Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KYRCHOVYCH Stepan

Č.j.: OAM-9748-20/DP-2016 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců správního řízení
P. O. Box 42, 100 05, Praha 105

Č.j.: OAM-9748-20/DP-2016

Praha 16.04.2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o    změně některých zákonů, ve znění platném do 14.08.2017 (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 44a zák. č. 326/1999 Sb., pan: KYRCHOVYCH Stepan, nar.: 10.03.1952, státní příslušnost: Ukrajina, na území ČR bytem: K Trninám 939/46, 163 00 Praha 6 (dále jen účastník řízení),

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti č.j.: OAM-9748-18/DP-2016 ze dne 20.03.2018 a Usnesení č.j.: OAM-9748-19/DP-2016 ze dne 20.03.2018, adresované výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnosti jsou doručovány veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručované písemnosti opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Adresa pro doručování nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému účastníku doručovat. Do země původu účastníku řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastník řízení osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt  8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Ilona Marťáková
ministerský rada oddělení
pobytového správního řízení Praha II

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne:  16.04.2018

Svěšeno dne:  02.05.2018

vytisknout  e-mailem