Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MEHMETI Arban

Č.j.: OAM-3134-9/ZR-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Č.j.: OAM-3134-9/ZR-2017                                                                       Praha 02. 02. 2018
 Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.), v řízení o zrušení platnosti dlouhodobého pobytu cizince na území dle ust. § 46e odst. 1 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., pan MEHMETI Arban, nar. 19. 06. 1983, státní příslušnost: Bývalá jugoslávská republika Makedonie, bytem: neznámo

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

- Usnesení ustanovení opatrovníka, č.j. OAM-3134-7/ZR-2017, ze dne 01. 02. 2018;
- I. Oznámení o zahájení správního řízení a II. Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, č. j. OAM-3134-8/ZR-2017 ze dne 01. 02. 2018, adresováno výše jmenovanému cizinci panu MEHMETI Arban, nar. 19. 06. 1983, státní příslušnost Bývalá jugoslávská republika Makedonie, bytem: neznámo.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p. písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně v úředních hodinách, Po a St 8.00 – 16.00, Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno dne: 13. 2. 2018

Sejmuto dne: 

vytisknout  e-mailem