Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Informace k problematice novelizací zákona o loteriích a zákona o místních poplatcích ve vztahu k metodické činnosti Ministerstva vnitra ohledně zpoplatnění hazardu

  

Zákonem č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo k podstatným změnám v úpravě možnosti obcí regulovat či úplně zakázat obecně závaznou vyhláškou provozování vyjmenovaných loterií a jiných podobných her a dále v úpravě zpoplatnění výherních hracích přístrojů a jiných zařízení. V některých částech nabyla novela účinnosti již 14. 10. 2011, ve zbývajících částech pak 1. 1. 2012.
 

I. V oblasti regulace hazardu formou obecně závazných vyhlášek došlo zejména k:

  • úpravě definic pojmů v § 2 zákona o loteriích – účinnost od 1. 1. 2012
  • úpravě zák. zmocnění § 50 odst. 4 zákona o loteriích – účinnost od 14. 10. 2011 – rozšířen předmět možné regulace o § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích.
  • zrušení zák. zmocnění v § 17 odst. 11 zákona o loteriích – účinnost od 1. 1. 2012
  • stanovení nové povinnosti obcím v § 50 odst. 7 zákona o loteriích - informovat Ministerstvo financí o přijetí obecně závazných vyhlášek dle § 50 odst. 4 – účinnost od 1. 1. 2012.

II. Zpoplatnění hazardu

Zákonem č. 458/2011 Sb.,o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (Poslaneckou sněmovnou schváleném ve znění pozměňovacích návrhů Senátu dne 20. prosince 2011, prezidentem republiky podepsaném dne 27. prosince 2011 a ve Sbírce zákonů vyhlášeném dne 30. 12. 2011 v částce 158) však došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke  zrušení ust. § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon o místních poplatcích“), tedy možnosti obcí zavést svými obecně závaznými vyhláškami výše uvedený místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
 
Od 1. 1. 2012 tedy již obce nejsou oprávněny zpoplatnit provoz žádných výherních hracích přístrojů.
 
 Nicméně možnost obcí zavést na svém území formou obecně závazné vyhlášky místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj je znovu předpokládána v rámci projednávané novely zákona o místních poplatcích (sněm. tisk č. 337),která se dotýká zejména změny místního poplatku dle § 10b  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dne 7. prosince 2011 prošel tento návrh zákona (sněm tisk č. 337)obecnou i podrobnou rozpravou, načež však ve 3. čtení, které se uskutečnilo dne 16. prosince 2011, byl v souladu s § 95 odst. 2 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny podán a následně schválen návrh na opakovaní 2. čtení. Další projednání nebylo dosud na stránkách Poslanecké sněmovny avizováno.
 
Závěr:
            Obce s účinností od 1. 1. 2012 pozbyly oprávnění zavést a následně vybírat na svém území místní poplatek dle § 10a zákona o místních poplatcích.
 
Dosavadní obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích se tak stávají v částech upravujících tento místní poplatek neaplikovatelnými.
 
V rámci metodického působení proto Ministerstvo vnitra doporučuje uvedené obecní předpisy, resp. jejich příslušné části týkající se místního poplatku dle § 10a zákona o místních poplatcích zrušit, neboť daně a poplatky lze dle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod ukládat jen na základě zákona.
 
 
Zpracoval: odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
 
V Praze dne 2. 1. 2012
Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND