Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzory právních předpisů obcí

Vzory obecně závazných vyhlášek 

1. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, obce o vymezení školských obvodů (aktualizováno k 1. 11. 2015)

2. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje pro stanoviště vozidel taxislužby podmínky pro uzavření smlouvy s právnickými nebo fyzickými osobami o užívání stanoviště, podmínky užívání stanoviště a Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovišti taxislužby včetně cenových podmínek

3. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje jako podmínka k výkonu práce řidiče taxislužby na území obce povinnost prokázat zkouškou řidiče znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, znalosti obsluhy taxametru a způsob provádění zkoušky

4. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (aktualizováno k 1. 7. 2016)

5. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (aktualizováno k 1. 6. 2016)

6. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o způsobu a podmínkách převozu a přechodného uložení zemřelých

7. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

8. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje způsob náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod

9. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

10. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti

11. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o zřízení a zrušení obecní policie

12. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje statut územně členěného statutárního města

13. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad

14. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů

15–16. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o loteriích a jiných podobných hrách

17. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se nařizuje pro území obce nebo jeho část provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění

18. Metodický materiál Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

19. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o stanovení zóny s omezením provozu motorových vozidel

20. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují podmínky pro spalování nebo zákaz spalování rostlinných materiálů

21. Metodický materiál k zákonnému zmocnění o vedení technické mapy obce

  • Vzor obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce - aktualizuje se

22. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí, osvobození některých pozemků zemědělského půdního fondu od daně z nemovitých věcí, osvobození nemovitých věcí zasažených živelní pohromou od daně z nemovitých věcí a osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách.

23. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

24. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

25. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se reguluje prodej, podávání a konzumace alkoholických nápojů v případě konání kulturní, společenské nebo sportovní akce přístupné veřejnosti

26. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

27. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví ceny stavebních pozemků v cenové mapě

28. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují místní poplatky

29. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se reguluje kouření na veřejně přístupných dětských hřištích, sportovištích, ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí a na sportovních, kulturních a společenských akcích určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let

 


Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, 22. září 2016

vytisknout  e-mailem