Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SIRINBILEK Alperen

Č.j.: OAM-114219-10/MC-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha
Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4

Č.j.: OAM-114219-10/MC-2018

Praha  10. října 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území dle ust. § 98a zák. č. 326/1999 Sb., pan/í SIRINBILEK Alperen, nar. 05.07.1983, st.přísl. Turecká republika, adresa místa hlášeného pobytu: Šmeralova 137/3, 170 00  Praha 7 ( dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

- Rozhodnutí o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu , č. j. OAM-114219-9/MC-2018 ze dne 28.08.2018 adresované výše jmenovanému účastníku řízení na adresu místa hlášeného pobytu.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších případů. Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, nemá zde ani schránku a tudíž je osobou neznámého pobytu. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle §19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 15.30 hod, Út a Čt 8.00 – 14.30 hod, a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Zdeňka Hlaváčová
odborný referent

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na adrese Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 11.10.2018

Svěšeno dne: 27.10.2018

vytisknout  e-mailem