Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TREILLE Sacha Yves Philippe

Č.j.: OAM-97086-13/MC-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Střední Čechy
Severní 2952, 272 01 Kladno

Č.j.: OAM-97086-13/MC-2018

Kladno 9. října 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území dle ust. § 98a zák. č. 326/1999 Sb., pana: TREILLE Sacha Yves Philippe, nar. 06.11.1987, státní příslušnost: Francouzská republika, místo hlášeného pobytu: Vojtěcha Lanny 3292, 272 01 Kladno,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí, č.j. OAM-97086-12/MC-2018, ze dne 20.09.2018, adresované výše jmenovanému účastníku řízení, panu: TREILLE Sacha Yves Philippe, nar. 06.11.1987, státní příslušnost: Francouzská republika, místo hlášeného pobytu: Vojtěcha Lanny 3292, 272 01 Kladno.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese: Severní 2952, Kladno, v jeho úředních hodinách: Po a St 8.00 – 17.00 hod, Út 8.00 – 14.00 hod, a to v době 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Šárka Plánská
rada

Vyvěšeno dne: 11.10.2018

Sejmuto dne: 27.10.2018

vytisknout  e-mailem