Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NTASHAMAJE Lambert

Č.j.: OAM-23927-6/DP-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Královéhradecký kraj
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové

Č.j.: OAM-23927-6/DP-2018

Hradec Králové 12. 10. 2018
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle ust. § 44a zák.č. 326/1999 Sb. pana NTASHAMAJE Lambert, nar. 1. 1. 1994, státní příslušnost: Rwandská republika, bytem: Na Kotli 1147/5, 500 09 Hradec Králové.

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva ve věci žádosti o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, č.j. OAM-23927-5/DP-2018 ze dne 20. 9. 2018, adresovaná výše jmenovanému, panu NTASHAMAJE Lambert, nar. 11. 1. 1994, státní příslušnost: Rwandská republika, bytem: Na Kotli 1147/5, 500 09 Hradec Králové.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Ing. Tomáš Flamík
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 12. 10. 2018

Sejmuto dne: 28. 10. 2018

vytisknout  e-mailem