Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SRUDIĆ Bojan

Č. j.: OAM-709-10/ZM-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Moravskoslezský kraj
pracoviště Ostrava, P.O.BOX 210, 701 00 Ostrava 1

Č. j.: OAM-709-10/ZM-2018

Ostrava 16. 04. 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.), v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty cizince dle ustanovení § 42g zák. č. 326/1999 Sb., pan SRUDIĆ Bojan, nar. 18. 08. 1997, st. přísl. Srbská republika, místo hlášeného pobytu: Savska 34, 22240 Srem, Šid, Srbská republika, místo plánovaného pobytu v ČR: Hotel Hůrka, Bílé předměstí 1039, 530 12 Pardubice (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad podání - výzva k doložení plné moci vedené pod č.j.: OAM-709-7/ZM-2018 ze dne 30. 01. 2018 adresované výše jmenovanému prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Bělehradě a tamního poskytovatele poštovních služeb.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť do dnešního dne se poštovními službou v domovské zemi nepodařilo výše uvedenou písemnost doručit. Jiná doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, na adrese Výstavní 55/117, 703 00 Ostrava - Vítkovice, v úředních hodinách (v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 13:00 hod.), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Jana PAZDERA SLAVÍKOVÁ
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 16. 04. 2018

Sejmuto dne: 01. 05. 2018

vytisknout  e-mailem