik, strategií a činností Evropské komise a stanete se její součástí na dobu 3 až 5 měsíců.

Česká republika má k dispozici pro tento běh 8 míst.
 

Kdo se může přihlásit?

Pokud splňujete následující výběrová kritéria, neváhejte se přihlásit:

 • jste zaměstnanec státní/veřejné správy bez ohledu na typ pracovní smlouvy nebo služebního poměru (na dobu neurčitou i na dobu určitou); praxe ve státní /veřejné správě není vyžadována;

 • splňujete podmínku, že jste se žádné stáže v institucích EU nezúčastnil/a a ani v žádné instituci EU nepracoval/a;

 • musíte zůstat po celou dobu stáže zaměstnancem státní/veřejné správy vysílajícího úřadu a váš zaměstnavatel vám bude vyplácet plat/mzdu a odvádět sociální a zdravotní pojištění;

 • umíte aktivně komunikovat v cizím jazyce (úroveň cizího jazyka není stanovena, preferována je angličtina).
   

Právní úprava:

Pokud jste státním zaměstnancem, vaše vyslání na stáž NEPT je považováno za změnu služebního poměru a postupuje se dle § 67a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete na internetových stránkách státní služby v oddílu "Dokumenty a stanoviska" - "Vzory úkonů" - "Vysílání národních expertů".

Pokud jste zaměstnancem územního samosprávného celku, pak se vaše vyslání řídí podle ustanovení § 199 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů - pracovní volno za účelem vyslání národního experta do orgánu nebo instituce Evropské unie.
 

Finanční náklady:

Finanční náklady spojené se stáží jsou plně hrazeny vaším vysílajícím úřadem (odhadem 4 000 EUR/měsíc).

Pokud budete vybrán/a jako úspěšný/á, vaše vyslání může být financováno z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen "VPS"), položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU.
 

Co je třeba udělat?

Abyste měl/a šanci uspět ve výběrovém řízení, je třeba včas doručit přihlášku se všemi požadovanými přílohami dle následujících instrukcí.
 

Řádně vyplněná přihláška pro podzimní běh 2018 se skládá z:

 • formuláře vašeho životopisu CV Europass;

 • formuláře vaší přihlášky;

 • prohlášení odboru pro evropské záležitosti/mezinárodní vztahy vysílajícího úřadu, že s vaším vysláním souhlasí;

 • prohlášení personálního odboru vysílajícího úřadu, že s vaším vysláním souhlasí včetně stručného zdůvodnění, proč byste měl/a být vybrán/a právě vy; v tomto prohlášení je třeba uvést informaci o závazku vysílajícího úřadu uhradit náklady spojené s vaší stáží či záměru žádat o financování vašeho vyslání z prostředků VPS, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU;

 • informace o konkrétním útvaru v Evropské komisi, kam se hlásíte (generální ředitelství nebo kabinet) a o délce trvání stáže (délku stáže si zvolíte sám/sama v rozsahu 3 až 5 měsíců, později ji již nelze měnit).
   

Zdůrazňujeme, že je třeba, aby zaměření vámi vybraného útvaru Evropské komise korespondovalo s agendou, kterou vykonáváte na vysílajícím úřadě, a tento výběr byl patřičně zdůvodněn. Čím detailnější a propracovanější zdůvodnění v přihlášce uvedete, tím máte větší šanci uspět. Tyto informace jsou při posuzování přihlášek považovány za klíčové.

Dále budeme při posuzování přihlášek klást důraz na prioritní oblasti uvedené ve Strategii podpory Čechů v institucích EU a spravedlivé rozdělení míst mezi co největší počet úřadů v souvislosti se statistikou běhů minulých. I když není úroveň znalosti cizího jazyka stanovena, bude v případě velkého počtu obdržených přihlášek rovněž jedním z posuzovaných kritérií.

Přihlášku zašlete elektronicky spolu se všemi potřebnými přílohami na  Ministerstvo vnitra, odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, na e-mailovou adresu: jana.mazakova@mvcr.cz, a to nejdéle do 19. března 2018.

Upozorňujeme, že jednou podaná přihláška je závazná, její obsah nelze měnit ani doplňovat. Posuzovat budeme pouze přihlášky, které obdržíme v řádném termínu. Nebudete vyzván k doplnění chybějících informací nebo podkladů v případě, že je nedoručíte v řádném termínu.

Ministerstvo vnitra zpracovává vaše osobní údaje tak, že ve smyslu § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zasílá váš životopis (CV Europass) a přihlášku Stálému zastoupení České republiky při Evropské unii, a to za účelem vaší účasti ve výběrovém řízení. Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, a další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Poskytování vašich osobních údajů je povinné tehdy, pokud se přihlásíte do výběrového řízení na stáž NEPT.
 

Dokumenty ke stažení

  

Informace o struktuře Evropské komise naleznete zde.

  


Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 20. února 2018

vytisknout  e-mailem