Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - RUDOI Ecaterina

Č.j.: OAM-11483-14/PP-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Zlínský kraj
Pod Vrškem 5360, 760 01 ZLÍN

Č.j.: OAM-11483-14/PP-2018

Zlín 12.říjen 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 169 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání povolení k přechodného pobytu pan Rudoi Nichita, st. přísl. Izrael, paní RUDOIECATERINA, nar. 02.04.1987, státní příslušnost Rumunsko, bytem ZLÍN, LORENCOVA 3346, okr. ZLÍN  (dále jen „svědek“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Předvolání k podání svědecké výpovědi, č.j. OAM-11483-12/PP-2018 ze dne 25.09.2018 adresovaná výše jmenované svědkyni.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedené cizince doručovat. Dle správního orgánu je tak svědkyně osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Pod Vrškem 5360, 760 01 ZLÍN, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt  8.00 – 12.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Martina Strnadová
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 12.10.2018

Svěšeno dne: 28.10.2018

vytisknout  e-mailem