Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zelené karty

Informace pro žadatele o zelenou kartu 

English English

Podání žádosti o Zelenou kartu

O Zelenou kartu může žádat pouze osoba mající občanství státu, který je uveden ve vyhlášce MV č. 461/2008 Sb. stanovující seznam států, jejichž občané mohou žádat o vydání Zelené karty. V současné době si o Zelenou kartu mohou žádat občané Australského společenství, Černé Hory, Chorvatské republiky, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Republiky Bosna a Hercegovina, Republiky Makedonie, Spojených států amerických, Srbska a Ukrajiny.
    
Cizinec, který si vybral z nabídky volných pracovních míst, si  může formulář žádosti vytisknout a vyplnit ručně nebo jej může vyplnit (případně jen zčásti) prostřednictvím internetové aplikace a až poté vytisknout.
   
Vytištěný vyplněný formulář, opatřený vlastnoručním podpisem, spolu s povinnými přílohami podá osobně na zastupitelském úřadu, který je příslušný k podání žádosti.
 
Povinnými (obligatorními) přílohami žádosti jsou:
Vedle obligatorních příloh je povinen předložit další doklady, o které může být cizinec požádán (fakultativní přílohy), kterými jsou:
Všechny doklady přikládané k žádosti (vyjma cestovního pasu) musí být v originále, případně v úředně ověřené kopii a v úředním překladu do českého jazyka.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.
 
Požaduje-li cizinec tlumočníka, zajišťuje si jej na vlastní náklady. 


Místo a postup podání žádosti

Žádost o zelenou kartu se v zásadě podává na zastupitelském úřadu České republiky který je příslušný k podání žádosti.
 
V případech explicitně uvedených v zákoně o pobytu cizinců - § 42g odst. 2 - může cizinec podat žádost na území České republiky, a to na pracovišti Ministerstvu vnitra. Některé z těchto případů jsou zmíněny níže.
 

Postup při podání žádosti na ZÚ

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu ve zvláštních případech – Zelenou kartu -  lze podat pouze na pracovní pozici (místo), uvedenou v databázi volných pracovních míst obsaditelných Zelenou kartou. Je-li při podání žádosti zjištěno, že v databázi není volné příslušné místo, na které je žádost podávána, zastupitelský úřad žádost nepřijme.
 
Je-li žadatelem doložené vzdělání (kvalifikace) nižšího stupně, než je požadovaná pro pracovní místo, o něž žadatel projevil zájem, nebude žádost přijata.
 
Po přijetí žádosti zastupitelský úřad žadatelem vybrané místo v databázi volných pracovních míst obsaditelných držitelem zelené karty zablokuje, aby se o totéž místo nemohl ucházet další žadatel.
 
Pokud se na vás vztahuje všeobecná vízová povinnost při vstupu do ČR, zastupitelský úřad vám vydá tzv. vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu. Do vydání tohoto víza můžete vzít svoji žádost zpět a zastupitelský úřad místo v databázi odblokuje pro další případné zájemce.
 
Zastupitelský úřad je oprávněn s cizincem, který podal žádost o Zelenou kartu, provést pohovor  a za tím účelem jej vyzvat, aby se dostavil. Cizinec je  povinen se dostavit a absolvovat pohovor.
  
Za podání žádosti je cizinec povinen uhradit konzulární poplatek ve výši 1 000,- Kč (ekvivalent v příslušné měně).
 

Postup při podání žádosti na území Ministerstvu vnitra

Stejně jako při podání žádosti na zastupitelském úřadu, i na území lze žádost podat pouze na volné místo, které je v aktuální nabídce volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty.
 
Žádost za pobytu na území lze podat jen v případech, kdy žadatel na území pobývá:
 • na zelenou kartu a podává žádost ve lhůtě  do 60 dnů ode dne, kdy jeho dosavadní pracovní poměr skončil:
  • výpovědí nebo dohodou z důvodu:
   • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
   • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
   • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
   • nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí  příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší  přípustné expozice,
   • pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí  příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci;
  • anebo skončil okamžitým zrušením zaměstnancem z důvodu:
   • podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí  příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci mez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů od dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce,
   • zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.
 • na Zelenou kartu nejméně 1 rok, nebo
 • nepřetržitě po dobu nejméně 2 let; do této doby se započítává pobyt na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu.
  
Žádost lze podat na kterémkoliv pracovišti Ministerstva vnitra; doporučuje se  podávat žádost na pracovišti, které je místně příslušné podle místa pobytu cizince na území, případně podle místa sídla nového zaměstnavatele.

 


Odbor azylové a migrační politiky, 26. 10. 2012

vytisknout  e-mailem