Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ pro rok 2015

Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 446 ze dne 16. června 2014 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015 vyhlašuje dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestnou činnost páchanou na seniorech. Tento dotační program zabezpečuje úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 schválené usnesením vlády České republiky č. 925 ze dne 14. prosince 2011.  
 
Žádost o dotaci na rok 2015 si mohou podat spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb.), které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence domácího násilí na seniorech nejméně jeden rok.
 
Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotnímu a sociálnímu pojištění, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
 
Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři v souladu s příslušnými obecně platnými právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace pro dotační program  „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestnou činnost páchanou na seniorech (viz přílohy).
 
Žádost o dotaci se podává nejpozději do 31. října 2014 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).
 
Žádost o dotaci se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD nosiči. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu. Elektronická podoba žádosti a její příslušné přílohy musí být na CD nosiči ve formátu .pdf a musí obsahovat veškeré formální náležitosti (tj. podpis statutárního orgánu).
Adresa pro zaslání či dodání:
 
Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality,
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Na obálku uveďte název „Prevence sociálně patologických jevů“
 
Kontaktní osoba: 
Mgr. Veronika Studzinská, tel. 974 832 368, e-mail veronika.studzinska@mvcr.cz  
 
 
 Přílohy:

Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality
 

odbor prevence kriminality, 10. 9. 2014

vytisknout  e-mailem