Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - STETSIUK Oleksandr

Č.j.: OAM-11115-26/TP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Zlínský kraj
Pod Vrškem 5360, 762 48 Zlín


Č.j.: OAM-11115-26/TP-2017                                                                                                                                 Zlín, 12.02.2018
          Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání povolení k trvalému pobytu, kterou podal(a) pan(í) STETSIUK Oleksandr, nar. 28.05.2000, státní příslušnost Ukrajina, bytem Vlčnovská 689, 688 01 Uherský Brod (dále jen „účastník(ce) řízení“)

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:


Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, č.j. OAM-11115-25/TP-2017 ze dne 25.01.2018 adresovaná výše jmenované(mu) účastníku(ci) řízení.
Písemnost(i) je(jsou) doručována(y) veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Adresa pro doručování nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedené(mu) účastníku(ci) doručovat. Do země původu účastníku(ci) řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku(ci) písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastník(ce) řízení osobou neznámého pobytu.

Účastník(ce) řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Pod Vrškem 5360, 762 48 Zlín, v jeho úředních hodinách  Po a St 8.00 – 17:00 hod.,  Út a Čt  8.00 – 12:00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
        


Andrea Smetanová
    rada


Vyvěšeno dne: 13.02.2018
Svěšeno dne: 01.03.2018

vytisknout  e-mailem