Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Žádost o odvolání souhlasu s poskytováním údajů z registru obyvatel třetí osobě

Pojmenování (název) životní situace: Odvolání souhlasu s poskytováním údajů třetí osobě

Odvoláním souhlasu s poskytováním údajů z registru obyvatel (dále jen „ROB“) třetí osobě se rozumí ukončení poskytování údajů jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby. O ukončení poskytování údajů třetí osobě může požádat fyzická osoba („subjekt údajů“), která souhlas udělila, a to podle § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jak podat žádost o odvolání souhlasu s poskytováním údajů z registru obyvatel třetí osobě

Z vlastní datové schránky v rozhraní CzechPOINT@home (postup podání žádosti o zřízení datové schránky je zveřejněn na webových stránkách Datových schránek).

Osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT v případě, že občan nemá zřízenu a aktivovánu datovou schránku.

V písemné podobě lze žádost zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.

 

Podmínky a postup podání žádosti o odvolání souhlasu s poskytováním údajů z registru obyvatel třetí osobě

Žádost podaná prostřednictvím vlastní datové schránky

Tento proces je zahájen vyplněním formuláře "Žádost o odvolání poskytnutí údajů třetí osobě", který je zveřejněn na Portálu veřejné správy (v rozhraní CzechPOINT@home).
Na základě vyplnění žádosti (formuláře) a jejím následným zasláním prostřednictvím informačního systému datových schránek, je možno odvolat souhlas s poskytováním údajů žadatele třetí osobě (osobám).
Potvrzení o odvolání poskytnutí údajů třetí osobě je automaticky zasíláno do datové schránky žadatele jako datová zpráva určená do vlastních rukou.
Potvrzení o odvolání poskytnutí údajů třetí osobě obsahuje identifikaci žadatele, informaci o třetích stranách a výsledek odvolání poskytnutí.
Po odeslání žádosti bude ukončeno poskytování údajů z ROB o žadateli (subjektu údajů) vybraným třetím osobám.

 

Žádost podaná osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT

V případě podání žádosti o odvolání souhlasu s poskytováním údajů z ROB třetí osobě na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT je třeba se prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

Žádost podaná v listinné podobě

Žádost o odvolání souhlasu s poskytováním údajů z ROB třetí osobě je možné zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.

Žádost o poskytnutí údajů podaná v listinné podobě musí obsahovat následující údaje:

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

  2. datum a místo narození,

  3. číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li žadatel držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

  4. adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,

  5. rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.

 

Dále je oprávněn podat žádost:

  • Za fyzickou osobu mladší 15 let a osobu, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání před úřady, žádá o výdej údajů k takové osobě její zákonný zástupce. V případě podání žádosti v listinné podobě, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

  • Za fyzickou osobu může požádat o poskytnutí údajů třetí osobě zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 

Výše poplatků za poskytnutí údajů a forma jejich úhrady

Podání žádosti o odvolání souhlasu s poskytováním údajů třetí osobě z ROB prostřednictvím CzechPOINT@home není zpoplatněno.

Stejně tak podání žádosti na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT je bezplatné.

 

Lhůty pro vyřízení podaných žádostí o odvolání souhlasu s poskytováním údajů

Žádost podaná prostřednictvím datové schránky je vyřízena okamžitě, resp. v závislosti na dostupnosti služeb ROB.

Žádost podaná osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT je vyřízena okamžitě (na počkání), resp. v závislosti na dostupnosti služeb ROB.

Žádost podaná v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra je vyřízena ve lhůtě 30 dnů.

 

Další doplňující informace

Další doplňující informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra a webových stránkách CzechPOINT.

 

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Nejčastější dotazy

Formulář chce po mně zadat přihlašovací jméno a heslo. Kde je získám?

Jedná se o přihlašovací údaje do datové schránky. Pokud nemáte dosud datovou schránku zřízenu, můžete o ni požádat podle postupu zveřejněného na webových stránkách Datových schránek.

 

Mám obavy zadávat do formuláře CzechPOINT@home své přihlašovací údaje do datové schránky. Je to bezpečné?

Ano. CzechPOINT@home je navržen tak, že ověření vašich přihlašovacích údajů do datové schránky probíhá v perimetru ISDS. CzechPOINT@home nepřichází s vašimi přihlašovacími údaji do styku.

 

 

Za správnost návodu odpovídá útvar
Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení registru obyvatel.
nám. Hrdinů 3,140 21Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2016

 

vytisknout  e-mailem