Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Integrace azylantů

Státní integrační program
Státní integrační program (dále jen „SIP“) má právní oporu v §§ 68 až 70 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Je to program zaměřený na pomoc osobám s udělenou mezinárodní ochranou (dále „oprávněným osobám“) při jejich začlenění do společnosti, a to zejména v oblasti bydlení, odstranění jazykové bariéry a pomoci při vstupu na trh práce.

Nový koncept SIP a jeho cíle
Byl schválen usnesením vlády dne 20.11.2015 pod č. 954 a je v platnosti od 1.1.2016 (usnesení vlády včetně příloh je uloženo pod souborem „Související dokumenty“). Integrační program navazuje na již existující asistenci oprávněným osobám. Reaguje na očekávaný zvýšený počet oprávněných osob v programu, tedy spontánně příchozí uprchlíky a osoby v rámci přesídlovacích a relokačních programů. Cílem programu je usnadnit proces integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v České republice především v oblasti výuky českého jazyka, vstupu na trh práce, v oblasti bydlení, vzdělávání a rekvalifikací.

Generální poskytovatel integračních služeb
V roce 2016 a v letech následujících bude zajišťovat integrační služby oprávněným osobám generální poskytovatel integračních služeb (dále „poskytovatel“). Úkolem poskytovatele s celorepublikovou působností bude koordinace a zajištění integračních služeb oprávněným osobám ve spolupráci s ostatními subjekty, kterými jsou zejména dotčená ministerstva, obce, nestátní neziskové organizace, církve, dobrovolníci, zaměstnavatelé aj. Poskytovatel může jednotlivé služby zajistit prostřednictvím třetí osoby formou subdodávky.

Fáze integrace
Integrační proces bude probíhat ve dvou fázích, a sice pobytem v integračních azylových střediscích Ministerstva vnitra a následně usídlením v obcích České republiky.

Integrace v integračním azylovém středisku
V první fázi mají oprávněné osoby možnost využít dočasného ubytování v některém z integračních azylových středisek (dále „IAS“) Ministerstva vnitra provozované Správou uprchlických zařízení MV (dále „SUZ“). V současné době jsou provozována celkem čtyři střediska: v Jaroměři - Josefově, v Ústí nad Labem - Předlicích, v Brně-Židenicích a v Havířově. V těchto střediscích mají oprávněné osoby k dispozici samostatné bytové jednotky, ve kterých platí nájemné a poplatky za služby. Pobyt ve středisku je zaměřen na úvodní adaptaci na život v České republice, na bezplatný intenzivní kurz českého jazyka, který zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na vyhledávání trvalého bydlení v rámci jimi zvoleného regionu a nalezení zaměstnání, příp. zvyšování kvalifikace s cílem získat uplatnění na trhu práce.

Integrace v místě trvalého umístění v obci
Poskytovatel ve spolupráci s oprávněnou osobou, pracovníky IAS a ostatními organizacemi připraví individuální integrační plán (dále IP). IP je základní dokument, popisující integrační cíle u konkrétní oprávněné osoby a průběh integrace v níže uvedených klíčových oblastech integrace. IP bude vyhotoven v průběhu pobytu v IAS. Pokud nebude oprávněná osoba pobývat v IAS, bude IP vyhotoven ve spolupráci s oprávněnou osobou v co nejkratší době po udělení mezinárodní ochrany. IP bude aktualizován podle průběhu integrace oprávněné osoby v obci.

Oblasti integrace
Integrační služby budou poskytovány po dobu 6 až 12 měsíců, a to v následujících klíčových oblastech integrace:

 • Oblast bydlení:
  • zajištění bydlení formou nájemní smlouvy popř. ubytovací smlouvy v případě, že je ubytování spojeno se zaměstnáním na dobu minimálně 1 roku,
  • možnost úhrady vstupních nákladů: kauce, úhrada prvního příp. i druhého nájmu,
  • vybavení bytu nezbytným základním nábytkem a dalším zařízením, atd.,
 • Oblast zaměstnání – osoba s udělenou mezinárodní ochranou má volný přístup na trh práce a stejné postavení jako občan České republiky (asistence po dobu 6 měsíců):
  • registrace na Úřadu práce České republiky – asistence při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání,
  • pomoc při hledání zaměstnání s využitím nabídek volných pracovních míst,
  • pomoc při zajištění rekvalifikací,
  • nabídka individuálních akčních plánů,
 • Oblast vzdělávání a odstranění jazykové bariéry (asistence po dobu 6 měsíců),
  • nabídka bezplatného intenzivního kurzu českého jazyka zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z prostředků na integraci od ministerstva s dotací 400 hod. výuky,
  • začlenění oprávněných osob do vzdělávacího systému podle běžného právního rámce,
  • nabídka kurzu základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie  
 • Sociální oblast - osoba s udělenou mezinárodní ochranou má stejné postavení jako občan České republiky (asistence po dobu 6 měsíců):
  • registrace na Úřadu práce České republiky,
  • přístup k dávkám sociálního systému – asistence při podání žádostí o sociální dávky v rámci zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zdravotní oblast - osoba s udělenou mezinárodní ochranou má stejné postavení jako občan České republiky (asistence po dobu 6 měsíců):
  • pomoc při registraci u zdravotních pojišťoven,
  • pomoc při registraci u všeobecných a zubních lékařů, (asistence po dobu 6 měsíců)
 • Tlumočení, právní a sociální poradenství (asistence po dobu 6 měsíců).

 
Jazykový kurz a kurz základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie
SIP v oblasti získání znalostí českého jazyka realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formou základního bezplatného jazykového kurzu s dotací 400 hodin výuky v zařízeních SUZ i mimo tato zařízení. Kurz je skupinového případně individuálního typu, trvá cca 6 až 12 měsíců a je zakončen zkouškou a vydáním osvědčení o jeho absolvování a o vykonání závěrečné zkoušky. Dále bude oprávněným osobám nabídnut kurz základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie, který pomůže poznat historii, vzdělanost a kulturu České republiky.  

Další právní subjekty spolupracující při realizaci SIP kromě dotčených resortů

 

vytisknout  e-mailem