Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VRABEC Anzhela

Č.j.: OAM-14070-9/PP-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O. Box 42, 100 05 Praha 105

Č.j.: OAM-14070-9/PP-2018

Praha 10. říjen 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „zákona č. 326/1999 Sb.“) v řízení o žádosti o povolení k přechodnému dle ust. § 87b zákona č. 326/1999 Sb., paní Anzhela VRABEC (dle CD ORDIIEVYCH), nar. 26.03.1975, st. příslušnost: Ukrajina, bytem: Pekárenská 1164/2, 141 00 Praha 4,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad podání, č.j. OAM-14070-8/PP-2018, ze dne 21.09.2018, adresované účastníkovi řízení paní Anzhela Vrabec (dle CD Ordiievych), nar. 26.03.1975, bytem: Pekárenská 1164/2, 141 00 Praha 4.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zákon č. 326/1999 Sb., doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zákon č. 326/1999 Sb., doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zákon č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Cigánkova 1861/2, Praha 4, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 15.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Bc. Alena Kočová
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 11.10.2018

Svěšeno dne: 27.10.2018

vytisknout  e-mailem