Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zelené karty

Informace pro žadatele o zelenou kartu 

 • Co je Zelená karta?
 • Výběr pracovní pozice
 • Podání žádosti o Zelenou kartu
 • Rozhodování žádostí
 • Prodloužení platnosti zelené karty
 • Zrušení platnosti zelené karty
 • Povinnosti cizince
 • Kontakty

Co je Zelená karta?

English English

Co je Zelená karta?

Zelená karta usnadňuje přístup na trh práce cizincům z vybraných zemí, kteří mají kvalifikaci, po které je v České republice poptávka. Místa vhodná pro zelené karty jsou zejména ta, která se nedaří obsadit pracovníky z České republiky nebo EU.

Zelená karta je tedy povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ČR ve zvláštních případech. Cizinec, který má zelenou kartu vydanou na konkrétní pracovní místo, je oprávněn:
 • pobývat na území České republiky a
 • pracovat na pracovním místě, na které byla zelená karta vydána.
Zelená karta tedy spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání.
 
Existují tři typy zelených karet: 
 • typ A: pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál
 • typ B: pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen
 • typ C: pro ostatní pracovníky
   
Platnost zelené karty je 2-3 roky.

 
Zelenou kartu typu A a B je možné prodloužit, nicméně Zelenou kartu C prodloužit NELZE.
 
Legislativně je projekt „Zelených karet“ ve vnitrostátním právu upraven zákonem č.  382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
    
Projekt je zacílen na občany vybraných třetích zemí, jejichž seznam je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra č. 29/2013 Sb. (pdf, 515 kB)

Občané těchto zemí jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty typu „A“, „B“ nebo „C“: Albánská republika, Andorské knížectví, Antigua a Barbuda, Argentinská republika, Australské společenství, Bahamské společenství, Barbados, Bolívarská republika Venezuela, Bosna a Hercegovina, Brazilská federativní republika, Brunejský sultanát, Černá Hora, Federace Sv. Kryštofa a Nevise, Guatemalská republika, Honduraská republika, Chilská republika, Chorvatská republika, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Kostarická republika, Makedonská republika, Malajsie, Mauricijská republika, Monacké knížectví, Nikaragujská republika, Nový Zéland, Panamská republika, Paraguayská republika, Salvadorská republika, Sanmarinská republika, Seychelská republika, Singapurská republika, Spojené státy americké, Spojené státy mexické, Srbská republika, Stát Izrael, Svatý stolec, Tchaj-wan, Ukrajina, Uruguayská východní republika, Zvláštní administrativní oblast Číny Hong-kong, Zvláštní administrativní oblast Číny Macao.
 
O vydání zelené karty typu „A“ je oprávněn požádat cizinec, který je státním občanem Arménské republiky, Ázerbájdžánské republiky, Běloruské republiky, Čínské lidové republiky, Ekvádorské republiky, Filipínské republiky, Gruzie, Indické republiky, Indonéské republiky, Jihoafrické republiky, Kolumbijské republiky, Marockého království, Moldavské republiky, Mongolska, Peruánské republiky, Republiky Kazachstán, Ruské federace, Senegalské republiky, Spojených arabských emirátů, Thajského království, Turecké republiky.
 

Vzhledem k tomu, že je Zelená karta vydávána na specifickou pozici určité osobě, není v jejím rámci možná změna zaměstnavatele. Během prvního roku pobytu na území ČR musí cizinec v případě změny zaměstnavatele zažádat o novou Zelenou kartu na zastupitelském úřadě v zahraničí.

Po uplynutí jednoho roku pobytu je cizinec, kterému byla vydána Zelená karta oprávněn na území ČR požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

 

Výběr pracovní pozice

English English

Výběr pracovní pozice

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí  je umístěna  centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty. Evidence je veřejně přístupná na stránce portálu MPSV.
  
V této evidenci si mohou zájemci z řad cizinců vybírat pracovní pozice podle charakteristik těchto pozic a stanovených kvalifikačních požadavků v závislosti na vlastní kvalifikaci a stupni vzdělání.
  
Je ve vlastním zájmu cizince, který si v databázi volných pracovních míst obsaditelných držitelem zelené karty vybral konkrétní pracovní pozici (místo), aby kontaktoval zaměstnavatele, který dané místo jako volné zveřejnil a neprodleně podal žádost o povolení k dlouhodobému pobytu ve zvláštních případech – Zelenou kartu. Zvýší tím  své šance na získání pracovního místa a zelené karty.

Podání žádosti o Zelenou kartu

English English

Podání žádosti o Zelenou kartu

O Zelenou kartu může žádat pouze osoba mající občanství státu, který je uveden ve vyhlášce MV č. 461/2008 Sb. stanovující seznam států, jejichž občané mohou žádat o vydání Zelené karty. V současné době si o Zelenou kartu mohou žádat občané Australského společenství, Černé Hory, Chorvatské republiky, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Republiky Bosna a Hercegovina, Republiky Makedonie, Spojených států amerických, Srbska a Ukrajiny.
    
Cizinec, který si vybral z nabídky volných pracovních míst, si  může formulář žádosti vytisknout a vyplnit ručně nebo jej může vyplnit (případně jen zčásti) prostřednictvím internetové aplikace a až poté vytisknout.
   
Vytištěný vyplněný formulář, opatřený vlastnoručním podpisem, spolu s povinnými přílohami podá osobně na zastupitelském úřadu, který je příslušný k podání žádosti.
 
Povinnými (obligatorními) přílohami žádosti jsou:
Vedle obligatorních příloh je povinen předložit další doklady, o které může být cizinec požádán (fakultativní přílohy), kterými jsou:
Všechny doklady přikládané k žádosti (vyjma cestovního pasu) musí být v originále, případně v úředně ověřené kopii a v úředním překladu do českého jazyka.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.
 
Požaduje-li cizinec tlumočníka, zajišťuje si jej na vlastní náklady. 


Místo a postup podání žádosti

Žádost o zelenou kartu se v zásadě podává na zastupitelském úřadu České republiky který je příslušný k podání žádosti.
 
V případech explicitně uvedených v zákoně o pobytu cizinců - § 42g odst. 2 - může cizinec podat žádost na území České republiky, a to na pracovišti Ministerstvu vnitra. Některé z těchto případů jsou zmíněny níže.
 

Postup při podání žádosti na ZÚ

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu ve zvláštních případech – Zelenou kartu -  lze podat pouze na pracovní pozici (místo), uvedenou v databázi volných pracovních míst obsaditelných Zelenou kartou. Je-li při podání žádosti zjištěno, že v databázi není volné příslušné místo, na které je žádost podávána, zastupitelský úřad žádost nepřijme.
 
Je-li žadatelem doložené vzdělání (kvalifikace) nižšího stupně, než je požadovaná pro pracovní místo, o něž žadatel projevil zájem, nebude žádost přijata.
 
Po přijetí žádosti zastupitelský úřad žadatelem vybrané místo v databázi volných pracovních míst obsaditelných držitelem zelené karty zablokuje, aby se o totéž místo nemohl ucházet další žadatel.
 
Pokud se na vás vztahuje všeobecná vízová povinnost při vstupu do ČR, zastupitelský úřad vám vydá tzv. vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu. Do vydání tohoto víza můžete vzít svoji žádost zpět a zastupitelský úřad místo v databázi odblokuje pro další případné zájemce.
 
Zastupitelský úřad je oprávněn s cizincem, který podal žádost o Zelenou kartu, provést pohovor  a za tím účelem jej vyzvat, aby se dostavil. Cizinec je  povinen se dostavit a absolvovat pohovor.
  
Za podání žádosti je cizinec povinen uhradit konzulární poplatek ve výši 1 000,- Kč (ekvivalent v příslušné měně).
 

Postup při podání žádosti na území Ministerstvu vnitra

Stejně jako při podání žádosti na zastupitelském úřadu, i na území lze žádost podat pouze na volné místo, které je v aktuální nabídce volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty.
 
Žádost za pobytu na území lze podat jen v případech, kdy žadatel na území pobývá:
 • na zelenou kartu a podává žádost ve lhůtě  do 60 dnů ode dne, kdy jeho dosavadní pracovní poměr skončil:
  • výpovědí nebo dohodou z důvodu:
   • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
   • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
   • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
   • nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí  příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší  přípustné expozice,
   • pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí  příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci;
  • anebo skončil okamžitým zrušením zaměstnancem z důvodu:
   • podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí  příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci mez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů od dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce,
   • zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.
 • na Zelenou kartu nejméně 1 rok, nebo
 • nepřetržitě po dobu nejméně 2 let; do této doby se započítává pobyt na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu.
  
Žádost lze podat na kterémkoliv pracovišti Ministerstva vnitra; doporučuje se  podávat žádost na pracovišti, které je místně příslušné podle místa pobytu cizince na území, případně podle místa sídla nového zaměstnavatele.

 

Rozhodování žádostí

English English

Rozhodování žádostí

O žádosti podané na území bude rozhodnuto do 30 dnů ode dne jejího podání. O žádosti podané na zastupitelském úřadu bude rozhodnuto do 30 dnů ode dne, kdy byla tato žádost doručena ministerstvu vnitra. Žadatel bude vyrozuměn o způsobu vyřízení jeho žádosti.


Vyrozumění o vyřízení žádosti o zelenou kartu

Zastupitelský úřad ČR v zahraničí nebo krajské pracoviště ministerstva vnitra, kde cizinec podal žádost o zelenou kartu, jej vyrozumí o vyřízení žádosti.
 
Buď  cizinci sdělí, že jeho žádosti o zelenou kartu nebylo vyhověno a případně mu doručí originály dokladů o vzdělání, byly-li k žádosti přiloženy.

 
Případně mu sdělí, že jeho žádosti bylo vyhověno a bude vyzván:
 • Zastupitelským úřadem, byla-li u něho podána žádost o zelenou kartu, aby se osobně dostavil k udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu, na jehož základě může cestovat do České republiky, pokud se na něj vztahuje vízová povinnost. Před udělením víza zastupitelský úřad vyžádá od cizince předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění (pouze na dobu od vstupu na území do vzniku pracovního poměru).
 • Pracovištěm ministerstva vnitra, byla-li žádost podána u něho, aby se osobně dostavil k poskytnutí biometrických údajů, na základě jichž bude vyroben průkaz o povolení k pobytu.
   

Povinnost cizince po příjezdu do ČR

Cizinec je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne příjezdu do ČR:
 • poskytnout na pracovišti ministerstva vnitra osobně biometrické údaje. Jelikož nelze tyto údaje sejmout bez předchozího objednání, doporučujeme co nejdříve kontaktovat dané pracoviště MV ČR a objednat si termín. Doporučujeme předem se seznámit s procesem biometriky,
 • splnit ohlašovací povinnost u cizinecké policie dle bydliště nebo na daném pracovišti MV ČR a  předložit současně  doklad o zajištěném ubytování; nemá-li takový doklad, je povinen jej předložit dodatečně, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od vstupu na území.

 

Prodloužení platnosti zelené karty

English English

Prodloužení platnosti zelené karty

Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (zelené karty) lze opakovaně prodloužit na dobu výkonu zaměstnání (dáno platností pracovní smlouvy), nejdéle však o 3 roky. Prodloužit lze pouze zelené karty typu A nebo B.
   
Platnost zelené karty typu C se neprodlužuje!
  
Žádosti o prodloužení přijímají pracoviště ministerstva vnitra. Žádost o prodloužení může, resp. je povinen, cizinec podat nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před skončením platnosti stávajícího povolení k pobytu.
  
Zabránily-li podání žádosti o prodloužení ve stanovené lhůtě důvody na vůli cizince nezávislé, je povinen žádost podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů.  Povolení k pobytu se do zániku tohoto oprávnění považuje za platné.
 
Náležitosti žádosti o prodloužení povolení k pobytu naleznete zde.

Zrušení platnosti zelené karty

English English

Zrušení platnosti zelené karty

Důvody pro zrušení platnosti zelené karty jsou uvedeny zde.

Povinnosti cizince

English English

Povinnosti cizince

Cizinec je povinen za pobytu na území dodržovat platné právní předpisy, zejména pak

Kontakty

English English

Kontakty

Záležitosti z oblasti zaměstnanosti a pracovních povolení konzultujte na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Doplňující informace k problematice Zelených karet je možno získat od MV ČR na:
 tel: (+420) 974 832 421, (+420) 974 832 418
PO-ČT 8.00-16.00, PÁ 8.00-15.00 e-mail: oamp.zk@mvcr.cz.

vytisknout  e-mailem