Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

A visa for a stay of over 90 days (long-term)

 Česky

Visa codes

The following is a list of long-term visa codes intended information purposes only and is merely an additional piece of information for foreigners who already received a long-term visa. Applicants do not need to know this code and do not have to fill it out in their application. This list may be subject to change without prior notice.

A list of visa and residence permit codes of other EU countries is available here (pdf, 142 kB).

 

KÓD VÍZA/VISA CODE

ÚČEL POBYTU PURPOSE OF STAY
D/VC/00/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – zdravotní  multiple-entry visa for over 90 days – healthcare
D/VC/02/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – kulturní  multiple-entry visa for over 90 days – cultural activities
D/VC/04/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – pozvání  multiple-entry visa for over 90 days – invitation
D/VC/05/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – oficiální (politický) multiple-entry visa for over 90 days – official, political purposes
D/VC/06/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – podnikání – osoba samostatně výdělečně činná multiple-entry visa for over 90 days – business – self employment
D/VC/07/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – sportovní multiple-entry visa for over 90 days – sports activities
D/VC/16/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – zaměstnání (cizinec je společník obchodní společnosti nebo člen družstva NEBO účastník v právnické osobě, a má povolení k zaměstnání v právnické osobě podle § 89 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) multiple-entry visa for over 90 days – employment (applicant is a partner of business company or association member OR a participant in corporate body and has a work permit for a corporate body according to Section 89 of Act No 435/2004 Coll., on Employment)
D/VC/17/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný (žadatel je manžel/ka včetně druh – družka, včetně registrovaný partner stejného pohlaví) multiple-entry visa for over 90 days - family purpose (applicant is a spouse including unmarried husband – unmarried wife, registered partner – the same gender)
D/VC/18/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný (žadatel je dítě narozené na území České republiky) multiple-entry visa for over 90 days – family purpose (applicant is a child born in the Czech Republic)
D/VC/19/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný (žadatel je dítě narozené mimo území České republiky) multiple-entry visa for over 90 days – family purpose (applicant is a child born outside of the Czech Republic)
D/VC/20/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný (žadatel je ostatní rodinný příslušník (např. rodič, prarodič) multiple-entry visa for over 90 days – family purpose (applicant is a different family member (e.g. parent, grandparent)
D/VC/23/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – studium (Směrnice Rady 2004/114/ES) multiple-entry visa for over 90 days - studies (Council Regulation 2004/114/EC)
D/VC/24/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – studium (školení, stáž – jiné než Směrnice Rady 2004/114/ES) multiple-entry visa for over 90 days - studies (training, scholarship - other than Council Regulation 2004/114/EC)
D/VC/27/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – zaměstnání multiple-entry visa for over 90 days – employment
D/VC/36/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – podnikání (výkonný, manažer - účast v právnické osobě vzniklé podle zákona č. 513/1991 Sb.) multiple-entry visa for over 90 days - business (Executive manager - participation in a corporate body according to Act No 513/1991 Coll.)
D/VC/--/WH/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – pracovní dovolená (pracovní dovolená občana Nového Zélandu podle Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, sdělení č.93/2005 Sb.m.s.) multiple-entry visa for over 90 days – working holiday (working holiday of a national of New Zealand based on the Agreement on a working holiday program between the government of the Czech Republic and the government of New Zealand, communiquée No. 93/2005 Coll. of Ministry of Justice)
D/VC/--/WH/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – pracovní dovolená (pracovní pobyt občana Kanady podle Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, sdělení č. 74/2007 Sb.m.s.) multiple-entry visa for over 90 days – working holiday (working stay of a national of Canada based on the Agreement between the Czech Republic and Canada on facilitating the temporary working stays of youth, communiquée No. 74/2007 Coll. of Ministry of Justice)
D/VC/--/WH/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – pracovní dovolená (pracovní dovolená občana Korejské republiky podle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, sdělení č. 55/2012 Sb.m.s.) multiple-entry visa for over 90 days – working holiday (working holiday of a national of the Korean Republic based on the Agreement on a working holiday program between the government of the Czech republic and the government of the Korean Republic, communiquée No. 55/2012 Coll. of Ministry of Justice)
D/VS/84/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – strpění pobytu podle § 78b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu  multiple-entry visa for over 90 days - leave to remain under Section 78b of Act No. 325/1999 Coll., on asylum
D/VS/85/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – strpění pobytu podle § 58a zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně multiple-entry visa for over 90 days - leave to remain under to Section 58a Act No. 221/2003 Coll., on temporary protection
D/VS/88/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – ochrana na území multiple-entry visa for over 90 days - protection in the territory 
D/VS/91/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – strpění pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb. multiple-entry visa for over 90 days – leave to remain under Act No. 326/1999 Coll.
D/VC/99/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – ostatní  multiple-entry visa for over 90 days – other
D/VR/-/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové – účel pobytu – převzetí povolení k pobytu single-entry visa for over 90 days - for the purpose of collecting a residence permit
D/UD/-/-/--;  diplomatické vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové – účel pobytu – podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí diplomatic single-entry visa for over 90 days - for the purpose of applying for a long-term residence permit granted by the Ministry of Foreign Affairs
D/UZ/-/-/--; zvláštní vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové – účel pobytu – podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí service single-entry visa for over 90 days - for the purpose of applying for a long-term residence permit granted by the Ministry of Foreign Affairs
R/VV/-/-/--; štítek AKT – výjezdní příkaz (není vízum) Departure Order (this is not a visa)


Department for Asylum and Migration Policy, August 28th, 2017

Print  E-mail