Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ANDRUSIK Illia

Č.j.: OAM-885-8/ZR-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I.
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

Č.j.: OAM-885-8/ZR-2018

Praha 13.04. 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci zrušení povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 37 odst. 1 písm. d), jehož držitelem je pan ANDRUSIK Illia, nar. 01.07.1984, státní příslušnost Ukrajina, bytem: Vosmíkových 930/12, Praha 8 (dále jen jako „cizinec“):

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

I. Oznámení o zahájení správního řízení a II.Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí: č.j. OAM-885-7/ZR-2018 ze dne 13.04.2018;

Písemnosti jsou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručované písemnosti opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinec měl dlouhodobě zdržovat mimo území České republiky. Sám cizinec správní orgán v  mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Źukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, a to v jeho úředních hodinách  Po a St 8.00 – 17.00 hod.,  Út a Čt 8.00 – 15.00 hod.,  a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Lenka Čermáková
vrchní referent

Vyvěšeno dne: 16.04.2018

Svěšeno dne:  02.05.2018

vytisknout  e-mailem