Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodická podpora a konzultace

Ministerstvo vnitra vykonává a koordinuje metodickou činnost vůči územním samosprávným celkům v oblasti GDPR. Vedle vlastních metodických materiálů, jejichž nabídka se bude dále rozšiřovat, také poskytuje konzultace ostatním ministerstvům při přípravě jejich vlastních resortních metodik dotýkajících se činnosti územních samosprávných celků nebo jimi zřizovaných správců osobních údajů.

V současnosti působí při Ministerstvu vnitra několik odborných pracovních skupin, jejichž úkolem je zajišťovat vzájemnou výměnu informací mezi resorty i mezi státní správou a samosprávou, sjednocovat výkladovou praxi a poskytovat metodickou podporu.

Ministerstvo ustavilo meziresortní pracovní skupinu (za účasti zástupců resortů, dopravy, financí, místního rozvoje, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví a zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů), pracovní skupinu s účastí zástupců územních samosprávných celků (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR) a speciální pracovní skupinu k souladu spisových služeb s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Ministerstvo vnitra také připravuje vlastní systémovou analýzu zpracování osobních údajů (předmětem bude posouzení agend vykonávaných přímo ministerstvem) a systémové analýzy krajů (na vzorku 3 krajů) a obcí s rozšířenou působností (na vzorku 10 obcí). Počítá se též s metodickou podporou obcí prvního stupně, jimž by se mělo dostat základního přehledného výčtu kroků, kterých je zapotřebí k zajištění souladu agend s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Ministerstvo vnitra na základě konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů již v odezvě na aktuální poptávku vydalo Metodické doporučení k činnosti obcí k organizačně-technickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v podmínkách obcí. Pověřenec pro ochranu osobních údajů dohlíží na systém ochrany osobních údajů. Jeho povinností je poskytovat poradenství správcům a zpracovatelům, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů. Pověřenec je rovněž kontaktní osobou pro dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i pro jednotlivce, k nimž se osobní údaje vztahují (tj. subjekty osobních údajů). Pověřenec však nerozhoduje o nastavení systému zpracování osobních údajů u správce, ani za ně nezodpovídá.

Ministerstvo vnitra vydalo pro potřeby veřejnoprávních původců dokumentů ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, metodický pokyn "Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců". Důvodem jeho vydání je povinnost každého původce dodržovat všechny požadavky příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů a zabezpečit jejich realizaci prostřednictvím vnitřních opatření. Metodický návod doporučuje původcům postup při prověřování, zdali užívané systémy spisové služby splňují kritéria pro ochranu osobních údajů podle požadavků příslušných právních předpisů.

Ministerstvo vnitra připravilo Metodické doporučení k problematice pověřenců pro ochranu osobních údajů.

V této rubrice budou také zveřejňovány metodiky jednotlivých rezortů k problematice GDPR:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství.

  • Ministerstvo zdravotnictví připravilometodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů v podmínkách zdravotnictví.

  

vytisknout  e-mailem