Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výdej výpisu údajů z registru obyvatel

Pojmenování (název) životní situace: Výpis údajů z registru obyvatel

Výdejem údajů z registru obyvatel (dále jen „ROB“) se rozumí získání údajů, které jsou v ROB o fyzické osobě vedeny. O vydání výpisu údajů z ROB může požádat fyzická osoba („subjekt údajů“) podle § 58 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jak podat žádost o výpis z registru obyvatel

Z vlastní datové schránky v rozhraní CzechPOINT@home (postup podání žádosti o zřízení datové schránky je zveřejněn na webových stránkách Datových schránek).

Osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT v případě, že občan nemá zřízenu a aktivovánu datovou schránku.

V písemné podobě lze žádost zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.

 

Podmínky a postup podání žádosti o výpis údajů z registru obyvatel

Žádost podaná prostřednictvím vlastní datové schránky

Tento proces je zahájen vyplněním formuláře "Výpis údajů z Registru obyvatel", který je zveřejněn na Portálu veřejné správy (v rozhraní CzechPOINT@home).
Na základě vyplnění formuláře a jeho následným odesláním prostřednictvím informačního systému datových schránek, je žadateli zpracován elektronický výpis údajů z ROB.
Výpis je automaticky zaslán do datové schránky žadatele jako datová zpráva určená do vlastních rukou.
Výpis obsahuje identifikaci žadatele a dále může obsahovat kompletní údaje k jeho osobě, případně jen žadatelem vymezený rozsah vybraných údajů, které jsou o něm vedeny v ROB.

 

Žádost podaná osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT

V případě podání žádosti na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT je třeba se prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

Žádost podaná v listinné podobě

Žádost o poskytnutí údajů z ROB je možné zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.

 

Žádost o poskytnutí údajů podaná v listinné podobě musí obsahovat následující údaje:

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

  2. datum a místo narození,

  3. číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li žadatel držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

  4. adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,

  5. rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.

 

Dále je oprávněn podat žádost:

  • Za fyzickou osobu mladší 15 let a osobu, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání před úřady, žádá o výdej údajů k takové osobě její zákonný zástupce. V případě podání žádosti v listinné podobě, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

  • Za fyzickou osobu může požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; údaje se poskytnou zmocněnci.

 

Výše poplatků za výpisy a forma jejich úhrady

Vydání elektronického výpisu údajů z ROB prostřednictvím CzechPOINT@home není zpoplatněno.

Poskytnutí výpisu údajů na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, následovně: první stránka výpisu ve výši 100,- Kč a za každou další započatou stránku 50,-Kč.

Výpis údajů z ROB je generován v rozsahu jedné stránky formátu A4.

 

Lhůty pro vyřízení podaných žádostí o výpis údajů

Žádost podaná prostřednictvím datové schránky je vyřízena okamžitě, resp. v závislosti na dostupnosti služeb ROB.

Žádost podaná osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT je vyřízena okamžitě (na počkání), resp. v závislosti na dostupnosti služeb ROB.

Žádost podaná v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra je vyřízena ve lhůtě 30 dnů.

 

Další doplňující informace

Další doplňující informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra a webových stránkách CzechPOINT.

 

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Nejčastější dotazy

Jaké údaje tímto formulářem obdržím?

Výpisem údajů z ROB získá fyzická osoba (žadatel) referenční (zejména osobní) údaje, např. jméno, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu atd. a dále provozní údaj, kdy došlo ke změně některého z referenčních údajů.

 

Formulář chce po mně zadat přihlašovací jméno a heslo. Kde je získám?

Jedná se o přihlašovací údaje do datové schránky. Pokud nemáte dosud datovou schránku zřízenu, můžete o ni požádat podle postupu zveřejněného na webových stránkách Datových schránek.

 

Mám obavy zadávat do formuláře CzechPOINT@home své přihlašovací údaje do datové schránky. Je to bezpečné?

Ano. CzechPOINT@home je navržen tak, že ověření vašich přihlašovacích údajů do datové schránky probíhá v perimetru ISDS. CzechPOINT@home nepřichází s vašimi přihlašovacími údaji do styku.

 

Za správnost návodu odpovídá útvar
Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení registru obyvatel.
nám. Hrdinů 3,140 21Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2016

 

vytisknout  e-mailem