Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Informace o odboru, kontakty, stanoviska odboru, metodická pomoc obcím, další dokumenty a pilotní verze vyhledávače ve stanoviscích ODK 

V případě nefunkčnosti použijte, prosím, odkazu www.mvcr.cz/odk2/ a postupujte v rozcestníku jako obvykle.

Ředitelka odboru: Ing. Marie Kostruhová
Zástupce ředitele odboru: Ing. Tomáš Pösl
Adresa: Ministerstvo vnitra ČR, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
Telefon: 974 816 411
Fax: 974 816 816
E-mail: odbordk@mvcr.cz

ODDĚLENÍ:

 

  Oddělení vzdělávání a výkonu územní veřejné správy

Vedoucí Mgr. Jan Roneš

 • tvorbu koncepce na úseku územního a správního členění státu, struktury a organizace územní veřejné správy;
 • vydávání souhlasu k uzavření veřejnoprávních smluv obcí s rozšířenou působností;
 • stanovování správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností, řešení roztříštěnosti sídelní struktury obcí;
 • příprava podkladů pro vyjádření vlády k žádostem obcí o ustanovení městem nebo městysem;
 • vedení evidence obcí, vydávání souhlasu s názvem nové obce a rozhodování o názvu sloučených obcí, rozhodování o odvolání proti rozhodnutí krajských úřadů ve věci návrhu na oddělení částí obce, plnění úkolů ve věcech číslování domů, označování ulic a veřejných prostranství;
 • akreditaci vzdělávacích institucí a uznávání rovnocennosti vzdělání ve veřejné správě;
 • metodická pomoc pro agendu uznávání rovnocennosti vzdělání ve veřejné správě;
 • organizaci setkání ministerstva s řediteli krajských úřadů, tajemníků obcí s rozšířenou působností a se zástupci statutárních měst; 
   

 Oddělení legislativně právní

Vedoucí JUDr. Adam Furek

 • plní legislativní úkoly odboru
 • připravuje rozpouštění a svolávání zastupitelstev obcí, krajů a hlavního města Prahy v zákonech stanovených případech
 • usměrňuje činnost správce obce
 • připravuje návrh souhlasu ministrovi vnitra se jmenováním a odvoláním ředitele krajského úřadu a ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
 • připravuje udělení souhlasu se smlouvami o spolupráci obcí, krajů, hlavního města Prahy a městských částí se zahraničními partnery
 • zpracovává odpovědí na dotazy k aplikaci zákonů o obcích, krajích, hlavním městě Praze
 • připravuje rozhodnutí o odvoláních proti rozhodnutí krajských úřadů a hlavního města Prahy v samostatné působnosti (viz § 178 správního řádu), pokud není organizačním řádem ministerstva stanoveno jinak
 • vedení agendy místního referenda
   

Oddělení  dozoru

Vedoucí Ing. Bc. Miroslav Veselý

 • provádí dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí, krajů a hlavního města Prahy - plní zastřešující roli na odboru dozoru a kontroly veřejné správy
 • připravuje podání ministra vnitra určených správním soudům a Ústavnímu soudu ve věcech dozoru nad výkonem samostatné působnosti územních samosprávných celků, včetně jednání za ministerstvo v řízení před soudy v těchto věcech
 • tvoří koncepční, koordinační a metodické materiály související s dozorovou činností
 • podílí se na legislativních úkolech odboru
 • pořádá odborné porady a semináře na úseku dozoru
 • zpracovává odpovědi na dotazy vztahující se k provádění dozorové činnosti
   

 Oddělení dozoru Praha, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava

 • podílí se na výkonu dozorových a kontrolních činností odboru dozoru a kontroly v území
 • vyhodnocuje podněty k uplatnění dozorových opatření vůči obcím, zpracovávají rozbory právních předpisů a následně je projednávají s představiteli obcí
 • poskytuje metodickou pomoc územním samosprávným celkům, zejména ve věci aplikace právních předpisů, a to v rozsahu předmětu činnosti odboru v mezích oficiálních stanovisek odboru
 • plní úkoly správce obce
 • spolupracuje na dalších úkolech odboru

Kontakty na oddělení dozoru


Adresář kontaktů obcí pro interní potřebu Ministerstva vnitra (Poznámka: Kontakty jsou aktualizovány na základě zasílání informací jednotlivými obcemi a z veřejně dostupných informačních systémů), stav k 25. 8. 2016 (xlsx, 692 kB)
 

Oddělení kontroly

Vedoucí Ing. Tomáš Pösl

 • provádí kontroly výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy, zejména kontroly dodržování usnesení a opatření vlády v činnosti příslušných orgánů kraje a hlavního města Prahy, kontroly poskytování odborné pomoci krajským úřadem obcím
 • provádí kontroly nad výkonem samostatné působnosti územních samosprávných celků, včetně vyřizování podnětů a stížností spadajících do této oblasti
 • sjednocuje právní prostředí kontroly prováděné orgány veřejné správy
 • tvoří koncepční, koordinační a metodické materiály související s kontrolní činností a vyřizováním stížností
 • pořádá odborné porady a semináře na úseku kontroly
 • zajišťuje agendu odměňování členů zastupitelstev 
   

Vnitřní oddělení

Vedoucí Mgr. Božena Mlčochová

 • zajišťuje a koordinuje provozní a technické podmínky činnosti odboru a územních pracovišť oddělení dozoru 

   

Sborníky odboru
 

 


Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, 22. září 2016

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND