Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NGUYEN Thi Cam Nhung

Č.j.: OAM-02187-6/ZR-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Královéhradecký kraj
Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Č.j.: OAM-02187-6/ZR-2018

Hradec Králové 11. 10. 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci  zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, jehož držitelem(kou) je pan(í) NGUYENTHI CAM NHUNG, nar. 18.07.1990, státní příslušnost Vietnam, bytem  (dále jen „cizinec(ka)“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Oznámení o zahájení řízení č.j. OAM-02187-1/ZR-2018, ze dne 10. 9. 2018 adresovaná výše jmenované(mu) cizinci(e).

Písemnost(i) je(jsou) v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována(y) veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou(é) písemnost(i) vrátila s odůvodněním, že adresát nemá schránku. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedené(mu) cizinci(ce) doručovat. Cizinec(ka) není zapsán(a) v žádném z veřejně dostupných rejstříků. Sám cizinec(ka) správní orgán v  mezičase nekontaktoval(a), a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince(ky) nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec(ka) osobou neznámého pobytu.

Cizinec(ka) si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod.,  a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Tomáš Flamík
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 11. 10. 2018

Svěšeno dne: 27. 10. 2018

vytisknout  e-mailem