Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel třetí osobě

Pojmenování (název) životní situace: Poskytnutí údajů třetí osobě

Poskytnutím údajů z registru obyvatel (dále jen "ROB") třetí osobě se rozumí poskytnutí údajů jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby. O poskytnutí údajů třetí osobě může požádat fyzická osoba („subjekt údajů“) podle § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jak podat žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel třetí osobě

Z vlastní datové schránky v rozhraní CzechPOINT@home (postup podání žádosti o zřízení datové schránky je zveřejněn na webových stránkách Datových schránek).

Osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT v případě, že občan nemá zřízenu a aktivovánu datovou schránku.

V písemné podobě lze žádost zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.

 

Podmínky a postup podání žádosti o poskytnutí údajů z registru obyvatel

Žádost podaná prostřednictvím vlastní datové schránky

Tento proces je zahájen vyplněním formuláře "Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě", který je zveřejněn na Portálu veřejné správy (v rozhraní CzechPOINT@home).
Na základě vyplnění žádosti (formuláře) a jejím následným zasláním prostřednictvím informačního systému datových schránek, je možno poskytnout údaje žadatele (subjektu údajů) v jím vymezeném rozsahu třetí osobě (osobám).
Potvrzení o poskytnutí údajů třetí osobě je automaticky zasíláno do datové schránky žadatele jako datová zpráva určená do vlastních rukou.
Potvrzení o poskytnutí údajů třetí osobě obsahuje identifikaci žadatele, informaci o třetí osobě a ID souhlasu.
Kompletní (nebo jen vybrané) referenční údaje jsou poskytnuty třetí osobě po zaslání žádosti a následně automaticky při každé změně minimálně jednoho vybraného referenčního údaje.

 

Žádost podaná osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT

V případě podání žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT je třeba se prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

Žádost podaná v listinné podobě

Žádost o poskytnutí údajů z ROB třetí osobě je možné zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.

Žádost o poskytnutí údajů podaná v listinné podobě musí obsahovat následující údaje:

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

  2. datum a místo narození,

  3. číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li žadatel držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

  4. adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,

  5. rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.

 

Dále je oprávněn podat žádost:

  • Za fyzickou osobu mladší 15 let a osobu, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání před úřady, žádá o výdej údajů k takové osobě její zákonný zástupce. V případě podání žádosti v listinné podobě, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

  • Za fyzickou osobu může požádat o poskytnutí údajů třetí osobě zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 

Výše poplatků za poskytnutí údajů a forma jejich úhrady

Podání žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě z ROB prostřednictvím CzechPOINT@home není zpoplatněno.

Stejně tak podání žádosti na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT je bezplatné.

 

Lhůty pro vyřízení podaných žádostí o poskytnutí údajů

Žádost podaná prostřednictvím datové schránky je vyřízena okamžitě, resp. v závislosti na dostupnosti služeb ROB.

Žádost podaná osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT je vyřízena okamžitě (na počkání), resp. v závislosti na dostupnosti služeb ROB.

Žádost podaná v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra je vyřízena ve lhůtě 30 dnů.

 

Další doplňující informace

Další doplňující informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra a webových stránkách CzechPOINT.

 

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Nejčastější dotazy

Jak se třetí osoba dozví, od koho jí údaje přišly?

Aby mohla třetí osoba jednoznačně ztotožnit fyzickou osobu, která jí údaje poskytuje, nadefinovala si do formuláře tzv. „zprávu pro příjemce“, tj. nepovinné údaje (jako např. číslo smlouvy, číslo odběrného místa apod.) na základě kterých bude možné fyzickou osobu jednoznačně ztotožnit. Tyto údaje jsou pro Vás nepovinné, avšak v případě jejich nevyplnění nemusí dojít ke ztotožnění Vaší osoby.

 

Formulář chce po mně zadat přihlašovací jméno a heslo. Kde je získám?

Jedná se o přihlašovací údaje do datové schránky. Pokud nemáte dosud datovou schránku zřízenu, můžete o ni požádat podle postupu zveřejněného na webových stránkách Datových schránek.

 

Mám obavy zadávat do formuláře CzechPOINT@home své přihlašovací údaje do datové schránky. Je to bezpečné?

Ano. CzechPOINT@home je navržen tak, že ověření vašich přihlašovacích údajů do datové schránky probíhá v perimetru ISDS. CzechPOINT@home nepřichází s vašimi přihlašovacími údaji do styku.

 

 

Za správnost návodu odpovídá útvar
Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení registru obyvatel.
nám. Hrdinů 3,140 21Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2016

 

vytisknout  e-mailem