Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ODGEREL Batbuyan

Č.j.: OAM-35874-12/ZM-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Střední Čechy
Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav

Č.j.: OAM-35874-12/ZM-2018

Mladá Boleslav 11.10.2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele držitele zaměstnanecké karty dle § 42 g odst. 7 zák.č. 326/1999 Sb., pan ODGEREL Batbuyan, nar. 25.10.1996, st. příslušnost Mongolsko, bytem Třída T. G. Masaryka 1077, 293 01 Mladá Boleslav.

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele držitele zaměstnanecké karty č.j.: OAM-35874-11/ZM-2018, opakovaně adresováno výše jmenovanému, panu ODGEREL Batbuyan, nar. 25.10.1996, st. příslušnost Mongolsko, bytem Třída T. G. Masaryka 1077, 293 01 Mladá Boleslav.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Jitka Rampasová
odborný referent

Vyvěšeno dne: 12.10.2018

Sejmuto dne: 28.10.2018

vytisknout  e-mailem