Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

Dobu platnosti zaměstnanecké karty lze opakovaně prodloužit při splnění v zásadě stejných podmínek jako pro vydání zaměstnanecké karty a to na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, vždy však nejdéle na dobu 2 let. Jde-li o zaměstnání vykonávaného na základě povolení k zaměstnání, platnost zaměstnanecké karty se prodlouží na dobu odpovídající době uvedené v rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání.

Žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty se podává na pracovišti Ministerstva vnitra. Žádost musíte podat nejdříve 120 dnů a nejpozději 30 dnů před skončením platnosti stávající zaměstnanecké karty.

Vzhledem k tomu, že fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty se vztahuje i na oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána (více viz níže), můžete i nadále pracovat na stávající pozici za předpokladu, že žádate o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty na pracovní pozici, kterou již vykonáváte. Uvedené neplatí, jde-li o pracovní pozici, na kterou je podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno povolení k zaměstnání.

Pokud podání žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty ve stanovené lhůtě zabránily důvody na vůli cizince nezávislé, je oprávněn žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů.  Povolení k pobytu i k zaměstnání se do zániku tohoto oprávnění považuje za platné. Je na cizinci, aby tyto důvody, které mu bránily v podání žádosti ve lhůtě nejdříve 120 dnů a nejpozději 30 dnů před skončením platnosti stávající zaměstnanecké karty, správnímu orgánu sám z vlastní iniciativy sdělil a prokázal. Povinnost tvrzení a důkazu těchto důvodů je na cizinci. Cizinec je povinen sdělit důvody pozdějšího podání žádosti nejpozději v okamžik podání žádosti.

 

Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

Žádost o prodloužení zaměstnanecké karty se podává na zvláštním tiskopisu "Žádost o zaměstnaneckou kartu".

K žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je cizinec povinen doložit:

  1. cestovní doklad,

  2. doklad o zajištění ubytování,

  3. pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (resp. dodatek smlouvy či dohody o prodloužení na dobu, na kterou je žádáno o prodloužení zaměstnanecké karty),

  4. rozhodnutí Úřadu práce o prodloužení povolení k zaměstnání – pouze u zaměstnanecké karty, která má neduální charakter s povolením k zaměstnání (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty) nebo v případě, že cizinec v průběhu pobytu na základě zaměstnanecké karty změnil pracovní místo na místo, na které je mu vydáno povolení k zaměstnání,

  5. doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání,

  6. povinnost předložit tuto náležitost platí pouze u zaměstnanecké karty s duálním charakterem, a to pouze pokud doklad dříve předložený OAMP pozbyl platnosti (např. v případě, že průkaz o dosažení odborné kvalifikace, který cizinec doložil k žádosti o vydání zaměstnanecké karty je časově omezen a v době rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je již neplatný),

  7. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

  8. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

  9. v případě změny podoby fotografie.

 

Splňujete-li podmínky pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, jste povinen se na výzvu osobně dostavit na MV ČR ke zpracování údajů nezbytných pro vydání zaměstnanecké karty, a to včetně pořízení biometrických údajů. Nedostavení se na výzvu MV ČR je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Jste povinen ve lhůtě stanovené MV ČR, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na MV ČR k převzetí průkazu o povolení k pobytu. Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

 

Fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty

Podobně jako v ostatních případech žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, i v případě žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty se při splnění podmínek stanovených § 47 odst. 6 zákona o pobytu cizinců uplatní tzv. fikce platnosti dosavadního povolení k pobytu, která bývá na žádost cizince osvědčována tzv. překlenovacím štítkem.

Fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty se od 17. 8. 2015 vztahuje i na oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána. Oprávnění k výkonu zaměstnání však zaniká v případě, že příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR, poskytne MV ČR stanovisko, že další zaměstnávání cizince na pracovní pozici, pro kterou byla zaměstnanecká karta vydána, není možné. Oprávnění k výkonu zaměstnání v takovém případě zaniká doručením rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty.

V případech cizinců se zaměstnaneckou kartou v neduálním režimu (tedy s povolením k zaměstnání nebo s volným přístupem na trh práce (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty) není oprávnění k výkonu zaměstnání spojeno se zaměstnaneckou kartou. Cizinec s platným povolením k zaměstnání (resp. s platným prodlouženým povolením k zaměstnání) nebo s volným přístupem na trh práce tedy může ve výkonu zaměstnání pokračovat i po skončení platnosti zaměstnanecké karty v rámci fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty bez omezení.

 


Odbor azylové a migrační politiky, 10. dubna 2017

vytisknout  e-mailem