Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - Muhammad Farooq AZAM

Č.j.: OAM-1837-21/PP-2016 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I. Delta
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6


Č.j.: OAM-1837-21/PP-2016                                                                    Praha 31. ledna 2018
   Počet listů: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), v řízení o žádosti o povolení k přechodnému dle ust. § 87b zákona č. 326/1999 Sb., pan Muhammad Farooq AZAM, nar. 28.11.1972, st. příslušnost: Pákistánská islámská republika, na území ČR bytem: Gabčíkova 1225/6, 182 00 Praha 8


oznamuje


podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,


možnost převzít následující písemnost:


- Rozhodnutí o zamítnutí žádosti: č.j. OAM-1837-19/PP-2016, ze dne 08.01.2018 adresované účastníkovi řízení paní Karolíně ŠTENGL, nar. 21.01.1965, st. příslušnost: Česká republika, na území ČR bytem: Gabčíkova 1225/6, 182 00 Praha 8


Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť v průběhu řízení bylo zjištěno, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, v úředních hodinách v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hod., a v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno dne: 13. 2. 2018


Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem