Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení anebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty anebo zaměstnání cizince na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele podléhá předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky.

Musí se opět jednat o volné pracovní místo zařazené v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Žádost o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty anebo zaměstnání cizince na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele podávejte na pracovišti Ministerstva vnitra na vyplněném formuláři "Žádosti o zaměstnaneckou kartu".

K žádosti je cizinec povinen doložit:

  1. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,

  2. doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání – platí pouze v případě, že doklad dříve předložený MV ČR pozbyl platnosti (např. v případě, že doklad o dosažení odborné kvalifikace, který cizinec doložil k žádosti o vydání zaměstnanecké karty na původní pracovní pozici je časově omezen a v době rozhodování o žádosti o udělení souhlasu je již neplatný) nebo pokud je k výkonu požadovaného zaměstnání nutná jiná odborná způsobilost.

 

V případě kladného vyřízení žádosti o udělení souhlasu MV ČR doručí cizinci písemné vyhotovení správního rozhodnutí, jímž se souhlas udělí a cizinec může na příslušném pracovním místě začít pracovat ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Den nabytí právní moci rozhodnutí lze urychlit tím, že se cizinec po doručení rozhodnutí vzdá práva a odvolání. Pokud nebudou splněny podmínky pro udělení souhlasu, MV ČR cizinci doručí písemné vyhotovení správního rozhodnutí, jímž se souhlas neudělí. Proti rozhodnutí věci žádosti o udělení souhlasu lze podat odvolání a je následně i přezkoumatelné soudem.

Podá-li cizinec žádost o udělení souhlasu v době 120 dnů před uplynutím platnosti zaměstnanecké karty a přesahuje-li zaměstnání cizince dobu platnosti zaměstnanecké karty, považuje se tato žádost též za žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty a cizinec je povinen doložit též náležitosti uvedené v § 44a odst. 9; to neplatí, pokud cizinec ministerstvu písemně sdělí, že nežádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. Splňuje-li cizinec podmínky pro udělení souhlasu a prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, ministerstvo prodlouží platnost zaměstnanecké karty; rozhodnutí o udělení souhlasu se písemně nevyhotoví.

Souhlas OAMP není třeba v případech, kdy bylo na danou pracovní pozici vydáno povolení k zaměstnání nebo v případech, kdy má cizinec volný přístup na trh práce.

V takovém případě je cizinec povinen oznámit změnu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo, a to zejména na formuláři "Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele".

 


Odbor azylové a migrační politiky, 10. dubna 2017

vytisknout  e-mailem